yltunniste 

TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE FÖRBUNDETS BUDGETFÖRSLAG
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Landskapsstyrelsen godkände landskapsförbundets preliminära budgetförslag och utkast till budgetplan. Man ger medlemskommunerna en möjlighet att kommentera dem och kommunsamfundets verksamhet före 15.10.2013. De slutliga förslagen behandlas i landskapsstyrelsen 28.10 och förs till landskapsfullmäktige att beslutas 2.12.2013.

I budgetutkastet är medlemskommuneras betalningsandelar år 2014 totalt 3 899 900 euro, vilket är 3,0 % (113 589 euro) mer än i budgeten för 2013.
I utkastet har man öronmärkt 150 000 euro till en delbetalning för projektet Egentliga Finlands gemensamma marknadsföring, enligt landskapsstyrelsens förslag i juni. År 2013 deltar förbundet i projektet med 50 000 euro. En ökning av anslaget (100 000 euro) påverkar kommunernas betalningsandelar med 2,64 %. I övrigt ökar kommunernas betalningsandelar till landskapsförbundet med bara 0,36 %. När kostnaderna för Egentliga Finlands gemensamma marknadsföring inlemmas i budgetförslaget innebär det att förbundet inte nästa år samlar in separat finansiering för marknadsföringsprojektet av medlemskommunerna (enbart av Åbo stad).

Eftersom förbundets bokslut åren 2002 – 2009 och 2012 påvisat ett överskott kan man göra en minusbudget för år 2014 (ca 90 000 euro). Underskottet täcks med tidigare års överskott.

LANDSKAPSSTYRELSEN: BEVARA FUNGERANDE SAMSERVICE NÄR MAN UTVECKLAR SERVICENÄTVERKET NATIONELLT
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Laura Leppänen 040 767 4364

Finansministeriet har sedan januari 2012 arbetat med att utveckla den offentliga förvaltningens kundservice. Projektets mål är att i hela landet på kommunnivå skapa ett nätverk av samserviceställen och för varje ställe definiera vilken ser-vice (minst distansservice) kunden där får av staten, kommunen och övriga myndigheter.

Ministeriet har bett om ett utlåtande om projektets slutrapport. I den föreslås att det framöver är kommunerna som grun-dar och upprätthåller samservicen, som samlar olika myndigheters service. I dem får man service av förutom kommu-nen också polisens tillståndsmyndighet, skatteförvaltningen, magistraten, arbets- och näringslivsbyråerna och NTM-centralerna.
Enligt förslaget ska det bli kommunernas ansvar att ordna och upprätthålla samservice enligt geografiska kriterier (90 % av invånarna har kortare väg dit än 40 km längs landsväg eller järnväg).
Egentliga Finlands förbund påpekar att ministeriets förslag att kommunerna ska ta hand om samservicen innebär att uppgifter direkt överförs från staten till kommunerna. Förbundet betonar att kommunerna till fullo måste få ersättning för de kostnader som uppstår när de ordnar denna service och omorganiserar sin egen kommunala kundservice.
Landskapsförbundet påpekar att det föreslagna nätverket på 129 samserviceställen inte ger ett heltäckande servicenätverk i Egentliga Finland. I förslaget finns ingen samservice i landskapets största centra Åbo och Salo, i stället menar man i rapporten att dessa städers service tryggas med statliga myndigheters nuvarande servicenätverk.

Förbundet fäster vikt vid att ministeriets slutrapport inte beaktar de redan existerande, välfungerande samservicestäl-lena och deras verksamhet i fortsättningen. I Egentliga Finland fungerar bl.a. S:t Karins samservice, där man mångsidigt får kommunens egen service och bl.a. FPA:s och Arbets- och näringslivsbyråns service. S:t Karins stad måste enligt landskapsstyrelsen i fortsättningen höra till de kommuner som ordnar samservice. Också Someros fungerande samservice bör bevaras.

LANDSKAPSSTYRELSEN MOTSÄTTER SIG ATT KÄYRÄ FÄNGELSE FLYTTAR FRÅN AURA TILL ÅBO
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Malla Rannikko-Laine 0400 259 223

Brottspåföljdsmyndigheten ber om Egentliga Finlands förbunds utlåtande om en vision för dess verksamhetsställen år 2025.
Minskade resurser förutsätter att fastigheterna används kostnadseffektivare. Landskapsstyrelsen säger i sitt utlåtande att man godkänner förslaget att fängelset i Tavastehus renoveras i stället för att utvidga fängelset i Åbo. Åbofängelset består i sin nuvarande form som ett fängelse med hög övervakningsintensitet.
Det öppna fängelset Käyrä i Aura föreslås att, som ett mindre fängelse med 40 platser, flyttas till Åbo före år 2025. Enligt landskapsstyrelsen skulle en flytt troligen innebära modernare lokaliteter, men kostnader sparar en flytt sannolikt inte. Kostnaderna för Käyrä fängelses fastigheter är relativt små, omgivningen lämpar sig väl för en öppen fängelsenhet och fastigheterna kan repareras med egna resurser.
Förbundet påpekar att en flytt av Käyrä fängelse till Åbo inte nödvändigtvis hämtar några kostnadsinbesparingar alls. Landskapsstyrelsen förhåller sig positiv till att man i tider av stramare personalresurser allt mer utnyttjar fångarnas arbetsinsats, som samtidigt ökar deras initiativförmåga och självständighet.

 alatunniste