yltunniste

Europe Direct -infopunkt öppnar i Egentliga Finlands förbund

Egentliga Finlands förbund öppnar i sina lokaler en Europe Direct -infopunkt, som tillhör ett nätverk av infopunkter som upprätthålls av Europeiska kommissionen. Övriga regionala infopunkter grundas i samband med landskapsförbunden i bl.a. Kuopio, Jyväskylä, Björneborg och Seinäjoki.

Den här typen av kommunikationsverksamhet kompletterar förbundets profil som en aktiv EU-aktör och förmedlare av aktuell EU-information. Samtidigt gör man landskapsförbundets verksamhet mera känd för medborgarna.

Europe Direct –infopunkterna ersätter utrikesministeriets Europainformation, vars verksamhetsställen stängdes under år 2012.

Europe Direct –infopunkterna är ett av de viktigaste sätten för EU att erbjuda information till medborgarna, speciellt om medborgarnas rättigheter och om EU:s tyngdpunkter såsom tillväxtstrategin Europa 2020. Till infopunkternas uppgifter hör kommunikation till medborgarna på regional och lokal nivå och att främja medborgarnas deltagande genom att ordna evenemang.

Europe Direct –infopunkten kommer att finnas i Egentliga Finlands förbunds aula vid huvudingången. Där kan man hämta EU-material, söka information via internet eller diskutera med nätverkets anställda. Infopunkten öppnar i februari, närmare datum meddelas på landskapsförbundets webbsidor www.varsinais-suomi.fi. För verksamheten svarar EU-informatör Kirsi Stjernberg, kirsi.stjernberg(at)varsinais-suomi.fi tel. 040 5513120.

Landskapets varvsarbetsgrupp jobbar för att trygga varvens finansiering

Landskapsstyrelsens ordförande Petteri Orpo har i Egentliga Finland samlat ihop en varvsarbetsgrupp på bred basis. I arbetsgruppen finns representanter för bl.a. Åbovarvets ledning och personal, underleverantörsnätverk, politiska partier, centrala myndigheter, Åbo stad och företagarorganisationer.

Tyngdpunkten i arbetsgruppens arbete är att trygga Åbovarvets verksamhet i fortsättningen. Ett akut orosmoment är hur man kan lösa finansieringen som ska trygga byggandet av TUI:s kryssningsfartyg.

Varvsarbetsgruppen har mötts den 15 och 21 januari i Egentliga Finlands förbund och följer även framöver aktivt med frågan.

Förslaget till etapplandskapsplan för vindkraft är lagt till påseende

Etapplandskapsplanförslaget för vindkraft avancerar. Planförslaget är lagt till påseende 10.1. – 15.2.2013 i landskapsförbundet (Bangårdsg. 36, Åbo) och i landskapets kommuner. Myndigheter och andra berörda parter kan ge utlåtanden och anmärkningar om materialet.

Etapplandskapsplanutkastet var lagt till påseende försommaren 2012 och man fick in 44 utlåtanden och åsikter. Genmälena godkändes i landskapsstyrelsen i september 2012. I planen finns 21 vindkraftsparker och 14 mindre vindkraftsplatser inritade.

Planarbetet har gått vidare på basis av responsen och via förhandlingar med myndigheter. De sista utredningarna har blivit färdiga, t.ex. utredningen om Egentliga Finlands viktiga fågelområden blev klar sommaren 2012.

Enligt den ursprungliga planen godkänns etapplandskapsplanen för vindkraft i landskapsfullmäktige sommaren 2013.

Nu börjar en fyrfilig väg mellan Reso och Masku förverkligas

Den nya utvärderingen av riksväg 8 mellan Reso och Nousis har blivit klar. Trafik- och kommunikationsministeriet anser att planeringen av vägavsnittet kan fortsätta planenligt. I ministeriets plan görs vägavsnittet mellan Reso och Masku fyrfiligt och trafikljusen i Nousis förnyas. Vägen mellan Masku och Nousis behålls tvåfilig.

