yltunniste

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE FÖRBUNDETS BUDGETFÖRSLAG OCH -PLAN
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto, 040 761 5509

I Egentliga Finlands förbunds budgetförslag för år 2013 är medlemskommunernas betalningsandelar 3,8 miljoner euro, summan är 3 % större än år 2012.

Boksluten åren 2002 – 2009 har påvisat ett överskott, därför kan man göra en minusbudget för år 2013 (- 90 000 euro).

Anslagen i budgetplanen för åren 2014 – 2015 baserar sig på att kommunernas betalningsandelar ökar med 3 % år 2014 och år 2015.

I investeringsdelen för år 2013 har landskapsförbundet reserverat 26 000 euro för att utveckla adb-systemen och skaffa apparatur för att övergå till möten utan papper då landskapsstyrelsen möts.

FÖRBUNDET SÖKER EN INFOPUNKT SOM SPRIDER EU-KUNSKAP ÅREN 2013-2017.
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Kirsi Stjernberg 040 5513120

Egentliga Finlands förbund vill framöver sprida kunskap om Europeiska unionen via nätverket Europe Direct.

Utrikesministeriet förnyar Europainformationens verksamhet och ger upp sina landskapsbaserade infoställen från början av nästa år. Framöver sprids EU-kunskap i första hand via Europé Direct –informationsställen.

Egentliga Finlands förbund ansöker om projektstöd av Europeiska kommissionen för att upprätthålla en sådan Europe Direct –infopunkt åren 2013 – 2017. De sökande kan få stöd 15 000 – 20 000 euro per infopunkt per år.

Enligt landskapsstyrelsen passar denna typ av kommunikationsverksamhet väl i förbundets profil som en aktiv EU-aktör. Verksamheten kan skötas med förbundets nuvarande personalresurser.

Landskapsstyrelsen önskar att man anställer högskolepraktikanter som hjälp till Europé Direct –infoluckan. Den kunde befinna sig i Åbo stadsbibliotek, såsom nuvarande Europainformationen.

FÖRBUNDET STÖDER STATENS STRÄVANDEN ATT UTVECKLA UNDERVISNINGEN I SVENSKA
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Esa Högblom 02 2100 920

Egentliga Finlands förbund stöder undervisnings- och kulturministeriets förslag för att utveckla undervisningen i svenska.

- Med tanke på Finlands internationella konkurrenskraft är den nuvarande modellen för språkundervisning inte tillräcklig. Språkkunskaperna måste bli mångsidigare, i dag är engelskan för dominerande, säger landskapsstyrelsen I sitt utlåtande. Landskapsstyrelsen efterlyser en starkare position för svenska, tyska och ryska språken.

I ministeriets rapport för att utveckla undervisningen i svenska föreslår man bl.a. att undervisningen i svenska ska inledas redan på lågstadiets sjätte klass (svenska elever börjar studera finska redan i årskurs 3). Enligt ministeriet kan man integrera svenskan i andra läroämnen både i lågstadiet och i andra stadiets utbildning. I rapporten föreslås även språkbad, elevutbyte mellan svenska och finska skolor, bättre undervisningsmaterial, fortbildning av lärare och bättre möjligheter för invandrare att lära sig svenska i yrkesutbildning.

Egentliga Finlands förbund stöder förslagen och önskar att de förverkligas i snabb ordning.

ELENA PEKONEN ÄR FÖRBUNDETS NYA EKONOMICHEF
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto, 040 761 5509

Landskapsstyrelsen valde Elena Pekonen till Egentliga Finlands förbunds nya ekonomichef. Den förra ekonomichefen Paula Kiiski avgick efter sommaren med pension.

Pekonens tjänst som EU-ekonomisekreterare lediganslås.

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND DELTAR MED EN EGEN AVDELNING PÅ ÅBO BOKMÄSSA I OKTOBER
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Hannele Hartikainen 040 720 2163

Egentliga Finlands förbund deltar med en egen avdelning på Åbo internationella bokmässa 5 – 7.10.2012. Förbundet har deltagit i bokmässan sedan år 2009. Genom att delta i bokmässan ökar förbundet sin synlighet bland medborgarna och sprider kunskap om landskapets aktuella frågor, via enkäter och tävlingar får man värdefull information från fältet. På mässan delar man bl.a. ut förbundets frågeböcker på svenska och finska, produkter med landskapsteman och säljer landskapets visir.

alatunniste