TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

 

ENERGI OCH SAMHÄLLSSTRUKTUR VIKTIGA TEMAN I FÄRSKT MILJÖPROGRAM

Tilläggsuppgifter: miljöplanerare Timo Juvonen 040 8295 543

Sydvästra Finlands färska miljöprograms teman är ytvatten, klimatförändring, grundvatten och jordmån, miljöansvar och ekoeffektivitet, levnadsmiljö, naturresurser och miljöforskning samt uppföljning av miljöns tillstånd. Energifrågor innehar en central roll.

Landskapsstyrelsen diskuterade byggande i glesbygden. Sfp:s Anders Laurén föreslog, understödd av centerns Matias Ollila, att man i programmet stryker en mening som säger att nya hus på glesbygden främst byggs utanför byarna och de stöder inte den gamla bystrukturen. Lauréns förslag förlorade omröstningen med rösterna 11-7.

Landskapsstyrelsen konstaterade att det nuvarande avfallshanteringsverket i Åbo bör få förlängt tillstånd i väntan på ett nytt avfallsverk, eftersom stora mängder sopor annars måste transporteras till annan ort.

Miljöprogrammet lämpar sig som arbetsredskap när regionens aktörer gör egna program och fungerar som bas när man söker projektfinansiering. Programmet är en mellangranskning för åren 2007-2012 och listar åtgärder för åren 2010 – 2013. Programmet förverkligar Sydvästra Finlands miljöstrategi 2020.

Miljörogrammet har gjorts i ett omfattande samarbete, åtgärderna förverkligas av Egentliga Finlands och Satakuntas kommuner och offentliga organisationer, förbund, föreningar och invånare. Granskningen av pro-grammet har finansierats av Egentliga Finlands förbund, Satakuntaliitto, Åbo och Björneborgs stad samt Egentliga Finlands NTM-central.

Miljöprogrammet följs upp via nya webbsidor, man utnyttjar Lounaispaikkas kompetens inom geografisk information. Miljöprogrammet hittas på adressen

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19912&lan=fi

LANDSKAPSSTYRELSEN: YRKESHÖGSKOLORNAS STUDIEPLATSER FÅR INTE KRAFTIGT MINSKAS

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Eira Saari-Lahoniitty 040 720 2018

Enligt landskapsstyrelsen bör ansvaret för yrkeshögskolornas grundfinansiering överflyttas till staten. Det konstaterar styrelsen i ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet, gällande en reform av yrkeshögskolornas ekonomi och förvaltning.

Enligt Egentliga Finlands förbund bör man bibehålla de nuvarande förvaltningsalternativen (aktiebolag, stiftelse, kom-munal eller kommunsamfunds styrelse). Så tryggar man områdets eget inflytande i yrkeshögskolornas förvaltning. Verksamheten bör vara offentlig och möjlig att granska. Statens utredning föreslår en enda modell, aktiebolaget. Det är problematiskt, anser landskapsstyrelsen, eftersom man inte vet vem som styr bolaget och den demokratiska insynen fattas.

I statens rapport framhävs att utbildningsutbudet bör anpassas till arbetskraftbehovet. Enligt landskapsstyrelsen måste man ändå planera på lång sikt och inte bara se till konjunkturer.

I rapporten föreslås en minskning av antalet studieplatser i yrkeshögskolor. Landskapsförbundet vill inte att antalet startplatser minskar kraftigt, det kan medföra att många unga blir helt utan studieplats.

TJÄNSTEN SOM REGIONUTVECKLINGSDIREKTÖR LEDIGANSLÅS

Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

Egentliga Finlands förbunds regionutvecklingsdirektör Pekka Ojanen pensioneras 1.8.2011 och tjänsten lediganslås.

Regionutvecklingsdirektören leder regionutvecklingsarbetet vid Egentliga Finlands förbund, målet är att främja landskapets självständiga och balanserade utveckling. Det av landskapsfullmäktige godkända landskapsprogrammet styr arbetet. Sektorvisa strategier förtydligar innehållet i landskapsprogrammet. Hit hör även EU-programmen. För att förverkliga åtgärderna används statliga regionutvecklingsmedel. Med projektanslag strävar man efter att uppnå bestående verksamhet.

Den som väljs till tjänsten ska ha avlagt högskolexamen och ha lämplig arbetserfarenhet. Områdets tvåspråkighet och livliga internationella kontakter kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Goda kunskaper i engelska ses som en merit. Kännedom om kommunal förvaltning, ledarskaps- och samarbetsförmåga värdesätts likaså.