yltunniste

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

FÖRSLAG TILL ETAPPLANDSKAPSPLAN FÖR VINDKRAFT LÄGGS TILL PÅSEENDE I JANUARI
Tilläggsuppgifter: planerare Aleksis Klap 040 7213 137, planeringsdirektör Heikki Saarento, 040 720 3056

Landskapsstyrelsen godkände etapplandskapsplanförslaget för vindkraft som gjorts i Egentliga Finlands förbund, och beslöt att lägga det till påseende 10.1. – 15.2.2013. Planförslaget finns till påseende i landskapsförbundet (Bangårdsg. 36, Åbo) och i landskapets kommuner. Myndigheter och andra berörda möjlighet kan ge utlåtanden och anmärkningar om materialet.

Landskapsfullmäktige beslöt att vindkraftsplanen görs 13.6.2011. Etapplandskapsplanutkastet var lagt till påseende försommaren 2012 och man fick in 44 utlåtanden och åsikter. Genmälena till responsen godkändes i landskapsstyrelsen i september 2012. I planen finns 21 vindkraftsparker och 14 mindre vindkraftsplatser inritade.

Planarbetet har gått vidare på basis av responsen och via förhandlingar med myndigheter. De sista utredningarna har blivit färdiga, t.ex. utredningen om Egentliga Finlands viktiga fågelområden blev klar sommaren 2012.

Enligt den ursprungliga planen godkänns etapplandskapsplanen för vindkraft i landskapsfullmäktige sommaren 2013.

NEDSKÄRNINGAR I YRKESUTBILDNINGEN OCH HELSINGFORSCENTRERING OROAR LANDSKAPSSTYRELSEN
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Esa Högblom, 040 7760 310, Mervi Kylmälä, 02 2100 949

Undervisnings- och kulturministeriet har bett Egentliga Finlands förbund ge ett utlåtande om planerna för grundutbild-ningens skolningsutbud och utbildningsplatser åren 2013 – 2016.

I förslaget utökas antalet utbildningsplatser i metropolområdet märkbart. I alla övriga landskap utom i Birkaland och Egentliga Finland minskar platserna avsevärt, i hela landet minskar yrkesutbildningsplatserna med 2200 före år 2016. I Egentliga Finland planeras en utökning på några tiotal platser åren 2012 – 2016.

Landskapsstyrelsen konstaterar att en måttlig utökning av studieplatserna är i linje med årskullarnas utveckling. Struk-turomvandlingen inom industrin i Egentliga Finland förutsätter reaktionsförmåga i yrkesutbildningen för vuxna också i framtiden.

Det är positivt att ministeriet även har beaktat yrkesutbildningens dragningskraft. Man bör också se till utbildningens produktivitet. Inom förbundet oroar man sig över att utbildningsplatser styrs till sektorer, där avbrytningsprocenten är hög. Nya utbildningsplatser borde styras till läroanstalter med en låg avbrytningsprocent.

När man riktar om utbildningsplatser bör man beakta nedskärningarna i läroavtalsutbildningen. De håller enligt förbundet på att medföra en kris för läroavtalssystemet. I ministeriet måste regionens verkliga arbetskraftsbehov och mängden personer som lämnar arbetslivet styra beredningen. Ett centralt kriterium måste vara mängden personer utan andra stadiets yrkesutbildning i Egentliga Finland.

Det är viktigt att beakta även utbildningens kvalitet. Också medvetenheten om arbetslivet bör fås in i läroplanerna.

Merparten av de svenskspråkiga yrkesutbildningsplatserna finns i kvoten för Axxell utbildning Ab. Man bör fästa upp-märksamhet vid att regionens svenskspråkiga utbildningsutbud motsvarar näringslivets behov.

På förslag av Mika Helva (grön) beslöt landskapsstyrelsen att i sitt utlåtande betona följande aspekter: Nokias struktur-omvandling i Salo och biobranschens tillväxt måste beaktas när man granskar utbildningsbehoven, likaså Åbos stora invandrarbefolkning. Specialyrkesutbildning är en utmaning – yrkesinstitutet Bovallius i Åbo har för få utbildningsplatser. I Åboregionen är det brist på kockar och servitörer. Också utbildning av närvårdare på svenska behövs.

PROJEKTMEDEL TILL S:T PETERSBURGS ÅBOCENTER, KIMITOÖN OCH LOIMAA
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786, Ville Roslakka 050 592 0404, Carola Gunell 040 7551 104

Egentliga Finlands förbund beviljar landskapets utvecklingsmedel till Åbo stads projekt "Åbocentret i S:t Petersburg"

61 530 euro.

Medel ur europeiska regionutvecklingsfonden beviljas:

Kimitoöns projekt "PULS - Företagskoordination i strukturomvandling på Kimitoön" 9 293 euro.

Loimaaregionens utvecklingscentral, Yrityskolmio för projektet "Auranmaan helmet" 50 331 euro.

Åboregionens utvecklingscentral för att utveckla de kreativa branschernas verksamhetsmiljö och företagssamarbete i Åbos kreativa lokaler Logomo och Fortunakvarteret, 83 090 euro.

alatunniste