Trafikverket inleder planeringen omedelbart. Då kan vägbyggandet inledas innan miljöloven föråldras.

- Det här gynnar hela vårt landskap. Utgående från detta beslut går det bra att börja förverkliga vägförbindelsen mellan Åbo och Björneborg, säger landskapsdirektör Juho Savo.

Programmet Central Baltic ger även framöver nytta för Egentliga Finland

EU-programmet Central Baltic fortsätter även under EU:s programperiod åren 2014 - 2020. De länder som åren 2007 - 2013 deltagit i samarbetsprogrammet - Finland (inkl. Åland), Lettland, Sverige och Estland - har enats om att bereda ett nytt program och gett Egentliga Finlands förbund fullmakt att bereda programmet.

Egentliga Finlands förbund sköter även programmets förvaltning och de flesta anställda kommer att befinna sig i förbundets lokaler i Åbo. De anställda kommer från programmets olika medlemsländer.

I det nuvarande CB -programmet har man finansierat gränsöverskridande projekt för totalt 96 miljoner euro. Östersjön och miljöfrågor har varit centrala, även ekonomisk konkurrenskraft och innovationer har varit centrala tyngdpunkter. Finansiering finns inte längre att söka inom nuvarande programperiod, utan nu slutförs projekten.

Det nya CB -programmets verksamhetslinjer och innehåll klarnar under år 2013, tanken är att de första projektansökningarna kan göras år 2014. http://www.centralbaltic.eu/

Egentliga Finland når framgång med mod och samarbete

Över 150 påverkare från Egentliga Finland samlades på ett seminarium på Viking Grace 15 -16.2.2013 för att diskutera landskapets framtid.

På seminariet diskuterades landskapets styrkor, ännu oupptäckta möjligheter och samarbetets betydelse av både politiska beslutsfattare, tjänstemän, universitetsanställda, företagsledare och journalister.

Talare var landskapsstyrelsens ordförande Petteri Orpo, framtidsforskare Olli Hietanen, Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen, STX Finlands direktör Jari Anttila och Raisio Ab:s vd Matti Rihko. Konferencier var YLE-journalisten Ari Welling. Läs mer (på finska)

Schamanernas djur ställs ut i Aulagalleriet

Årets första utställning i Egentliga Finlands förbunds Aulagalleri är Helena R:s (Helena Roininen) "Voimaeläimiä". Helena R som studerar vid Åbo konstakademi behandlar i sitt slutarbete schamanismen med bildkonstens metoder. Utställningen är en del av hennes slutarbete vid Åbo konstakademi.

- I min utställning är kraftdjuren sådana djur som schamaner brukar möta på vägen till underjorden. Djurens gestalt och energi hjälper, enligt Amerikas ursprungsfolk, genom att ge schamanen krafter att klara av sjukdomar, depression eller andra svårigheter, förklarar Helena R.

Utställningen visas i Aulagalleriet (Bangårdsg. 36, Åbo) 17.1. – 28.2.2013, vardagar kl. 8.30 – 15.

Arbetet med att utveckla trafiksystemen och trafikens servicenivå inleds

En plan för trafiksystem ska göras för Egentliga Finland och Åboregionens strukturmodellområde. Den är en målinriktad vision för servicenivån för områdets trafiksystem och sammanjämkar regionala mål med statliga trafikpolitiska mål.

En central målsättning är att definiera tyngdpunkterna i hur trafiksystemens servicenivå ska höjas och spetsprojekten. De föreslagna åtgärderna gäller trafiknätverk, trafikservice och mera omfattande faktorer som rör rörlighet och transporter.

Arbetet hänger tätt samman med övrig landskapsplanering, såsom landskapsöversikten och –programmet och etapplandskapsplanen för tätorter, service och trafik som börjar göras år 2013.

Planerna för trafiksystem börjar göras i början av år 2013, processen är tänkt att genomföras på ett år.

alatunniste