yltunniste

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

KOMMISSIONEN FÖR STORVILT: STATEN BÖR BETALA SKOLSKJUTSAR VID VARGHOT
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Juho Savo 0400 485 333

Egentliga Finlands kommission för storvilt anser att den nationella lagstiftningen för att bekämpa varghot inte måste förändras. Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands viltvårdscentral har tillräckliga möjligheter att bevilja tillstånd att fälla vargar, anser man.

Landskapsstyrelsen vill att myndigheterna även framöver utnyttjar de tillstånd att fälla vargar som lagen tillåter. Styrelsen röstade om denna mening och tillägget godkändes med 13-4. De gröna och vänsterförbundet röstade emot.

Vargfrågan har granskats för att landskapsstyrelsen 28.11.2011 beslöt att utreda hur man kan förebygga hot från "störande vargar" och eventuellt föreslå en lagändring.

Man borde noggrannare definiera vilket vargbeteende som är otypiskt och hotar människors säkerhet, anser kommissionen för storvilt. Dessutom borde man snabbt bygga upp ett system, där staten ersätter kostnaderna för skolskjutsar åt kommuner, som ordnar skjutsar på grund av hot från vargar. De grönas representanter i landskapsstyrelsen frågade sig om rädsla för vargar är ett giltigare skäl för skolskjuts än farlig trafik eller exempelvis rattfylleri?

Med tanke på framtiden är det viktigaste dokumentet den kommande planen för stamskötsel, som viltvårdscentralen utarbetar.

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND DELTAR I ARBETET MED ÅBOREGIONENS TRAFIKSYSTEM 2012
Tilläggsinformation: landskapsingenjör Janne Virtanen 040 7760 630

Arbetet med Åbo stadsregions trafiksystem organiserades på nytt år 2010 och inom ramen för det deltog man bland annat i arbetet med strukturmodell 2035.

Egentliga Finlands förbund deltar i arbetet med stadsregionens trafiksystem med 27 000 euro år 2012. Övriga finansiärer är kommunerna S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Åbo, Trafikverket, trafik- och kommunika-tionsministeriet samt Egentliga Finlands NTM-central.

Under år 2012 kommer man att fungera som expert på trafiksystem, när strukturmodellarbetet 2035 verkställs. Man kommer att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram för gående och cykling, en plan för att handskas med trafikstörningar och man deltar i trafikstyrningsarbete.

LANDSKAPSFÖRBUNDET MED I PROJEKT SOM STÖDER RÖRLIG INTERNATIONELL ARBETSKRAFT
Tilläggsuppgifter: projektplanerare Ville Santalahti 02-210 0958

Egentliga Finlands förbund deltar åren 2012-2013 i projektet EXPAT med 8 400 euro. Målet är att skapa en elektronisk portal kring Östersjön, där rörlig arbetskraft och offentlig service och privata samfund möts. I pro-jektet vill man möta kraven från en internationellt rörlig arbetskraft och stöda personer som arbetar i ett annat land än sitt hemland. Vid Egentliga Finlands förbund arbetar Ville Santalahti i projektet.

alatunniste