Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik, som godkändes av regionfullmäktige den 11 juni 2018, har nu vunnit laga kraft.

I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen förordnade landskapsstyrelsen den 27. august 2018 efter besvärstidens utgång att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft. Över beslutet om godkännandet anfördes två st. besvär, som avslogs av Åbo förvaltningsdomstol genom beslut av den 1 oktober 2019. Genom beslut av den 6 juli 2020 avslog Högsta förvaltningsdomstolen begäran om prövningstillstånd.

Planens mål är att utveckla landskapsplanläggningen att vara mer strategisk än tidigare och att framhålla betydelsen av lösningarna för markanvändningen och trafiknätet för landskapets attraktivitet och regionutvecklingen. Det strategiska målet är att inrikta tätorternas tillväxt till de nuvarande områdena för landskapsplanens aktiva markanvändning samt till de viktiga områdena speciellt med attraktionsfaktorer som ska utvecklas. Genom lösningen främjas samhällsstrukturen att bli mera enhetlig, möjliggörs en hållbar utveckling av trafiksystemet och förbättras en mångsidig tillgänglighet för servicen.En god och mångsidig tillgänglighet samt miljöns kvalitet utgör planeringskriterierna även då man utvecklar de centruminriktade områdena för handeln utanför centrumen. I etapplandskapsplanen har dessutom specialfrågor för markanvändningen och trafiken blivit lösta samt beteckningar och bestämmelser för trafik och markanvändning gjorts enhetligare.

Genom landskapsplanen uppnås visionen i Egentliga Finlands landskapsstrategi:”I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs med samarbete och partnerskap”. De centrala utgångspunkterna för planen utgörs av Strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035, landskapets centrumnätsanalys samt markanvändnings- och bygglagens särskilda innehållskrav.

Etapplandskapsprocessen inleddes genom landskapsfullmäktiges beslut 10.6.2013. Planutkastet var framlagt offentligt på sommaren 2015. Markanvändnings- och bygglagen förändrades under beredningen två gånger. Planförslaget var på remiss för utlåtanden på våren 2017 och framlagt på vintern 2018. Planen har utarbetats i landskapsstrategins partnerskapsanda i samarbete med intressentgrupperna. Under processens gång har det anordnats flera planeringsforum som förfjupat temana.

 

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Behandlingsetapperna för etapplandskapsplanen hittills:

• Högsta förvaltningsdomstols beslut 6.7.2020 / inget prövningstillstånd
• Åbo förvaltningsdomstols beslut 1.10.2019 / besvären avslogs (en ansökan om prövningstillstånd vidare till Högsta förvaltningsdomstol)
• Landskapsstyrelsen 27.8.2018 / landskapsplanen ska träda i kraft (MBL 201 §)
• Landskapsfullmäktige 11.6.2018 / landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplanen (två besvär till Åbo förvaltningsdomstol)
• Landskapsfullmäktige 11.6.2018 / landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplanen
• Landskapsstyrelsen 23.4.2018 / landskapsstyrelsen föreslår för landskapsstyrelsen ett godkännande av planen
• Planförslaget framlagt 15.12.2017-26.1.2018
• Markanvändningssektionen 12.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Landskapsstyrelsen 19.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och godkännande av de utarbetade bemötandena av dem
• Landskapsstyrelsen 20.11.2017 / framläggande av planförslaget
• Landskapsstyrelsens aftonskola / 7.11.2017
• Markanvändningssektionen 28.8.2017 / den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Myndighetsrådslag under förslagsetappen 17.8.2017
• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Högsta förvaltningsdomstols beslut (på finska)

Kungörelse

Plan för deltagande och bedömning

Protokollsutdrag, landskapsfullmäktige 11.6.2018

Protokollsutdrag, landskapsstyrelsen 27.8.2018

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta (på finska)

Liite 10c. Ehdotuksesta saadut muistutukset ja niihin laaditut vastineet (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):

 

Dokumentation av etapplandskapsplanens första förslag 24.4.2017

Dokumentation av planförslag 18.5.2015

 

 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för                                                     tätorternas markanvändning, service och trafik vid sitt möte 11.6.2018. Över beslutet                                      om godkännandet anfördes två st. besvär, vilka kommer att behandlas hos Åbo                                                förvaltningsdomstol som är besvärsinstans.

                                            I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter                                    besvärstidens utgång förordna att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har                                             vunnit            laga kraft. Beslutet ska utan dröjsmål delges de ministerier, vilka saken                                                        gäller samt andra i 95 § av förordningen nämnda myndigheter. Besvärsinstansen kan                               förbjuda att beslutet verkställs.