yltunniste
 EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 29.8.2011

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

 

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND GÖR EN ETAPPLANDSKAPSPLAN FÖR VINDKRAFT
Tilläggsuppgifter: miljöplanerare Timo Juvonen tel. 040 8295 543, planerare Aleksis Klap tel. 040 7213 137

Vid Egentliga Finlands förbund börjar man göra upp en etapplandskapsplan för vindkraft. I planen anvisar man de bäst lämpade områdena för vindkraft i inlandet och på de stora öarna vid kusten. Dessutom anvisas vindkraftsparker-nas ellinjer.

Landskapsfullmäktige beslöt i juni 2011 att inleda arbetet med en etapplandskapsplan och för arbetet har man av miljöministeriet beviljats statsanslag på 115 000 euro. Egentliga Finlands förbund deltar i kostnaderna med 15 000 euro, förbundets egen arbetsinsats utgör 34 500 euro. Projektet förverkligas under tiden 1.10.2011 -31.12.2013.

I Egentliga Finlands vindkraftsutredning 2010 – 2011 hittade man i landskapet 22 områden som bäst lämpar sig för vindkraftsparker. Utredningen fungerar som bakgrundsutredning för etapplandskapsplanen. Därtill granskas bl.a. ekologiska nätverk, tysta områden och fåglarnas flyttrutter. Man beaktar också försvarsmaktens utredning om radar-påverkan och flygtrafikens skyddszoner.

I landskapsplanen anvisar man områden för vindkraftsparker, de förtydligas sedan i den kommunala planeringen. Landskapsplanen är riktgivande när man gör eller förändrar generalplaner och stadsplaner, den görs av Egentliga Finlands förbund i samarbete med andra instanser. Arbetet med etapplandskapsplanen inleddes hösten 2011 med en plan för deltagande och bedömning.

Enligt landskapsstyrelsen är det viktigt att man i planarbetet främjar uppkomsten av vindkraft och ger frågan offentlighet. Förbundets roll är ändå i första hand markplanerarens, poängterade man.

 

LANDSKAPSSTYRELSEN ÖVERKLAGAR BESLUTET ATT STÄNGA ÖRÖ-FARLEDEN
Tilläggsuppgifter: landskapsingenjörJanne Virtanen, tel. 040 583 6950

Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland har 12.8.2011 beviljat Trafikverket tillstånd att stänga den offentliga 4,5 meter djupa farleden väster om Örö. RFV motiverar beslutet med att området kring farleden behövs som skjutövning-sområde för det marina försvaret och att farleden inte har utmärkts på officiella sjökort som en allmän farled. Man hän-visar inte till miljöskäl.

Landskapsstyrelsen överklagar RFV:s beslut att ge Trafikverket tillstånd att stänga Örö-farleden till Vasa förvaltnings-domstol.

Egentliga Finlands förbund motiverar nödvändigheten att öppna Örö-farleden med bl.a. följande skäl:

  • Marinens övningsverksamhet kan sammanjämkas med fartygstrafiken
  • Farleden tillhör spetsprojekten vad gäller att utveckla trafiksystemet i Egentliga Finland, den förväntas ha en märkbar positiv inverkan på näringslivets konkurrenskraft Farleden
  • förbättrar fartygstrafikens säkerhet bl.a. genom att i stället för Hangös inre farled erbjuda en tryggare farled för trafiken österut. Örö-farleden är ett ruttalternativ för växande fartygstrafik, vid trånga passager samt i exceptionella omständigheter, farleden minskar även risken för kollisioner vid Lövskär.
  • Farleden har i den godkända landskapsplanen för Åboland angetts som en ny farled för handelstrafik.

Anders Laurén (sfp) föreslog att landskapsstyrelsen inte överklagar beslutet att stänga Öröfarleden. Laurén föreslog att parterna enas om att nuläget fortsätter, dvs. att mindre rederier med undantagslov får trafikera farleden, men att farleden på grund av försvarets skjutövningar inte märks ut på sjökorten. Lauréns förslag förlorade i landskapsstyrelsens omröstning med 8–10. Lauréns förslag understöddes av centerns Teija Ek-Marjamäki, Matias Ollila, Pekka Myllymäki, de grönas Mari Saario, Monika Antikainen, vänsterförbundets Raimo Nieminen och sdp:s Jorma Leppänen.

 

NYLANDS PLANUTKAST BÖR BETONA BANFÖRBINDELSEN MELLAN ÅBO OCH HELSINGFORS
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento tel. 040 720 3056

Egentliga Finlands förbund önskar att Nylands förbund i sitt planarbete starkare betonar den nationellt sett viktiga utvecklingszonen Stockholm-Åbo-Helsingfors-S:t Petersburg. Så konstaterar landskapsstyrelsen i ett utlåtande till Ny-lands 2. etapplandskapsplan.

Landskapsstyrelsen betonar att den viktigaste frågan i planskissen, för regionstrukturen i södra Finland och Egentliga Finlands utveckling, är tryggandet av en ny banförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Den första förbindelsen som byggs är mellan Esbo och Lojo, pendlingtrafikens betydelse bör betonas då man motiverar byggandet av hela banlinjen.

 

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND HAR EN EGEN AVDELNING PÅ ÅBO BOKMÄSSA
Tilläggsuppgifter: kultursekreterare Hannele Hartikainen tel. 040 7202 163

Egentliga Finlands förbund deltar med en egen avdelning på Åbo bokmässa i oktober 2011. Förbundet har under de två senaste åren haft en egen avdelning på bokmässan. Genom att presentera sig på bokmässan vill man göra förbundet och landskapet mera känt bland befolkningen, medborgarorganisationer och föreningar. Via förfrågningar kan man pejla invånarnas åsikter i aktuella frågor.

alatunniste