På förslag av trafik- och kommunkationsministeriet har berörda aktörer i landskapet beslutit att göra ett intentionsavtal för att skapa gemensamma trafiksystemplaner. Avtalet har undertecknats av landskapets kommuner, Egentliga Finlands förbund, Åbo vägdistrikt, Västra Finlands länsstyrelse, Banförvaltningscentralen, Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt och Linja-autolitto.

I intentionsavtalet behandlas de centrala åtgärderna som rör den regionala trafiken de följande fem åren. Den skapar ramarna för hur åtgärderna ska finansieras, uppföljningen och hur åtgärderna uppdateras.

Planen för Egentliga Finlands trafikssystem hittas på finska här