Enligt markanvändnings- och bygglagen görs planeringen av områdesanvändning på landskaps- och kommunnivå.

På landskapsnivå görs en landskapsplan. Landskapsplanen framställs som en karta. I den syns planer för områdesanvändning och principer för regionstrukturen, samt nödvändig markanvändning för landskapets utveckling. Landskapsförbundet bör sköta om utarbetandet, aktualiteten och utvecklandet av landskapsplanen.

Landskapsplanen kan också utarbetas etappvis eller delområdesvis. På kommunal nivå styrs och samordnas olika verksamheter m.h.a. generalplanen.

I landskapsplanen omvandlas nationella mål för områdesanvändning till landskapsmässiga principer och områdesreserveringar. Förbundet gör linjedragningar för hela landskapets framtida markanvändning. Vid utarbetandet av landskapsplanen ska landskapsförbundet samarbeta med landskapets kommuner, statens myndigheter och andra centrala aktörer.

Landskapsplanen godkänns av landskapsfullmäktige. Miljöministeriet bestyrker den godkända planen. Landskapsplanens mest centrala juridiska inverkan är att den fungerar som direktiv vid utarbetandet eller ändrandet av general- och detaljplanen, samt när områdesanvändningar verkställs.

Mer om Finlands planläggningssystem

Egentliga Finlands planläggningshistoria

turunkaupunkiseutu