yltunniste

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN KRÄVER ENHÄLLIGT ATT RIKSÅTTANS FÖRBÄTTRING BÖR INLEDAS ÅR 2013
Tilläggsuppgifter: landskapsingenjör Janne Virtanen, 040 583 6950

Landskapsdirektör Juho Savo lyfter i sin aktuella översikt fram riksåttans situation (se bilagan). Frågan diskuterades livligt även i landskapsstyrelsen. Styrelsen fattade ett enhälligt ställningstagande vad gäller riksåttans förbättringsprojekt, på förslag av ordförande Petteri Orpo:

1. Riksväg 8 förverkligas på basis av den trafikpolitiska redogörelsen under ramperioden 2012 – 2015. Trafikmi-nistern har konstaterat att man håller fast vid detta.

2. Arbetena bör inledas under år 2013, så att miljötillstånden inte föråldras.

3. Vad gäller den uppkomna dispyten inom trafikförvaltningen om förverkligandet, konstaterar förbundet att man stöder trafikverkets plan för att förbättra vägen. Egentliga Finlands förbund har aktivt varit med och utarbetat vägplanen.

4. Förbundet poängterar att tidtabellen och projektets omfattning inte får riskeras.

ETAPPLANDSKAPSPLANEN FÖR VINDKRAFT I EGENTLIGA FINLAND FRAMSKRIDER
Tilläggsuppgifter: planerare Aleksis Klap, 040 7213 137, planeringsdirektör Heikki Saarento, 040 720 3056

Utkastet till etapplandskapsplan för vindkraft i Egentliga Finland var till påseende sommaren 2012. I planutkastet anvisar man, enligt de nationella målen för markanvändning, de i Egentliga Finland bäst lämpade platserna för vindkraftsproduktion, i parker som omfattar minst tio vindmöllor. I planen finns inritat 24 vindkraftsparker och 17 mindre vindkraftsplatser. De enskilda möllorna befinner sig minst ca 700 meter från närmaste bostads- eller fritidsbostadshus.

Man fick in 44 utlåtanden och 26 åsikter om planutkastet. I utlåtandena fäster man vikt vid bl.a. byggförfarandet och efterlyser fortsatta utredningar, myndigheterna vill även framöver vara involverade i processen och säga hur vindkraften påverkar deras specialområde. I åsikterna lyfter man främst fram störningar i närområdet, såsom buller, blänkande och landskapsförändringar.

- För alla områden kommer man i samband med kommunplanläggningen att göra fortsatta utredningar. Vindkraftsparkernas närmare inverkan klarnar då man vet hur enskilda möllor placeras och väglinjer dras, säger landskapsförbundets planerare Aleksis Klap.

Landskapsstyrelsen beslöt att godkänna genmälena till utlåtandena och åsikterna om planutkastet. Responsen kom-mer att beaktas när man bereder förslaget till etapplandskapsplan för vindkraft. Målet är att planförslaget läggs till påseende i december 2012 och godkänns i landskapsfullmäktige i juni 2013.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL FÖR INTERNATIONELL TILLVÄXT OCH PLANERING AV BIOENERGI
Tilläggsuppgifter: spcecialplanerare Esa Högblom 02 2100 920, Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786

Landskapsstyrelsen beviljade 60 000 euro ur landskapets utvecklingsmedel till Turku Science Parks projekt, som ska skapa internationell tillväxt genom att känna igen regionens mest potentiella affärsmöjligheter.

Åbo yrkeshögskola beviljas 42 000 euro för ett projekt där man planerar bioenergiproduktion i Egentliga Finland. Målet är att med hjälp av geografisk information hitta den bästa bioenergipotentialen och utreda vilka bioenergiprojekt som pågår i landskapet. Målet är att skapa kartor för landskapets energiproduktion, på basis av vilka man kan granska potentiella energiprojekt.

PETTERI ORPO LEDER LANDSKAPETS SAMARBETSGRUPP
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Esa Högblom 02 2100 920

Landskapsstyrelsen beslöt att utnämna landskapsstyrelsens ordförande Petteri Orpo till ordförande för landskapets samarbetsgrupp (fi. MYR). Uppgiften har skötts av Ilkka Kanerva, men Kanerva har avsagt sig sina förtroendeuppdrag i Egentliga Finlands förbund.

FÖRBUNDET: SKÄRGÅRDENS SYSTEM FÖR FÖRTUR PÅ FÄRJOR BÖR UTREDAS I EN ARBETSGRUPP
Tilläggsuppgifter: skärgårds- och landsbygdsombudsman Tapio Penttilä, 0400 531 344

Egentliga Finlands NTM-central anser att systemet för förtursrätt på färjor inte längre fungerar. Problemet är det stora antalet förtursrätter, trafiksäkerhetsproblem på färjstränder, ojämlik behandling av trafikanter samt NTM-centralens och polisens resursproblem. Beviljandet av förtursrätter är ingen lagstadgad uppgift.

NTM-centralen anser att systemet borde förändras och har bett Egentliga Finlands förbund ge ett utlåtande. NTM-centralen anser att förtursrätter kan slopas helt eller att de inte borde ges bara på basis av hemort. Förtursrätten kunde också förändras så att den inte gäller under veckoslut. Det nya systemet skulle träda i kraft tidigast 1.1.2013

Egentliga Finlands förbund är överens med NTM-centralen om de ovan nämnda problemen och anser att systemet borde utvecklas. Förbundet föreslår att man tillsätter en arbetsgrupp som ska följa med hur förturerna fungerar och ge förslag till förbättringar.

Egentliga Finlands skärgårdskommission har avgett ett eget utlåtande till landskapsstyrelsen.

I Nagu bosatta medlemmen i landskapsstyrelsen Nina Söderlund (vf) anser att den nuvarande förtursrätten inte tampas med stora problem, små korrigeringar skulle räcka. Söderlund föreslog att landskapsförbundet avger ett mildare utlåtande, likt skärgårdskommissionens. Söderlunds förslag understöddes av sfp, de gröna och centern men förlorade omröstningen med 10-8.

LANDSKAPSSTYRELSEN ÖVERKLAGAR BESLUTET ATT STÄNGA ÖRÖ-FARLEDEN
Tilläggsuppgifter: landskapsingenjör Janne Virtanen, 040 583 6950

Landskapsstyrelsen överklagar Vasa förvaltningsdomstols beslut att ge Trafikverket tillstånd att stänga den 4,5 meter djupa farleden väster om Örö till Högsta förvaltningsdomstolen. Vasa förvaltningsdomstols beslut var inte enhälligt.

Egentliga Finlands förbund har lyft fram nyttan med en allmän farled vid Örö. Den är till nytta för handelssjöfarten i österled och spelar en viktig roll för landskapets konkurrenskraft. Handelssjöfartens företrädare anser att det är viktigt att farleden hålls öppen.

På vissa rutter ger Örö-farleden märkbara inbesparingar i både tid och bränsleförbrukning. En så kort rutt som möjligt har en positiv inverkan på både sjöfartens kostnader, miljön och sjöfartens säkerhet, konstaterar landskapsförbundet.

alatunniste