yltunniste

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 28.11.2011
TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE FÖRBUNDETS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Landskapsstyrelsen godkände Egentliga Finlands förbunds budgetförslag för 2012 och ekonomiplanen 2012-2014. Medlemskommunernas betalningsandelar är nästa år 3,69 miljoner euro, vilket är 3,78 % högre än år 2011. I ekonomiplanen för 2012-2014 räknar man med att kommunernas betalningsandelar år 2013 växer med 3 % och år 2014 med 3 %. I budgetförslaget för 2012 har man reserverat investeringsmedel på 18 000 euro för att upprätthålla adb-system.

PROFIILI-PROJEKTET GRANSKAR GENOMFÖRDA PROJEKT I LANDSKAPET SEDAN ÅR 1995
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Carola Gunell 040 755 1104

Landskapsstyrelsen beviljade åren 2010 och 2011 pengar för projektet Profiili för tiden 7.10.2010 – 31.8.2012. De totala kostnaderna var 168 000 euro, 151 000 euro kom från landskapets utvecklingsmedel och 16 800 euro från landskapsförbundet.

I projektet granskar man genomförda projekt och vilken inverkan de haft i Egentliga Finland, ända sedan år 1995.

Projektet Profiili är treårigt och tar slut år 2013. Man har anställt en person på heltid, Ilona Mäkinen, från 11.10.2010. Projektet har framskridit väl och det har gjorts i samarbete med NTM-centralen och forskare vid Åbo universitet. Mäkinens anställning tar slut vid årsskiftet, landskapsstyrelsen beslöt att fortsätta hennes anställning till hösten 2012, enligt den ursprungliga planen.

ÅBOREGIONEN OCH SALO FÅR ÖVERSVÄMNINGSGRUPPER
Tilläggsuppgifter: miljöplanerare Timo Juvonen 040 829 5543

Landets NTM-centraler har gett förslag till märkbara översvämningsrisk-områden i oktober 2011. Förslagen är en del av den nya översvämningsrisklagen, där man försöker kontrollera riskområden för översvämningar. Landskapsförbunden har en viktig roll i planeringen. Egentliga Finlands NTM-central har i Egentliga Finland utnämnt följande riskområden för översvämningar: vattendrag i Salo och vid kusten havsöversvämnings-riskområden i Åbo, Reso och Nådendal.

I Egentliga Finland behövs två översvämningsgrupper, en i Salo och en i Åboregionen. Också sakkunniga kan kallas till grupperna. Satakuntaliitto och Egentliga Finlands förbund föreslår för jord- och skogsbruksministeriet att man till översvämningsgrupperna kallar en representant för landskapsförbunden, NTM-centralen, landskapens räddningsverk och berörda kommuner.

alatunniste