yltunniste

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE INTRESSEBEVAKNINGSLISTAN FÖR STATSBUDGETEN ÅR 2013
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen 0400 864 604

Landskapsstyrelsen har årligen i februari godkänt en intressebevakningslista för statens följande års budget. Lands-kapsstyrelsen godkänner att följande målsättningar ställs för statens budget år 2013:

Riksväg 8 Åbo - Björneborg. Byggandet bör inledas år 2013, eftersom tilltåndet för Maskus grundvattenområden går ut 12.2.2014.
Banlinjen Salo–Lojo–Esbo. Finansiering behövs för fortsatt planering.
Åboregionens kollektivtrafik
Trygga varvsindustrins konkurrenskraft
Stöd för Salos strukturomvandling
Ett välmående Skärgårdshav
Landskapets utvecklingsmedel
. Medlen minskade i budgeten år 2012 med hela 75 % i hela landet, med 18 miljoner euro. För Egentliga Finland bör andelen landskapets utvecklingsmedel, som inte är bundet till program, vara 1,5 miljoner euro i budgeten år 2013.
Universitetens och högskolornas finansiering
Utvecklingsplanen för utbildning och forskning åren 2011 – 2016 (KESU)
Turku Bioimaging - nationella kartan för forskningsinfrastruktur
. För Egentliga Finlands del bör Åbo biodia-gnostisering även framöver vara en av helheterna på vägkartan och få finansering från Undervisnings- och kultur-ministeriet. Turku Bioimaging företräder diagnostiseringsteknologi på toppnivå, vid universiteten sysselsätter projektet över 350 forskare. Speciellt PET-centret är i sin bransch ledande i Europa. TBI behöver finansiering även för att avancera i det europeiska infrastrukturprojektet Eurobioimaging.
Resurscentral för utvecklingsstördas stöd. 4-5 centraler kommer att grundas nationellt, ett eftersträvas till Egentliga Finland.

CENTRET FÖR GEOGRAFISK INFORMATION LOUNAISPAIKKA BLIR PERMANENT
Tilläggsuppgifter: koordinator för geografisk information Sanna Jokela 040 766 4607

Lounaispaikka är ett regionalt center för geografisk information, centret stöder bildandet av nätverk mellan aktörerna och utvecklar portalen för geografisk information (www.lounaispaikka.fi). Portalen är avgiftsfri och öppen för alla.

Lounaispaikka inledde sin verksamhet redan år 2002 och nu görs verksamheten permanent. I början av år 2012 undertecknades samarbetsavtalet mellan Satakuntaliitto, Åbo stad (inkl. Åbo yrkeshögskola), Åbo universitet, Egentliga Finlands förbund och Åbo Akademi (inkl. Yrkeshögskolan Novia), parterna beslöt att verksamheten görs permanent.

Lounaispaikkas finansiering (60 000 euro) fördelas mellan parterna enligt följande:

Egentliga Finlands förbund 27 000
Åbo universitet 15 000
Satakuntaliitto 6 000
Åbo Akademi 5 000
Åbo stad 7 000

alatunniste