yltunniste

föredragningslistor och protokoll: www.varsinais-suomi.fi
TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

I LANDSKAPSSTRATEGIN LISTAS TYNGDPUNKTERNA I EGENTLIGA FINLANDS UTVECKLING
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786

Arbetet med att uppdatera landskapets strategi har inletts under ledning av Egentliga Finlands förbund.
På landskapsplanet består lagstagdad planering av landskapsöversikten, landskapsprogrammet och landskapspla-nen. I landskapsöversikten anvisar man landskapets önskade utveckling på lång sikt (20 – 30 år). Landskapsöversikten förverkligas med landskapsprogrammet och landskapsplanen.

I Egentliga Finland gör man en landskapsstrategi som innehåller både översikten och programmet. I landskapsöversikten ger man en vision över landskapets önskade utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet styr de närmaste årens regionala utvecklingsarbete. Det görs fyra år i taget och följer kommunalvalsperioderna.

Landskapsförbunden organiserar programarbetet i sina regioner. I arbetet deltar områdets kommuner, statens region-myndigheter, näringslivet, arbetsmarknadsorganen, medborgarrörelser samt utbildningsorganisationer. I landskapsprogrammet definierar man tyngpunkterna i regionens utveckling de närmaste åren och den kommunala, statliga och privata finansiering satsningarna kräver.

För strategiarbetet har man grundat fyra arbetsgrupper. De är ekonomi, miljö, kompetens samt värderingar och atmo-sfär. Arbetsgruppernas ordförande är Esa Lindqvist (NTM-centralen, ekonomi), Timo Hintsanen (Åbo stad, miljö), Liisa Kairisto-Mertanen (Åbo yrkeshögskola, kompetens) samt Olli Hietanen (Åbo universitet, värderingari). Varje arbetsgrupp får ca tio medlemmar som representerar landskapets offentliga och privata aktörer.

Landskapsstrategin är tänkt att godkännas i landskapsfullmäktige i juni 2014. Man gör upp en plan för deltagande och utvärdering för strategin. Med planen vill man ge alla intresserade information om arbetets skeden och tidtabeller och möjlighet att påverka.

LANDSKAPSSTYRELSEN: EN GEMENSAM SYN PÅ KOMMUNSTRUKTURLAGEN HITTAS INTE I EGENTLIGA FINLAND
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Laura Leppänen 040 767 4364

Finansministeriets kommun- och regionförvaltningsenhet har bett om Egentliga Finlands förbunds utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag. Landskapsstyrelsen diskuterade ärendet och beslöt att ge följande utlåtande till ministeriet:

Egentliga Finlands förbund har hört landskapets kommuner om utkastet till kommunstrukturlag. Förbundet meddelar i sitt utlåtande å sina ägares, baskommunernas vägnar, att man inte kan hitta en gemensam syn på lagutkastet bland Egentliga Finlands 28 kommuner.

Centerns representanter i landskapsstyrelsen föreslog ett förändrat utlåtande, men Pekka Myllymäkis förslag förlorade omröstningen med 13 – 3.

alatunniste