yltunniste

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN VALDE MEDLEMMAR T ILL LANDSKAPETS SAMARBETSGRUPP
Tilläggsuppgifter: Esa Högblom 040 7760 310

Enligt strukturfondslagen finns i varje landskap en samarbetsgrupp, som sammanjämkar strukturfondsprogrammens åtgärder i landskapet. Samarbetsgruppen tillsätts av landskapsförbundets styrelse.
I samarbetsgruppen finns jämlikt representerade: 1. landskapsförbundet och dess medlemskommuner 2. statliga myn-digheter som finansierar programmet 3. de viktigaste arbetsmarknads- och näringslivsorganisationerna och om möjligt medborgarorganisationer.
Följande personer valdes att representera landskapsförbundet och dess medlemskommuner i samarbetsgruppen åren 2013 - 2016:
Petteri Orpo (saml) ordf, Juho Savo, Pauliina Haijanen (saml), Jarkko Virtanen (sdp), Juuso Alatalo (sdp), Timo Kaunisto (c), Pirjo Lampi (sannf), Nina Söderlund (vf), Mari Saario (grön).

LANDSKAPSSTYRELSEN TILLSATTE NYA SEKTIONER OCH KOMMISSIONER
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 7615 509

Enligt Egentliga Finlands förbunds grundavtal kan landskapsstyrelsen till sin hjälp tillsätta sektioner och kommissioner. Landskapsstyrelsen beslöt 25.3. att för åren 2013 – 2016 tillsätta en markanvändningssektion, vars uppgift är att förbereda landskapsplaner och förbundets övriga miljöplanering och ge utlåtanden i frågor som rör dessa teman. Om sektionen inte är enig besluts frågan i landskapsstyrelsen.

Bland landskapsstyrelsens medlemmar valdes följande medlemmar till sektionen:

Mika Maaskola (sdp) ordf, Riitta Lehtinen (sdp), Anne-Mari Virolainen (saml) vo, Juhani Nummentalo (saml), Jaakko Halkilahti (c), Juhani Pilpola (sannf) och Eija Nurmi (vf). Alla har en personlig suppleant
Som föredragande fungerar planeringsdirektör Heikki Saarento och sekreterare planläggare Lasse Nurmi.

Landskapsstyrelsen beslöt också att tillsätta en kommitté för projektfinansiering, som har i uppgift att bereda finansieringsbeslut som rör landskapets utvecklingsmedel och EU –finansieringsprogram (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Till kommittén valdes:
Aki Lehtonen (saml) ordf, Tiina Perho (saml), Tino Aalto (sdp) vo, Pirjo Virtanen (sdp), Hanna Vuola (c), Lauri Heikkilä (sannf) och Raimo Nieminen (vf). Alla har en personlig suppleant.
Föredragande är regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio sekreterare specialplanerare Veli-Matti Kauppinen.

Valet av skärgårdskommission bordlades.

Därtill valde landskapsstyrelsen fyra representanter till Nordiska Skärgårdssamarbetet för åren 2013 – 2016: Juho Savo (Egentliga Finlands förbund), Folke Öhman (Pargas), Gunilla Granberg (Kimitoön) och Tommy Björkskog (Nådendal). Till organisationens samarbetsstyrelse valdes skärgårds- och landsbygdsombudsman Tapio Penttilä och suppleant specialplanerare Carola Gunell.

Landskapsstyrelsen tillsatte även en delegation för storvilt, som ordförande fungerar landskapsdirektör Juho Savo.

EU-FINANSIERING TILL SKÄRGÅRDEN, LOGOMO, FORTUNAKVARTERET OCH BIBLIOTEKSBRON
Tilläggsuppgifter: Ville Roslakka 050 592 0404, Carola Gunell 040 7551 104

Landskapsstyrelsen beviljade fortsatt finansiering till följande projekt ur Europeiska regionala utvecklingsfonden:

Kimitoöns kommun för projektet "PULS - Företagskoordination i strukturomvandling på Kimitoön" 95 707 euro.

Pargas stad för projektet "Iniö Norrby hamntjänster" 77 394 euro.

Åboregionens utvecklingscentral för att utveckla verksamheten och företagssamarbetet i Åbos kreativa lokaler Logomo och Fortuna, 83 510 euro.

Åbo stad för ett levande centrum och Biblioteksbron 500 000 euro.

Håll Skärgården ren rf för projektet RANE som rör näringsavrinning 53 160 euro.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL TILL SCIENCE PARK, ÅBO UNIVERSITET OCH MUSEICENTRALEN
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen, 0400 715 786

Landskapsstyrelsen beviljade landskapets utvecklingsmedel till följande projekt:

Turku Science Park Ab för Egentliga Finlands program för kompetenscentren 2013, 620 000 euro.

Åbo universitet för ett projekt som rör innovativ och ansvarskännande offentlig upphandling, 80 000 euro.

Åbo museicentral/Egentliga Finlands landskapsmuseum till Kimitoöns kulturmiljöprojekt 37 800 euro.

Centrum Balticum-stiftelsens österut riktade Östersjöprojekt 37 135 euro.


alatunniste