yltunniste

 

föredragningslistor och protokoll: www.varsinais-suomi.fi

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

"HAV OCH KREATIVITET" ÄR TEMAT FÖR ÅRETS TÄVLING FÖR KREATIVA BRANSCHER INNOAURA
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 776 0630

I tävlingen "INNOAURA" belönas årligen ett företag i Egentliga Finland, som har mest kreativitet, mest kreativ potential eller bäst utvecklat sin affärsverksamhet inom kreativa branscher.
Med tävlingen vill man göra kreativa branscher kända och öka uppskattningen för dem, både bland investerare och den stora allmänheten, och ge information om branschens potential. Man vill också uppmuntra nya företagare till branschen, lyfta fram goda exempel och via publicitet ge det prisbelönta företaget möjligheter att knyta nyttiga kontakter.

Juryn har bestämt att temat för tävlingen år 2013 är hav och kreativitet – hur har havet utnyttjats kreativt i affärsverksamheten? Ansökningstiden för tävlingen är 4.2. – 28.3.2013.

Det vinnande företaget får 8000 euro i pris. Tävlingen arrangeras av Egentliga Finlands förbund. Landskapsförbundet har godkänt tävlingens regler och en jury väljer vinnaren. Dessutom kan man dela ut hederspris.

Juryns sammansättning:
• Turun Sanomats ekonomiredaktion, ordf.
• Ideaura Ab
• Åbregionens utvecklingscentral
• Egentliga Finlands förbund
• Egentliga Finlands företagare
• Åbo universitet
• Yrityssalo Ab
• sekreterare: Egentliga Finlands förbund

Vinnaren offentliggörs årligen på Egentliga Finlands förbunds Europadagsmottagning den 9 maj. Det prisbelönta företaget måste vara verksamt och idéerna långt förädlade till praktiska tillämpningar. Företagets hemort bör finnas i Egentliga Finland, också om dess marknad är annanstans. I Finland avser man med kreativa branscher affärsverksamhet som föder immaterilla värden såsom varumärken, patenter eller upphovsrätter.

År 2012 vann Åbofirman LPR-arkkitehdit tävlingen med sin Aicon publikstol, planerad för musikhuset i Helsingfors. Hedersomnämnanden fick Taidetalo Pilvilinna i Nystad och konstfonden PaintingDB:n Arte Primo.

EGENTLIGA FINLANDS DETALJHANDELS STRUKTUR, INVERKAN OCH UTVECKLING UTREDS
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056

Egentliga Finlands landskapsplan har gjorts regionvis, planerna har blivit bestyrkta under åren 2004 – 2012.

Samhällsstrukturens utveckling, ändringar i detaljhandelns verksamhetsmodeller och i markanvändnings- och byggnadslagen våren 2011 förutsätter ändå att landskapsplanerna revideras. Åbo stadsregions strukturmodell 2035 har godkänts i regionens kommuner sommaren 2012. Strukturmodellen fungerar som en basutredning som ger visioner för den kommande landskapsplanen.

I Egentliga Finland har man nu börjat förbereda en granskning av landskapsplanen. Planen görs som en etappland-skapsplan för markanvändning, service och trafik. Inledningsbeslutet görs i landskapsfullmäktige, när de landskapspla-ner som nu finns i ministeriet har bestyrkts.

De viktigaste utredningarna för landskapsplanerna är, förutom strukturmodellen, landskapets utredning om centrala nätverk, arbetet med landskapets trafiksystem och en utredning om detaljhandelns servicenätverk.

Detaljhandelsutredningen beställs av Egentliga Finlands förbund. En styrningsgrupp leder arbetet, i den finns representanter för landskapsförbundet och alla landskapets regioner, handelskamrarna och Egentliga Finlands NTM-central. Dessutom behandlas den i samarbetsgruppen för markanvändning (alla kommuner har en representant där) och i verkstäder och seminarier, dit man bjuder in de centrala parterna inom detaljhandeln och andra intressegrupper inom handeln.

De viktigaste målen för Egentliga Finlands detaljhandelsutredning:
- skapa en helhetsbild av detaljhandelns struktur i Egentliga Finland och de förändringar som skett sedan de senaste utredningarna gjordes (år 2000 och 2006)
- analysera detaljhandelns nuvarande verkningsområden branschvis
- skönja detaljhandelns utveckling och volymbehov under kommande årtionden på ba-sis av alternativa scenarier (projekt man har vetskap om, trender, utveckling av köpkraften)

Serviceutredningen görs enligt miljöministeriets direktiv. Den producerar rekommendationer för att utveckla detaljhan-delns servicenätverk vad gäller affärernas placering, kvalitet, volym, tidsmässiga förverkligande och servicemålsättningar. Valen mellan de olika alternativen görs i landskapsplanprocessen. Utredningen görs som ett konsultarbete via en offerttävlan.

LANDSKAPSSTYRELSEN BESLÖT ATT BÖRJA BEREDA DET NYA PROGRAMMET CENTRAL BALTIC
Tilläggsupgifter: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio 040 506 3715

Egentliga Finlands förbund har skött förvaltningen av EU:s program för regionalt samarbete Central Baltic Interreg IVA åren 2007-2013. När EU:s nya programperiod inleds år 2014 förnyas också de regionala, gränsöverskridande programmen.

Länderna som deltar i det nuvarande Central Baltic –programmet, Finland, Åland, Sverige, Estland och Lettland, har gett Egentliga Finlands förbund fullmakt att också verka som det nya programmets förvaltnings- och övervakningsmyndighet.

Landskapsstyrelsen beslöt att börja bereda den nya programperioden. För arbetet anställs två personer till landskaps-förbundet för ungefär ett år. Som huvudansvarig skrivare för det nya programmet fungerar estniska fil.mag. Ülari Alamets och som skrivare och budgetplanerare lettiska ekon.mag. Aiga Plesanova.

alatunniste