yltunniste
TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

OMRÅDET SANTTIO-KIIMKALLIO STRÖKS UR VINDKRAFTSPLANEN PÅ GRUND AV ETT ÖRNBO
Tilläggsuppgifter: planerare Aleksis Klap 040 721 3137

Landskapsstyrelsen beslöt att på basis av ny information ur etapplandskapsplanförslaget för vindkraft stryka vindkrafts-området i Santtio – Kiimkallio, som finns i kommunerna Vehmaa och Nystad.
Efter det senaste landskapsstyrelsemötet har man där hittat ett bebott örnbo med två ungar, som ringmärkts. I etapp-landskapsplanen har man som utgångspunkt att inte utmärka områden för vindkraftsproduktion i för fågelbeståndet viktiga häcknings-, matnings- eller viloplatser, som är skyddade i Natura eller annars ses som värdefulla fågelområden. Vad gäller kända örnbon har man följt skyddsavståndet två kilometer.
Landskapsplanförslaget är tänkt att godkännas i landskapsfullmäktige i juni, planen fastställs av miljöministeriet.

LANDSKAPSSTYRELSEN TILLSATTE EN SKÄRGÅRDSKOMMISSION OCH KOMMISSION FÖR SPRÅKLIG SERVICE
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Juho Savo 0400 485 333

För skärgårdsområdets specialbehov finns i Egentliga Finlands förbund en skärgårdskommission. Den fungerar som ett expertorgan som stöder landskapsstyrelsen. Till kommissionens verksamhetsområde hör skärgårds- och skär-gårdsdelkommunerna S:t Karins, Kimitoön, Gustavs, Pargas, Nådendal, Salo, Tövsala och Nystad.
Landskapsstyrelsen beslöt 27.5. att för sin verksamhetsperiod tillsätta en ny skärgårdskommission. Den har i uppgift att i enlighet med Egentliga Finlands skärgårdsprogram behandla frågor som rör regionens framtidsstrategi, utveck-lingsåtgärder och resurser (nationell och EU-finansiering) samt att fungera som intressebevakare och samarbetskoordinator för Egentliga Finlands skärgård. I skärgårdskommissionen är de inhemska språken likvärdiga.

Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommission 2013 – 2016:

Medlem

Suppleant
 
Engblom Henry Kimitoön Wilson Daniel Kimitoön
Friis Christer Pargas Söderlund Jimmy Pargas
Huhta Catrine Kimitoön Jylhä Miia Kimitoön
Jokinen Arita Pargas Eriksson Jan Pargas
Junnila Vilhelm. pj Nådendal Haukka Lauri Nådendal
Kaita Janina Kimitoön Penna Mirja Kimitoön
Kronehag Kurt Pargas Melen Henry Pargas
Lauren Heli-Päivikki Nystad Lamberg Seppo Nystad
Lehti Merja Pargas Saarinen Pasi Pargas
Leino Hannu Gustavs Koskinen Sirpa Gustavs
Liede Heikki Salo Kirves-Järvinen Taina Salo
Mattson Tove Pargas Lundell Lilian Pargas
Nyman Nina-Maria vpj Pargas Häggman Madelene Pargas
Päivärinta Anssi Tövsala Lehtonen Jorkka Tövsala
Rosenqvist Anna-Liisa Kimitoön Hoffström Elin Kimitoön
Saarinen Heikki Nådendal Pihlasto Eeva Nådendal
Vaiste Marja S:t Karins Hurme Hannu S:t Karins

Som sekreterare och föredragande fungerar skärgårds- och landsbygdsombudsman Tapio Penttilä.

Landskapsstyrelsen beslöt även att tillsätta en kommission för språklig service. Den arbetar för att utveckla förbundets språkliga service och bereder ställningstaganden. Till kommissionen utnämndes en medlem ur varje parti som är representerat i landskapsstyrelsen: Kim Lindstedt (saml) ordf, Carita Henriksson (sdp), Hans Franzen (c), Mikael Andersson (sannf), Anna Franck (vf), Catrine Huhta (grön) och Linda Lindholm (sfp) vo.

