yltunniste

 

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE FÖRBUNDETS BUDGET OCH BUDGETPLAN
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto, 040 761 5509

På grund av medlemskommunernas dåliga ekonomiska situation växer landskapsförbundets budget nästa år med bara 2,5 %, jämfört med i år.
Anslagen i budgetplanen för åren 2014 – 2015 baserar sig på att kommunernas betalningsandelar ökar med 3 % år 2014 och år 2015.
Landskapsstyrelsen beslöt i augusti att medlemskommunerna får säga sitt om hur landskapsförbundet kan utveckla sin verksamhet. 14 kommuner lämnade in kommentarer. Kommunernas kommentarer samt budgeten och budgetplanen behandlas i landskapsfullmäktige 10.12.2012.

FÖRBUNDET VILL FORTSÄTTA LANDSKAPETS GEMENSAMMA MARKNADSFÖRING, SOM STARTAT BRA
Tilläggsuppgifter: kommunikationsansvarig Jessica Ålgars-Åkerholm 040 7755 781

Åbos och Egentliga Finlands gemensamma marknadsföringsprojekt har fått en bra start och gett landskapet värdefull synlighet i Finlands riksmedia; dagstidningar, tv och i webben, och därmed ökat landskapets dragningskraft. Kampanjer har genomförts också på svenska. Egentliga Finland syntes också på resemässan i Helsingfors i januari 2012.
Kampanjernas resultat följs systematiskt. Resultaten är hoppingivande: kampanjerna märks och budskapet väcker intresse. I Innolink Ab:s undersökning har Åbo stigit till första plats i Finland som intressantaste boningsort, förbi Tammerfors.
Den gemensamma marknadsföringen görs som ett samarbete mellan offentligt och privat, alla landskapets fem reg-ioner har deltagit, likaså högskolor och flera företag.

Att bygga upp en regions image är långsiktigt arbete och därför borde den gemensamma marknadsföringen fortsätta även år 2013. Alla Egentliga Finlands regioner har nytta av att landskapets dragningskraft ökar.

Egentliga Finlands förbund förbinder sig att nästa år finansiera marknadsföringsprojektet med samma summa som i år, 50 000 euro, om arbetet fortsätter som landskapets gemensamma satsning.

EFFEKTEN AV EGENTLIGA FINLANDS PROJEKT UNDER MÅNGA ÅR GRANSKADES I PROJEKTET PROFIILI
Tilläggsuppgifter: projektplanerare Ilona Mäkinen 040 517 0767

Vad har man uppnått med Egentliga Finlands projektmedel? Vilka kvalitativa resultat har projekten medfört?
Detta har utretts i Egentliga Finlands förbunds projekt Profiili, där man utvärderat effekten av projekt som finansierats av landskapets olika myndigheter under EU:s programperioder 1995 – 1999 och 2000 – 2006. Projekt har finansierats för totalt 226 miljoner euro.
I Profiili har man granskat 170 projekt. Utredningen baserar sig på information som projektet själv producerat, utlåtanden från finansieringsprogrammen och intervjuer.
Ett centralt resultat är att projekten huvudsakligen lyckades. 50 % av projekten lyckades väl uppnå sina mål och i 30 % av projekten nådde man största delen av målsättningarna. En tiondel av projekten misslyckades.

Hur projekten lyckades berodde bland annat på:

- problem med tidtabeller och förvaltning, problem med deltagande (frivilligas iver mins-kade, problem att orka, svårt att nå målgruppen), överraskande förändringar i behovet av projektet och plötsliga förändringar i samhället.
- svåra målgrupper att nå var arbetslösa, utslagna och invandrare
- realistiska planer och en bra helhetsbild av verksamheten medförde lyckade projekt
- det avgörande var inte vem som utförde projektet, i vilken region eller projektets storlek

En tredjedel av projekten fortsatte sin verksamhet när projektet avslutats, 18 % lyckades inte med det. En tredjedel av projekten var avsiktligt enskilda satsningar, som tog slut när projektet avslutades. Hit hör konkreta kultur-, infrastruktur och miljöprojekt samt projekt som utvecklar livskraften lokalt.
I en tiondel av projekten skapades nya verksamhetsmodeller och utbildningsprogram, som man lyckades göra perma-nenta. Endast fyra projekt av 170 var sådana, att deras goda idéer togs i bruk även annanstans.
Landskapsstyrelsens Anne-Mari Virolainen konstaterade att man med projekt borde skapa arbetsplatser och nya näringar.

- Nu vore det viktigt för alla parter att veta vilka projekt som fungerar och varför, sade Vi-rolainen.

Just nu tar uppföljningen av projekten slut med projektets slutrapport, därför får man inte fram långsiktiga verkningar. Den information slutrapporten ger kommer att utnyttjas när det nya projektnätet för Egentliga Finland utvecklas. Med hjälp av nätet granskas framöver även projektens verkningar på lång sikt. Målet är att man under EU:s programperiod 2014+ bättre följer med projektens långsiktsverkningar.

Profiili-projektets resultat (på finska)

ERUF-MEDEL TILL NYSTAD, LETALA, PYHÄRANTA OCH VEHMAA
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 7760 630

Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse beviljar medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) till följande projekt:

Nystads stad: medel beviljas för ett projekt som vill förbättra tillgången till grundvatten i Vakka-Suomi (18 480 euro), bättre kapacitet för avloppsystemen i Kalanti och Nystad mellan Niinioja och Varjokuja (127 200 euro) och en väg till varvet och förbättrandet av en brygga på varvsområdet (26 400 euro).
Letala stad: bygga kommunalteknik för en företagspark vid riksväg 8 (96 000 euro).
Pyhäranta kommun: bygga kommunalteknik vid Kirikallio företagsområde, västra sidan 15 600 euro.
Vehmaa kommun: bygga infrastruktur på industriområdet (72 000 euro).

alatunniste