yltunniste

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

I LANDSKAPETS GENOMFÖRANDEPLAN LISTAS BL.A. RIKSÅTTAN, STRUKTUROMVANDLINGSREGIONER, VARVET OCH ALLEGRO TILL ÅBO
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 7760 630

Landskapsprogrammets genomförandeplan bereds årligen i ett omfattande samarbete, under ledning av landskapsför-bundet, och skickas till arbets- och näringslivsministeriet. I programmet för 2013 – 2014 betonar man följande helheter:

• stöd till strukturomvandlingsregionerna Saloregionen och Kimitoön

• för varvet är den stora utmaningen för nya fartygsbeställingar finansieringsförhandlingarna, som man hoppas snabbt når en positiv lösning

• riksväg 8 som ett gemensamt projekt för Egentliga Finland och Satakunta

• skyddet av Skärgårdshavet

• utvecklingskorridoren Stockholm-Åbo-Helsingfors-S:t Petersburg och att Allegro –tågets trafikering ända till Åbo

• projekten Kuppis kampusområde och Åbo biodiagnostisering

• Åbo stadsregions intentionsavtal för markanvändning, boende och trafik (MAL)

Egentliga Finlands och Satakuntas gemensamma projekt är riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg samt utvecklandet av sydvästra Finlands maritima rekreation och turism.

Landskapsprogrammets genomförandeplan hittas på finska som bilaga till landskapsstyrelsens föredragningslista här

LANDSKAPSSTYRELSEN: REFORMEN AV REGIONFÖRVALTNINGEN HAR INTE ÖKAT DEN DEMOKRATISKA STYRNINGEN
Tilläggsuppgifter: regionutvecklingschef Tarja Nuotio 040 5063 715

Finansministeriet har bett Egentliga Finlands förbund om ett utlåtande vad gäller reformen av regionförvaltningen (ALKU) och dess förverkligande.

Förbundet konstaterar att de mål man satte för reformen, att förnya förvaltningen och demokratisera den, till alla delar inte har förverkligats. I målsättningarna nämns bl.a. att utvecklingspolitiken ska överföras till demokratiskt styrd förvalt-ning, regionutvecklingens resurser ska samlas ihop landskaps- och ministerievis och de ska beslutas om i regionen.

Förverkligandet av målen har stannat halvvägs. Speciellt resurserna för beslutsfattande i landskapsförbunden (t.ex. landskapets utvecklingsmedel) och den dramatiska minskningen av dem står i strid med reformens målsättningar. Dessutom strävar nuvarande regeringspolitik, stick i stäv med tidigare regeringsprogram, ALKU-reformen och EU:s verksamhetsmodeller, att stärka centralstadspolitiken, på bekostnad av landskapsförvaltningen. Förändringen skadar märkbart det långsiktiga planeringsarbetet på regional nivå.

I reformen anvisade man nya uppgifter till landskapsförbunden, bl.a. planering av trafiksystem, naturresurser och miljö. För att minska överlappande arbete borde motsvarande verksamhet och resurser vid NTM-centralerna överföras till landskapsförbunden.

Det är även beklagligt att landskapsförbundens nya uppgift att utnämna konstkommissioner inte en enda gång har kunnat verkställas, innan man redan på nationell nivå planerar förändra denna uppgift.

Egentliga Finlands förbund konstaterar att de i regionförvaltningsreformen ställda målsättningarna fortfarande är aktu-ella och reformen bör slutföras som en helhet.

UNGAS PÅVERKNINGSMÖJLIGHETER I KOMMUNERNA FÖRBÄTTRAS MED UTVECKLINGSMEDEL
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786

Landskapsstyrelsen beviljade 30 400 euro i landskapets utvecklingsmedel till Åbo universitet för ett projekt, där man skapar ett system för att höra barn och unga i Egentliga Finland. Målet är att förbättra ungas påverkningsmöjligheter, som stöd för välfärdspolitiska beslut som rör unga i kommunerna.

För att nå målet utnyttjar man det omfattande material man samlat in via förfrågningar i projektet "Nuoret luupin alla". På basis av svaren kan man analysera de ungas välfärd och påverkningsmöjligheter i den egna kommunen. Dessutom ordnas workshopar.

Projektet ska resultera i en modell för regionalt samarbete, som möjliggör utnyttjandet av forskningsresultat speciellt på kommunfältet.

alatunniste