maakuntauudistus logo ruotsi netti

 

Egentliga Finlands webbsidor för vård- och landskapsreformen, kimpassa-allihopa.fi, öppnar hösten 2016.

 

Kommunmötet beslöt om principerna för social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland

Egentliga Finlands kommunmöte sammanträdde i maj för att diskutera hur landskapsreformen fortskrider i Egentliga Finland.

Kommunmötet representerar alla kommunala beslutsfattare och ledande tjänsteinnehavare i Egentliga Finland. Kommunmötet godkände den politiska styrgruppen för landskapsreformen samt inledde officiellt social- och hälsovårdsreformens beredning, i enlighet med projektplanen. Projektplanen tar upp principerna och målen för beredningen, beredningsorganisationen och den preliminära tidtabellen. Kommunerna i Egentliga Finland och samkommunerna inom social- och hälsovården tar ställning till inledandet av social- och hälsovårdsreformen efter kommunmötet i sommar.

Landskapsdirektör Kari Häkämies påpekar att det handlar om en jättelik reform som genomförs bäst med hjälp av ett fungerande samarbete mellan alla kommuner i Egentliga Finland och de organisationer som berörs av reformen.
- Det nuvarande landskapsförbundets årsbudget är 4,6 miljoner euro. Det kommande landskapets budget är cirka 1,7 miljarder euro, dvs. 1 700 miljoner euro! beskriver Häkämies vidden av reformen.
- Att sammanslå den kommunala och den statliga kulturen blir en stor utmaning, eftersom sam-manslagningen gäller bl.a. kommunernas social- och hälsovårdsförvaltning, landskapsförbundets uppgifter och närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter. Något motsvarande har aldrig hänt i Finlands förvaltningshistoria, analyserar Häkämies.

 

Kommande lagförslag stakar ut riktlinjerna för reformen

Närmare riktlinjer för reformen stakas ut av de lagförslag om landskapsreformen och social- och hälso-vårdsreformen, som blir färdiga i juni.
- Tidtabellen är stram på grund av arbetets stora omfattning. Organiseringen måste göras i god tid så att den omfattande beredningen kan inledas genom ömsesidiga överenskommelser efter att lagen preciserats, säger förändringsdirektör Antti Parpo som koordinerar beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Förändringsdirektör Laura Leppänen koordinerar beredningen av landskapsreformen.

Regeringen har fastställt att ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs till landskapen från och med 2019.
- Beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen kommer att kräva mycket arbete. Ett önskemål är att beredare utses över sektorsgränserna från landskapets olika kommuner och samkommuner efter att beredningsorganisationen fastställts, säger Parpo.

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen är uppdelad i olika delområden och leds av tjänstemän. Såväl social- och hälsovårdsreformen som den övriga självstyrelsen i landskapet bereds i enlighet med en gemensam politisk styrstruktur.

Av projektplanen och beredningsorganisationen framgår arbetets omfattning och det sakinnehåll som beredningen ska fokusera på. Arbetets omfattning syns redan i antalet anställda inom social- och hälso-vården, som inom den offentliga sektorn uppgår till drygt 20 000 personer. Att ta över och göra ändringar i datasystem är krävande. Kommunernas och samkommunernas avtal ska gås igenom och överföras till en ny aktör i landskapet. Vid beredningen bygger man upp en egen organisation för att ordna social- och hälsovårdstjänster på landskapsnivå.

Produktionen av tjänster får också en egen organisation. I regel bör såväl bastjänsterna som produktionen av specialtjänster i tillämpliga delar bolagiseras. I fortsättningen rör sig pengarna inom social- och hälsovården där kunden rör sig, och kunden får själv välja tjänsteproducent.

Social- och hälsovårdsreformen är betydande och kommer att vända upp och ner på de nuvarande sätten att ordna och producera social- och hälsovårdstjänster.
- Den största ändringen som landskapsreformen medför är friheten att välja social- och hälsovårds-tjänster mellan den privata och den offentliga sektorn, vilket ger nytta för kunderna, påminner Antti Parpo.

Utgångspunkten vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen är att med hänsyn till nationella ramvillkor skapa ett så välfungerande och invånarorienterat servicesystem som möjligt i Egentliga Finland.

Landskapsreformens organisation i Egentliga Finland

Egentliga Finlands projektplan för social- och hälsovårdsreformen (på finska)

Vård- och regionförvaltningsreformen (nationell webbsida)

 

Ytterligare upplysningar:
förändringsdirektör Laura Leppänen, Egentliga Finlands förbund, landskapsreformen tfn 040 767 4364
förändringsdirektör Antti Parpo, Åbo stad, vårdreformen, tfn 044 642 8682

kommunikationsansvarig Jessica Ålgars-Åkerholm, Egentliga Finlands förbund, tfn 040 775 5781

 

Målet med reformeringen av regionförvaltningen är att samordna statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen samt förenkla den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna, kommunerna). Den primära lösningen är enligt regeringsprogrammet att koncentrera verksamheten till självstyrande områden (landskapen).

Till landskapen överförs uppgifter från NTM-centralerna, TE-byråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och kommunerna. NTM-centralerna, TE-byråerna och landskapsförbunden upplöses från och med den 1 januari 2019. Alla landskapsförbundens lagstadgade uppgifter överförs till landskapen.