Miljöministeriet fastställde landskapsplanen 20.3.2013


Miljöministeriet fastställde 20.3.2013 landskapsplanerna för Loimaaregionen, Vakka-Suomi, Åboland och Åbos kranskommuner, som godkänts i landskapsfullmäktige 10.12.2010. 

Planerna utgör tillsammans med Åbo stadsregions (fastställningsbeslutet 23.8.2004) och Salos (12.11.2008) landskapsplaner och Salo-Lojo banlinjens etapplandskapsplan (4.12.2012) Egentliga Finlands landskapsplan.

Beslutet om planens kungörelse görs i landskapsstyrelsen i april 2013.

Miljöministeriets fastställningsbeslut och pressmeddelande (på finska)

 

Landskapsplan 13.12.2010

Egentliga Finlands landskapsfullmäktige godkände vid sitt möte 13.12.2010 förslagen till justerade landskapsplaner för Loimaa region, Åboregionens kranskommuner, Åboland och Vakka-Suomi. Planerna ersätter de för området fastställda regionplanerna. Planeområdena omfattar följande kommuner: Loimaa, Aura, Koski Tl, S:t Mårtens, Oripää, Pöytis, Tarvasjoki, Gustavs, Letala, Pyhäranta, Tövsala, Nystad, Vemo, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Rusko, Sagu, Kimitoöns kommun och Väståbolands stad.

Efter landskapsfullmäktiges godkännande ska planen bestyrkas av miljöministeriet.

Dokument till landskapsplanen hittas på finska här.

 

De reviderade förslagen till landskapsplanen 24.5.2010

Egentliga Finlands landskapsstyrelse godkände vid sitt möte 24.5.2010 förslagen till justerade landskapsplaner för Loimaa region, Åboregionens kranskommuner, Åboland och Vakka-Suomi. Planerna ersätter de för området fastställda regionplanerna. Planeområdena omfattar följande kommuner: Loimaa, Aura, Koski Tl, S:t Mårtens, Oripää, Pöytis, Tarvasjoki, Gustavs, Letala, Pyhäranta, Tövsala, Nystad, Vemo, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Rusko, Sagu, Kimitoöns kommun och Väståbolands stad.

 

I planändringarna har, efter att de senast var framlagda, gjorts de ändringar som landskapsstyrelsen beslutat om: bl.a. beteckningen för en stor detaljhandelsenhet i Niittukulma i Loimaa, bestämmelsen om den nedre gränsen för ett regionalt betydande detaljhandelsenhet samt utvecklingszonen för fiske och fiskerinäring i Bottenhavet . Utöver detta har förslagen kompletterats med utredningar som blivit färdiga under vintern 2010. På planekartan har också gjorts tekniska ändringar som förbättrade kartans läsbarhet. Ändringarna och korrigeringarna presenteras i bilagan. I övrigt öppnades planens innehåll inte för ändringar.

 

Planförslagen var framlagda för allmänheten under tiden 1.6.-2.7.2010 i kommunerna och vid Egentliga Finlands förbund i enlighet med MBL 65 § och MBF 12 §.

Om förslagen inkom 28 anmärkningar och 41 utlåtanden. Den erhållna responsen fördelades relativt jämt mellan olika teman i landskapsplanen.

 

I responsen som berörde hela planen fästes uppmärksamhet vid landskapsplanens möjligheter att svara på utmaningarna som klimatförändringen orsakar samt till det tillräckliga skyddet av naturskyddsvärdena. I responsen tvivlade man också på att rekreationsområdena och nätverket som dessa bildar är tillräcklig. Utöver detta fäste myndigheterna uppmärksamhet vid t- och tp-områdenas antal, placering och behov samt till flertal områden för tätortsfunktioner vars förverkligande enligt dem kan försvaga trafiksäkerheten.

 

I den erhållna responsens gällande Loimaa regionen fästes mycket uppmärksamhet vid placeringen av högspänningslinjen 110 kV i St Mårtens. Högspänningslinjen har anvisats i enlighet med regionplanen med beteckningen ny högspänningslinje. I responsen krävde man också att nya objekt för arbetsplatser och industriverksamhet anvisas samt att de riktgivande friluftslederna stryks ur landskapsplanen. Gällande den allmänna bestämmelsen om vattenvård erhölls både positiv och negativ respons. Speciellt myndigheterna fäste uppmärksamhet vid den anvisade stora detaljhandelsenheten i Niittukulma i Loimaa och krävde att beteckningen stryks ur landskapsplanen.

 

I responsen som erhölls från Åbo regions kranskommuner krävdes ändringar i områdesreserveringarna för tätorts- och arbetsplatsfunktioner och utvidgningar föreslogs för beteckningarna för den aktiva markanvändningen. I responsens som gällde kulturmiljön vidhöll man bl.a. att områden skulle förminskas eller strykas. Speciellt uppmärksamhet både för och emot fästes vid trafikreserveringarna och speciellt vid utvecklingsplanerna för riksväg 8.

 

Även om det i det justerade planförslaget inte hade gjorts justeringar gällande den fasta förbindelsen mellan Pargas och Nagu eller Örö farled fästes det i responsen från Åboland fortfarande till antalet mest uppmärksamhet till dessa. Både myndigheter och markägare förde fram kritik för att en heltäckande inventering över kulturmiljön saknas. I responsen krävdes också att Skärgårdshavets naturvärden uppmärksammas mer noggrant. Landskapsstyrelsen föreslog i sitt bemötande att bestämmelsen för MRV-beteckningen ändras så att den gällande glesbebyggelse motsvarar M-beteckningen.

 

I den erhållna responsen gällande Vakka-Suomi lyftes både innehållsmässigt och till andelen mest fram de negativa åsikterna beträffande vindkraftbeteckningarna. Även beteckningarna för bullerzonen vid försvarsmaktens område och begränsningar som denna orsakar betraktades med misstro. I den erhållna responsen lyfte speciellt myndigheterna tydligt fram projektet för Bottenhavets nationalpark och dess förhållande till utveckligszonen för fiske och fiskerinäringen i Bottenhavet som anvisats i landskapsplanen.

 

Utlåtandena och anmärkningarna samt bemötandena till dessa behandlades i de styrande kommittéerna och markanvändningssektionen 20.9. och vid markanvändningssektionens möte 24.9.2010.

 

Landskapsstyrelsen beslöt vid sitt möte 18.10.2010

- godkänna bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna som erhållits berörande förslagen till landskapsplaner för Loimaa region, Åboland, Vakka-Suomi och Åbo regionens kranskommuner samt godkänna korrigeringarna i planmaterialet som markanvändningssektionen beslutat om.

- föreslå att landskapsfullmäktige godkänner förslagen till landskapsplanerna med ovan nämnda ändringar och överlåter beslutet vidare till miljöministeriet för fastställelse.

Landskapsfullmäktige behandlar landskapsplanerna 13.12.2010.