yltunniste
 

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

REGIONENS STRUKTURMODELL BÖR BETONA DET MARITIMA, KOLLEKTIVTRAFIK OCH AKTIV BOSTADS-POLITIK
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056

Åbo stadsregions och landskapets framgång kräver att södra Finlands regionstruktur utvecklas balanserat bl.a. med hjälp av banförbindelser mellan Åbo och huvudstadsregionen. Men förbindelserna är till nytta bara om man ökar Åbo stadsregions attraktionskraft.
Det konstaterar landskapsstyrelsen i ett utlåtande till förslaget till Åbo stadsregions strukturmodell 2035.
Landskapet når framgång genom att utnyttja regionens maritima image och egenskaper, en aktiv bostads- och markpolitik samt genom att förbättra kvaliteten på den byggda miljön. Kvalitetskraven nås genom att rikta resurser och centrera.
I strukturmodellen bereder man sig på en en befolkningsökning på 75 000 invånare före år 2035. 80 % av befolkning-sökningen riktas till kärnstadsregionen, i första hand genom att förtäta samhällsbygget. Hållbara kollektivtrafiklösningar är centrala. I modellen strävar man efter 20 000 nya arbetsplatser före år 2035.
I landskapsstyrelsen konstaterade man att det är viktigt att Åbo centrum är livskraftigt, men hela landskapet måste ut-vecklas. Företag lockas med bl.a. kompetent arbetskraft och god infrastruktur, hit hör bl.a. trafik, energi och avfallshantering. De grönas Mari Saario frågade vilka nya invånargrupper man vill locka och vilka branscher landskapet tänker satsa på?
- Inhemska små företag behöver hemmamarknader, internationella forskningsenheter urbana vetenskapsparker. Vad kräver våra egna ungas sysselsättning och vilka möjligheter innebär marknaden för välbärgade pensionärer? sade Saario.
Planeringsdirektör Heikki Saarento svarade att inget magiskt ord finns, utan vi behöver olika slags bostäder och verk-samhetsmiljöer. Om ett magiskt ord finns, lyder det "mångfald".
Många efterlyste en politisk diskussion och uppmanade kommunernas beslutsfattare att ta ställning till strukturmodellen.
Centerns Pekka Myllymäki föreslog att ingen ännu underskriver strukturmodellen, utan att man väntar till hösten 2012 då man bl.a. vet hur kommunreformen framskrider. Förslaget förlorade omröstningen med rösterna 15-3.
I strukturmodellarbetet deltar Aura, S:t Karins, Lundo, Väståboland, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, Tarvasjoki och Åbo.
Tanken är att strukturmodellen godkänns i kommunerna och Egentliga Finlands förbund före slutet av februari 2012.
Egentliga-Finlands förbund önskar att processen också i fortsättningen är konstruktiv och att strukturmodellen godkänns som kommunernas gemensamma strategiska linjedragning för markanvändning och används i kommande landskaps- och generalplan-processer.

LANDSKAPETS GEMENSAMMA MARKNADSFÖRING BETONAR BRA BOENDE OCH LEDIGA ARBETSPLATSER
Tilläggsuppgifter: kommunikationsansvarig Jessica Ålgars-Åkerholm 040 7755781

Landskapets gemensamma marknadsföring fortsätter år 2012 med kampanjer som rör boende, företagande/kompetens och rekrytering i Finlands största medier. Rekryteringen lyfts starkt fram, för att visa att det i Egentliga Finland finns förutom kompetens och bra boende också lediga arbetsplatser i olika branscher.
I januari 2012 deltar det gemensamma marknadsföringsprojektet i Resmässan i i Helsingfors mässcenter, med en stor gemensam avdelning med Turku Touring, Nådendal och skärgården. På avdelningen finns en egen scen, där man presenterar landskapets intressanta människor, produkter, platser och hobbies. Också samarbetet med MTV Europe fortsätter. MTV producerar 30 program från Egentliga Finland, varje program visas i kanalen fem gånger om dagen i en vecka. Programmen ses på MTV till sommaren 2012. Programmen kan även ses på webben, www.mtvbucketlist.fi
Den gemensamma marknadsföringens budget för år 2012 är 700 000 euro. Hälften täcks med offentliga medel och hälften med privata medel. Alla landskapets regioner deltar även nästa år i projektet. Projektet leds av Place Marketing Ab. Marknadsföringens webbsidor hittas på www.elamasikunnossa.fi

LANDSKAPETS NYA INNOAURA-PRIS DELAS UT TILL INNOVATIONER I KREATIVA BRANSCHER
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 776 0630

Egentliga Finland får en ny tävling, som uppmärksammar innovationer i kreativa branscher.
En åtgärd i Egentliga Finlands landskapsprogram för 2011-2014 är att man ska dela ut ett årligt offentligt pris till re-gionens bästa innovation i de kreativa branscherna, den ska stöda landskapets näringspolitiska målsättningar.
Tävlingen INNOAURA ordnas årligen i landskapet och priset går till ett företag som enligt juryn mest utvecklat sin kreativa potential eller kreativ affärsverksamhet.
Målet med tävlingen är:

• göra kreativa branscher kända och öka uppskattningen för dem, både bland allmänheten och placerare

• uppmuntra nya företagare till branschen

• lyfta fram goda exempel och uppmuntra företag att delta

• via publicitet erbjuda vinnarna möjligheter till nya kontakter

Företagets hemvist måste vara i Egentliga Finland. En tävlingsjury besluter vem som får Innoaura-priset på 8000 euro. Dessutom kan man dela ut hedersutnämnanden.
I juryn finns representanter för följande instanser:

• Turun Sanomats ekonomiredaktion, ordf.

• Melodia Ab

• Åbregionens utvecklingscentral

• Egentliga Finlands förbund

• Universitet/yrkeshögskolan

• Yrityssalo Oy

alatunniste