Ylatunniste2

Dataservicestrategin styr och regiondatatjänsten genomför

Beredningen av en dataservicestrategi har inletts hos Egentliga Finlands förbund, i syfte att definiera målen, verksamhetsmodellen och ramen för förbundets dataservice. Huvudmålet för dataservicestrategin är att förstärka informationsbasen för intressebevakningen och landskapets beslutsfattande samt att förbättra utbudet av de informationstjänster som tillhandahålls bl.a. för kommunerna.

Utvecklingen av den regionala informationstjänsten dvs. Lounaistieto.fi befinner sig i en central roll inom dataservicestrategin, och planeringsarbetet för den inleddes med landskapets utvecklingsmedel på sommaren 2014. Regiondatatjänsten utgör informationsbasen för partnerskapsforumet enligt landskapsstrategins huvudåtgärd. Även om den regionala informationstjänsten i sin helhet är ett mer omfattande koncept än den egna dataserviceverksamheten för Egentliga Finlands förbund, är dess förverkligande i praktiken en förutsättning för att utveckla förbundets egen informationstjänst.

Utvecklandet av den regionala informationstjänsten har kommit väl i gång, men ännu återstår det mycket att göra. En del av innehållen för verktygen genomförs med projekt och verksamhet av nätverken (6Aika-hanke, Lounaispaikka, Ympäristö Nyt), men en del av åtgärderna ansluter sig till utvecklandet av den egn verksamheten. Detta utvecklingsarbete ska organiseras och resurseras förnuftigt, för vilket arbetet med dataservicestrategin för sin del ansvarar.

Avsikten är att genom den regionala informationstjänsten att dela ut de material som produceras av regionens aktörer, såsom förbundet, kommunerna, regionförvaltningen, företagen och föreningarna som öppna data. Sådan material tillgängliga för allmänheten kan vara bl.a. statistisk information, beslutshandlingar, ekonomiska data, kartor etc. Via den regionala informationstjänsten är det också möjligt att presentera vår regions projekt och aktörer samt de tjänster som tillhandahålls av dem. I det första skedet integreras förbundets statistikproduktion, Lounaispaikkas dataservice samt innehållen i Ympäristö Nyt som upprätthålls av NTM.

Information om den regionala informationstjänstens utveckling finns på adressen www.lounaistieto.fi

För mer information: specialplanerare Antti Vasanen tfn 050-410 2294 och koordinatorn för samarbetet för geografisk information Sanna Jokela tfn 040 770 0262

Riksdagsvalet 2015 i Egentliga Finland

Utvecklingen av valdeltagandet i procent regionkommunvis
(inom parentes valdeltagandets procent år 2015)

kuva1

Utvecklingen av partiernas understöd i Egentliga Finland
(inom parentes understödsprocenten år 2015)

kuva2

Partiernas understöd i Egentliga Finland
(inom parentes förändringen från senaste val, %-enhet)

kuva3

Partiernas understöd i riksdagsvalet 2015
(inom parentes förändringen från senaste val, %-enhet)

kuva4

Partiernas understöd i Åbo
kuva5
Partiernas understöd i Åboregionen och Åbo
kuva6
Partiernas understöd i Saloregionen
kuva7
Partiernas understöd i Vakka-Suomi
kuva8
Partiernas understöd i Loimaaregionen
kuva9
Partiernas understöd i Åboland
kuva10

 

Planeringen av En timmes-tåget framskrider

Temat En timmes-tåget var omfattade framme på valfältena och åtnjöt brett understöd i vårt landskap, liksom även i Nyland. Den utredning som trafik- och kommunminister Risikko begärt av Trafikverket om förutsättningarna för En timmes-tåget har äntligen börjat röra på sig. För oss aktörer i Egentliga Finland har det de senaste veckorna varit en bra dialog om innehållet i utredningen med Trafikverket. I den utredning som startas bedöms de regionalekonomiska samt region- och samhällsstrukturella effekterna för En timmes-tåget, förutom de mer traditionella trafikssystemeffekterna.

Traditionella nyttokostnadstal (N/K) har begagnats vid bedömningen av landsvägsprojektens lönsamhet. N/K-talet tar inte ställning till region- och samhällsstruktureffekterna, verksamhetsförutsättningarna för näringslivet eller naturvärdena. På grund härav ska N/K-kalkylen utnyttjas endast som en del av helhetsbedömningen. Av denna anlednng är bedömningen av En timmes-tåget endast med N/K-tal inte motiverat och i den kommande utredningen koncentrerar man sig på dessa övriga verkningar.

Det ovan stående stöds av att kommunikationsministeriet (KM) förra veckan gav ut nyheten att bedömningen av verkningarna av trafikinvesteringarna förnyas.

- I trafikinvesteringarna ska bättre än i dag behoven av servicestrukturen och näringslivets behov beaktas, utöver de traditinella verkningarna på markanvändningen, boendet och trafiken. Även den internationella dimensionen ska allt efter behov vara med i bedömningen, konstaterar kommun- och trafikminister Risikko i KM:s nyhet. Trafikpolitiken är också livskraftspolitik. Med en bra trafikpolitik upprätthålls näringslivets konkurrenskraft, men möjliggörs också ett nytt slags affärsverksamhet och förbättras sysselsättningen. Även servicestrukturen förbättras i hisnande takt, och det ska beaktas i planeringen av trafikinvesteringarna. I ett allt mer digitaliserat samhälle kan man inte heller längre bedöma trafikinvesteringarna endast utifrån de trafikmässiga effekterna, fortsätter Risikko.

För mer information: landskapsdirektör Kari Häkämies tfn 044 201 3204 och utvecklingschef Janne Virtanen tfn 040 5836 950

 alatunniste