yltunniste

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 23.4.2012
föredragningslistor och protokoll: www.varsinais-suomi.fi
TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333


UTKASTET TILL ETAPPLANDSKAPSPLAN FÖR VINDKRAFT VISAR 24 STÄLLEN LÄMPADE FÖR VINDPARKER

Tilläggsuppgifter: planerare Aleksis Klap, 040 7213 137, planeringsdirektör Heikki Saarento, 040 720 3056

Landskapsstyrelsen godkände utkastet till etapplandskapsplan för vindkraft och lägger det till allmänt påseende i landskapets kommuner och förbundets lokaliteter 7.5. – 15.6.2012 samt ber om utlåtanden av olika myndigheter.

Landskapsfullmäktige beslöt sommaren 2011 att påbörja arbetet med en etapplandskapsplan, som visar vilka områden i Egentliga Finland som bäst lämpar sig för vindkraft. Planområdet täcker fastlandet och kustens stora öar. I vindkraftsutredningen 2010-2011 fann man 22 områden som bäst lämpar sig för vindparker. Utredningen fungerar som bakgrundsmaterial för etapplandskapsplanen.

I planutkastet anvisar man de områden som enligt de nationella målen för områdesanvändning bäst lämpar sig för vindkraftsproduktion. I planen anvisas platser för vindparker med minst tio vindkraftverk, som kommunerna kan beakta i sin markplanering. Dessutom anvisas områden som lämpar sig för mindre vindkraftsproduktion, exempelvis i färdigt bebyggda miljöer såsom industriområden.

I planutkastet finns 24 vindkraftsparker inritade och 17 mindre vindkraftsområden.

Områdesmärkningarna visar också kraftverkens negativa inverkan, exempelvis vad gäller buller. Enskilda möllor antas befinna sig minst 650 – 700 meter från närmaste bostäder eller sommarstugor.

I planmärkningarna beaktar man närliggande bebyggelse, så att kraftverkens sammansatta påverkan inte ska orsaka för stor skada för enskilda fastigheter. Landskapsanalyserna har gjorts för kraftverk vars navhöjd är 100 – 150 meter.

Etapplandskapsplanen för vindkraft är planerad att godkännas i landskapsfullmäktige i juni 2013.


KAISA ÄIJÖ ÄR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS NYA LANDSKAPSARKITEKT

Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento, 040 720 3056

Landskapsstyrelsen valde arkitekt Kaisa Äijö till landskapsarkitekt fr.o.m. 1.7.2012. Den nuvarande landskapsarkitekten Heidi Saaristo-Levin har sagt upp sig och började 1.12.2011 arbeta som Pargas stads planeringschef. Äijö har under Saaristo-Levins tjänsteledighet fungerat som hennes vikarie.

Landskapsarkitekten arbetar med landskapsplanering och frågor som rör övrig markanvändning, kulturmiljö och lands-kapsfrågor.


STATEN BÖR SATSA PÅ EGENTLIGA FINLANDS MARITIMA-, MEDICINSKA OCH KULTURKLUSTER

Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen 0400 864 604

Finansministeriet ber landskapsförbunden föreslå regionaliseringsåtgärder som stöder regionernas kluster.

Enligt Egentliga Finlands förbund bör staten vid regionalisering uppmärksamma följande kluster i Egentliga Finland:
Det marina klustret, dvs. varvsindustrin, hamnarna, marin teknologi och sjöfart samt dess miljöfrågor.
Medicin- och diagnostikklustret
Kulturklustret

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE SLUTRAPPORTEN FÖR ÅBO STADSREGIONS STRUKTURMODELL 2035
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento, 040 720 3056

Landskapsstyrelsen godkände slutrapporten för Åbo stadsregions strukturmodell 2035, att användas i landskapsplanering och övrigt planeringsarbete.

Landskapsstyrelsen konstaterar att arbetet har gjorts i en snabb tidtabell och visar att man i Åbo stadsregion har en gemensam syn och vilja att utveckla regionen på ett hållbart sätt och att öka regionens attraktionskraft.

- De visioner som nämns i strukturmodellen kräver ändå stora förändringar i förhållningssätt och de bör inledas nu, inte om flera år, anser landskapsstyrelsen.

Centern presenterade en egen syn på strukturmodellen, den koncentrerar sig på en modell med flera centrum, men ändringsförslaget förlorade i landskapsstyrelsens omröstning med 15-3.

Att utveckla markanvändningen och trafiksystemen kräver att trafiksystemen granskas noggrannare, liksom de olika transportmedlen. Egentliga Finlands förbund har en viktig roll i arbetet med trafiksystem i Åbo stadsregion.

Strukturmodellen utnyttjas också i intentionsavtalet för markanvändning, boende och trafik (fi. MAL).

En granskning av landskapsplanerna föreslås för landskapsstyrelsen hösten 2012, när de landskapsplaner som nu finns i miljöministeriet har fastställts.

alatunniste