Regionplansförbunden grundades år 1957 i och med bygglagen och inrikesministeriet gav en regionplansbestämmelse år 1963.

Den första regionplanen för Egentliga Finland fick sitt bestyrkningsbeslut den 1.7.1973, då inrikesministeriet bestyrkte Salos regionplan som gällde skydds- och rekreationsområden.

Statsrådet bestyrkte den fösta heltäckande etappregionplanen över Egentliga Finland den 21.2.1985. Planen innehöll förutom skydds- och rekreationsområden också områdesreserveringar för specialåtgärder och trafik samt för jord- och skogsbruk. Planen innehöll också linjer för trafik och teknisk service samt förändringar i Salos regionplan.

Den andra etappregionplanen för Egentliga Finland bestyrktes 3.4.1986. Dess temaområden bestod av fritidsboende, byar och marktäkter.

I tätortsregionplanen som bestyrktes den 7.10.1988 behandlades bostadsområden, industri, grönområden i tätorter samt rättelser och preciseringar till de tidigare godkända regionplanerna.

Kompletteringsregionplanen bestyrktes den 17.7.1991. Den kompletterade och uppdaterade de tidigare regionplanerna.

Egentliga Finlands sjätte regionplan, även känd som den första åsregionplanen, bestyrktes den 18.10.1992. Dess syfte var att utveckla och granska markanvändningen på åsetappen mellan Alastaro och Koski Tl. Tätortsregionplanens förändring som bereddes samtidigt bestyrktes den 1.11.1993.

År 1997 bestyrktes två åsregionplaner. Someros och de dåvarande Kiikalas och Kuusjokis plan bestyrktes den 2.6 och Letalas, Pöytis och Virmos plan bestyrktes den 22.12.

Efter att den nya markanvändnings- och bygglagen trätt i kraft började man i Egentliga Finland också utarbeta landskapsplaner . Den första av miljöministeriet bestyrkta landskapsplanen var en etapplandskapsplan över E18-vägen. Planläggningsarbetet påbörjades igen i Saloregionen.

Åbo stadsregions landskapsplan bestyrktes av miljöministeriet den 25.11.2002. Saloregionens landskapsplan är den senaste av miljöministeriet bestyrkta landskapsplan i Egentliga Finland. Den bestyrktes den 11.12.2006.

Enligt markanvändnings- och bygglagens övergångsregler ändrades de ikraftvarande regionplanerna till landskapsplaner den 1.1.2010.