TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

TARJA NUOTIO ÄR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS NYA REGIONUTVECKLINGSDIREKTÖR

Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

Landskapsstyrelsen valde Egentliga Finlands förbunds programdirektör Tarja Nuotio till regionutvecklingsdirektör. Pekka Ojanen som nu sköter tjänsten avgår med pension 1.8.2011. 29 personer sökte tjänsten.

Regionutvecklingsdirektören leder regionutvecklingen vid Egentliga Finlands förbund, med vilket man utvecklar landskapets självständiga och balanserade utveckling. Som rättesnöre fungerar landskapsprogrammet som godkänts av landskapsfullmäktige. Programmet förtydligas i olika strategier liksom i EU-program.

MINISTERIETS FÖRSLAG ATT DRAMATISKT MINSKA ANTALET HÖGSKOLEPLATSER VÄCKER ORO

Tilläggsupggifter: specialplanerare Esa Högblom, 02 2100 920, 040 7760 310,
specialplanerare Mervi Kylmälä, 02 2100 949

Landskapsstyrelsen behandlade den nationella processen för prognostisering av utbildningsbehov (KESU). Undervis-nings- och kulturministeriets målsättningar vad gäller studieplatser för unga år 2016 väckte diskussion. Flera styrelseledamöter uttryckte sin oro över ministeriets mål att dramatiskt minska antalet högskoleplatser i Egentliga Finland och Satakunta. Enligt ministeriet borde studieplatserna inom kultur i Egentliga Finland minskas med 66,5 % och inom naturvetenskaper med hela 67,6 %. Däremot borde antalet studieplatser inom turism, restaurang- och ekonomibranscherna öka med 89 %.

- Staten kan inte fatta beslut om högskolornas finansiering bara på basis av dylik statistik. Egentliga Finland skolar människor för hela landets behov, detsamma gäller Åbo Akademi. Det finns spetsenheter vars betydelse är europeisk eller global, sade Anders Laurén (sfp).

De grönas Mika Helva påminde att Egentliga Finland och Satakunda har över 1500 studieplatser för lite inom yrkesut-bildning. Många niondeklassister blir utan studieplats eller väljer gymnasiet för att yrkesutbildning inte finns att tillgå.

Landskapets samarbetsgrupps utbildningssektion behandlar ministeriets beräkningar 18.5. Ett utlåtande om de nationella prognoserna bör ges senast 26.9.2011.

TEHO-PROJEKTETS RESULTAT BÖR BLI BESTÅENDE VERKSAMHETSMODELLER INOM LANTBRUKET

Tilläggsuppgifter: miljöplanerare Timo Juvonen 040 8295 543

Landskapsstyrelsen förutsätter effektiva åtgärder för att rena Skärgårdshavet. De bör sättas in genast under den nya regeringsperioden. För att minska näringsbelastningen krävs samarbete, innovativa åtgärder och politiska åtgärder bl.a. vad gäller att förnya lantbrukets miljöstödssystem.

I projektet TEHO, som satsat på vattenskydd i lantbruket, har man hittat positiva lösningar. Dessa modeller bör göras till bestående verksamhetsmodeller inom lantbruket och med dem bör man åtgärda de viktigaste områdena vad gäller näringsbelastning i Skärgårdshavet, konstaterar landskapsstyrelsen.

LANDSKAPSSTYRELSEN: ÅBOREGIONEN BÖR UTVECKLAS MED FLER CENTRUM OCH EN MARIN IMAGE

Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056

Genom att utveckla Åbo stadsregion med fler centrum tryggas den jämlika servicen och möjliggörs regionala trafiklös-ningar. Förhållandet mellan regionens kärna och de övriga stadscentren bör balanseras. Om kärnan växer för mycket centreras servicen och det belastar trafiknätet, å andra sidan splittras samhället om tillväxten starkt styrs till centrum längre bort. Invånarnas boendepreferenser är individuella och varierar från urbant stadsboende till småhusboende eller egnahem på landsbygden.

Så konstaterar landskapsstyrelsen i sitt utlåtande till alternativen för Åbo stadsregions strukturmodell 2035, som görs i samarbete mellan 14 kommuner.

Pekka Myllymäki (c) vill att styrelsen i sitt utlåtande talar för en mångcentrummodell, där utvecklingen styrs till alla kommuncentrum och man utnyttjar kollektivtrafiknätets potential. Förslaget vann omröstningen med 9-7.

En marin image och den bebyggda miljöns kvalitet påverkar Åbo stadsregions dragningskraft. Egentliga Finlands framgång sammanhänger också med banförbindelser till huvudstadsregionen.

Egentliga Finlands förbund önskar att den slutliga strukturmodellen baserar sig på kommunernas gemensamma syn och kan användas när man gör landskaps- och generalplaner.