TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

FÖRSLAGET TILL ETAPPLANDSKAPSPLAN FÖR BANLINJEN SALO-LOJO LÄGGS TILL PÅSEENDE

Tilläggsuppgifter: landskapsingenjör Janne Virtanen 040 583 6950

Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse godkände dokumenten till etapplandskapsförslaget för banlinjen Salo – Lojo. I planeringen tillsammans med Nylands förbund har man valt banlinjealternativet Mk, som följer motorvägen. Linjen löper från tågstationen i Salo österut till Muurla och söder om Kitulas tätorter, och förenas i Lahnajärvi med motorvägslinjen. Det valda banlinjealternativet motiveras med följande:

• lämpar sig naturligast med den befintliga topografin, markanvändningen, naturen och landskapet

• minst nackdelar för kulturmiljön

• minst kända och sannolika fornlämningar nära banlinjen

• påverkar sjölandskapet minst

- Landskapets och Åbos utveckling kräver en stark utvecklingskorridor mellan Stockholm, Åbo, Hfors och S:t Petersburg, den stöder sig på ban- och motorvägsförbindelser, säger Egentliga Finlands förbunds planeringsdirektör Heikki Saarento.

Det primära målet är en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors, när banan är byggd kan man även utveckla lokal tågtrafik.

- Vi måste trygga att planeringen fortsätter, Egentliga Finland måste bevaka frågan. Förverkligandet börjar med lokal tågtrafik Lojo-Esbo-Helsingfors, denna process måste även Egentliga Finlands förbund stöda, fortsätter Saarento.

Förslaget läggs till påseende i juni och man ber om anmärkningar och utlåtanden. Planförslaget presenteras vid en publikinformation tisdagen den 14 juni 2011 i Salo. Landskapsfullmäktige godkänner etapplandskapsplanen tidigast i december 2011.

UTLÅTANDE OM STATSANSLAG FÖR IDROTTSANLÄGGNINGAR: ÅBO BEHÖVER EN BOLLHALL

Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen 0400 864 604

Undervisnings- och kulturministeriet besluter om byggnadsstöd för idrottsanläggningar som överstiger 700 000 euro. Landskapsförbunden ger utlåtanden om dem. På undervisningsministeriets finansieringslista för åren 2012 – 2015 finns följande projekt i Egentliga Finland:

år 2012: Vehmaa kommun, idrottshall, kostnad 2,8 milj.euro, statsstöd 0,6 milj.

år 2013:

• Tövsala kommun, idrottshall, kostnad 1,68 milj. statsstöd 0,4 milj.

• Salo stad, sportplan, kostnad 0,9 milj. statsstöd 0,2 milj.

• Letala stad, simhall, kostnad 0,9 milj. statsstöd 0,7 milj.

• Åbo stad, bollhall i centrum, kostnad ca 12 milj. statsstödet inte fastslaget.

• Åbo, simhall i Uittamo, kostnad 1,9 milj., statsstödet inte fastslaget.

år 2014:

• Reso stad, Kerttula idrottshall, kostnad 0, 97 milj. statsstödet inte fastslaget.

• Pöytis kommun, simhall i Kyrö, kostnad 1,2 milj. statens planeringsanslag 30 000 euro.

år 2015: S:t Karins simhall, kostnad 3,7 milj. statsstödet inte fastslaget.

Landskapsstyrelsen konstaterar att planen svarar mot kommunernas behov. Statsstödet bör basera sig på kommuner-nas planering för fem år framöver. Problemet är att kommunernas investeringsbeslut inte alltid baserar sig på exakt planering. Ett bra exempel är en bollhall i Åbo. Planeringen är ännu på hälft, platsen och kostnaden är ännu inte fast-slagna. En bollhall får enligt landskapsstyrelsen inte hindra andra projekt senare på listan från att förverkligas, Åbo borde göra snabba beslut i frågan.

HOVRÄTTEN OCH FÖRVALTNINGSRÄTTEN STANNAR I ÅBO, ENLIGT MINISTERIETS FÖRSLAG

Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen 0400 864 604

Nätverket av hov- och förvaltningsrätter utvecklas i Finland, Justitieministeriet vill man i stället för nuvarande sex hovrätter har fem hovrätter i landet, och sex förvaltningsrätter i stället för åtta. Åbo skulle förbli centralort både för hovrätten och förvaltingsrätten. I Åbo hovrätts distrikt skulle ändå Birkalands tingsrätt flytta till Vasa hovrätt och Hyvinge hovrätt flytta till Åbo hovrätt. Landskapsstyrelsen säger i sitt utlåtande att Birkalands ärenden även framöver kunde skötas i Åbo, eftersom det är naturligt att Åbo hovrätt sett till antal fall och anställda är större än Vasa hovrätt.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL TILL KIMITOÖNS KULTURMILJÖPROJEKT OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Esa Högblom 040 7760 310

Åbo Science Park Ab beviljas 30 000 euro i landskapets utvecklingsmedel för projektet "Finnish Diagnostic and Monitoring Laboratory Project". Man strävar efter samarbete mellan HealthBio och hälsoklustret samt samarbete mellan tillverkare av instrument för finländsk diagnostik och hälsomonitorering.

Landskapets utvecklingsmedel beviljas också bl.a. till Egentliga Finlands företagare för en anskaffnings-ombudsman (70 000 e), Åboregionens utvecklingscentral för företagsmentorer (47 600 e), Åbo stads kollektivtrafikbyrå för att planera gemensam kollektivtrafik i Åboregionen (74 800 e), ett kulturmiljöprojekt på Kimitoön (44 700 e) och ett projekt för att rena avloppsvattnet i Pemarfloden (14 000 e).

EU-MEDEL FÖR STRUKTUROMVANDLINGS-PROJEKT I OLIKA REGIONER

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Carola Gunell 040 7551 104, Ville Roslakka 050 592 0404

Ur europeiska regionutvecklingspengar (ERUP) beviljas finansiering till Åboregionens utvecklingscentral för marin teknologi och industri (417 300 e), Kimitoöns kommun för att förstärka växelverkan och kommunikationen mellan kommunen, näringslivet och invånarna (140 700 e), Salo stad för vårdteknologi-industrins produktutveckling (128 000 e) och att profilera industriområden (169 500 e) och till Loimaaregionen för projektet Kasvun avain (227 000 e).