SAMI HEINONEN ÄR FÖRBUNDETS FÖLJANDE SKÄRGÅRDS- OCH LANDSBYGDSOMBUDSMAN
Tilläggsuppgifter: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio 040 506 3715

Landskapsstyrelsen beslöt i februari att lediganslå en tjänst som skärgårds- och landsbygdsombudsman. Tjänsten sköts nu av Tapio Penttilä som går i pension 1.2.2014.
Till tjänsten hör att sköta landskapets skärgårds- och landsbygdsfrågor och fungera som föredragande i skärgårdskommissionen. Skärgårdskommissionens arbetsspråk är finsk och svenska. Tjänsten söktes av 41 personer, landskapsstyrelsen beslöt att välja pol.mag. Sami Heinonen (f. 1965) fr.o.m. 1.10.2013. Heinonen har de senaste åtta åren fungerat som verksamhetsledare för "I samma båt – samassa veneessä" rf. Heinonen har studerat både vid Åbo Akademi och Åbo universitet.

LANDSKAPSSTYRELSEN UTNÄMNDE NYA MEDLEMMAR TILL KULTURKOMMISSIONEN
Tilläggsuppgifter: specialsakkunnig Hannele Hartikainen 040 7202163

Landskapsstyrelsen beslöt att utnämna följande medlemmar till Egentliga Finlands kulturkommission:

saksson Ann-Sofie kulturchef, Pargas
Kivirinta Jouko kulturproducent, Salo
Kärki Kimi FL, forskare, Åbo universitet
Liisa Mattila kulturproducent, E-F Företagare
Lemmetyinen Liisa förvaltningschef, Turku Touring Ab
Lilja-Viherlampi Liisa-Maria forsknings- och utvecklingschef, Åbo yrkeshögskola
Myllynen Taina kultursekreterare, Pöytis kommun
Raaska Petja FM, verksamhetsledare, Åbo
Syrjäsuo Kristiina verksamhetsledare, Åbosamfundet
Terho Henri specialsakkunnig, Centret för konstfrämjande
Vehmas Jukka kultursekreterare, Letala

Till ordförande för kulturkommissionen valdes Henri Terho.

ANTTI VASANEN SKÖTER FRÅN OCH MED HÖSTEN FÖRBUNDETS STATISTIK OCH INFOSERVICE
Tilläggsuppgifter: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio p. 040 506 3715

Landskapsstyrelsen beslöt i februari att lediganslå en tjänst som specialplanerare, eftersom tjänstens nuvarande inne-havare Mervi Kylmälä blir alternerings- och studieledig 1.10.2013. Till arbetet hör att fungera som sakkunnig i info-tjänst- och statistikfrågor i Egentliga Finlands förbund. Bland 29 sökande valde landskapsstyrelsen FM Antti Vasanen (f. 1977) till specialplanerare, han börjar 1.10.2013. Vasanen har senast fungerat som forskare vid Åbo universitet.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL TILL ATT UTVECKLA KULTUR- OCH NATURTURISM PÅ ÖRÖ
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen 0400 715786

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja landskapets utvecklingsmedel till följande projekt:

Forststyrelsen, södra Finlands naturservice, för ett projekt som ska överföra ön Örö till civil användning, 42 000 euro. Försvarsmakten avstår från Örö i slutet av år 2014. Projektets mål är att planera ny användning för ön och dess 68 byggnader, när Senatsfastigheter överlämnat dem till Forststyrelsen. Man gör upp en plan för Örös civila användning fr.o.m. år 2015. Inom projektet vill man utveckla natur- och kulturturismen bl.a. genom att hyra ut byggnaderna till företagare.

Åboregionens utvecklingscentral för ett projekt som ska utveckla animationsbranschen i Egentliga Finland, 56 700 euro. Man kartlägger regionens potential för animationsproduktioner, bygger upp ett nätverk av sakkunniga och en produktionsmodell, som möjliggör större produktioner och samlar ihop den teknologiska kunskap som behövs. Inom projektet väljer man som pilotprojekt en animationsproduktion, med vilken man testar arbetsmetoder.

Ukipolis Ab för projektet: "Ubio mahdolliseksi" 35 000 euro. I Nystad planeras en ny enhet för gluten-foder-bioetanolproduktion. I projektet samlar man information om ett EU-direktiv som rör biobränslen och försöker påverka dess innehåll, så att en investering som denna vore möjlig.

alatunniste