Etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik är i förslagstadiet. Planförslaget har utarbetats i samarbete med landskapets kommuner samt på basis av responsen på förslaget till etapplandskapsplanen och av landskapsstyrelsens synpunkter och direktiv. Ett flertal workshops och planläggnigsforum har ägt rum utöver de officiella framställningsfaserna.

Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse godkände myndigheternas plandokument om Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik som det första utlåtandet. Utlåtanden till etapplandskapsplanen ska ges senast 2 juni 2017(MBF 13 §).

Tiden för att ge utlåtande är kort på grund av reformen av markanvändnings- och bygglagen och av bredningen av landspaksreformen. Myndighetsförhandlingar äger rum efter remissbehandlingarna (MBL 66 § MBF 11§).

Planförslaget kommer att läggas till påseende under hösten under vilken tid målsägande kommunernas medlemmar har möjligheten att göra anmärkningar mot planförslaget (MBF 12 §).

Målet är att landskapsfullmäktige godkänner etapplandskapsplanen under det nuvarande fullmäktiges möte i december 2017.

Med planläggningen vill man lyfta fram planläggningens strategiska karaktär och beskriva utvecklingens planeringsprinciper. Planen för markanvändning ska främja utvecklingen av landskapets dragningskraft. Det är viktigt att beakta och kommunicera med alla de ledande aktörerna under planeringstiden. Principen att trygga och utveckla servicetillgängligheten, förstärkandet av hållbar rörlighet och principen om stabilisering av samhällsstrukturens inre tillväxt skapar ramen för planläggningen.

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Planprocessens skeden och behandlingar

• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Dokumentation av planförslag 24.4.2017:

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-5. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 6. Turun kaupunkiseudun vyöhykkeet ja palvelupisteet (på finska)

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):


Dokumentation av planförslag 18.5.2015