yltunniste 
Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE FÖRBUNDETS BUDGET MED NÄRAPÅ NOLLTILLVÄXT
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto
040 761 5509

Landskapsstyrelsen godkände Egentliga Finlands förbunds budget för år 2014 och budgetplanen för 2014 – 2016. De ska ännu godkännas i landskapsfullmäktige 2.12.2013.

På basis av medlemskommunernas respons ändras budgeten för 2014 så, att ingen tilläggsfinansiering på 100 000 euro reserveras för landskapets gemensamma marknadsföring. Därmed kommer projektet inte att förverkligas enligt landskapsstyrelsens beslut 17.6.2013.
Det innebär att landskapsförbundets budget nästa år knappt växer alls. I budgeten för 2014 är kommunernas betalningsandelar 3,8 miljoner euro, vilket är 0,36 % (13 589 euro) mer än betalningsandelarna i det här årets budget.
I investeringsdelen har man reserverat ett anslag på 20 000 euro för att utveckla it-system.

SKÄRGÅRDSHAVET, TURKU SEAS 2020 OCH KIMITOÖNS STRUKTUROMVANDLING LISTAS I LANDSKAPSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDEPLAN
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen,
040 7760 630

Enligt lagen om regionutveckling bereds landskapsprogrammets genomförandeplan årligen under ledning av landskapsförbundet. I år skulle landskapsförbunden leverera en i landskapets samarbetsgrupp och landskapsstyrelsen godkänd plan till arbets- och näringslivsministeriet senast 30.9.2013.

Landskapsstyrelsen godkände Egentliga Finlands landskapsprograms genomförandeplan 2014. De viktigaste projekten i planen är:
• Programmet INKA (innovativa städer) och Åbo stadsregions tillväxtavtal
• Stöda strukturomvandlingen i Saloregionen och i Kimitoöns kommun
• Genomföra programmet Turku Seas 2020
• Strategier för landskapets utbildning och företagarfostran
• Förverkliga Åbo stadsregions intentionsavtal för markanvändning, boende och trafik (MAL)
• Bygga en Nordlig utvecklingskorridor (Oslo-Stockholm-Helsingfors-S:t Petersburg)
• Främja Åboprocessen som en del av Östersjöstrategin
• Skärgårdshavets skydd
• Åbo biodiagnostisering

Landskapsstyrelsen godkänner för sin del Egentliga Finlands och Satakuntas gemensamma projekt: riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg, basvägunderhållets anslag, utveckla nationalparkerna i sydvästra Finlands kustområden samt främja skyddet av vattendrag och hav.

FÖRBUNDET: ESBO-LOJO-SALO -BANLINJEN BÖR NÄMNAS I NYLANDS LANDSKAPSPROGRAM
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen
0400 715 786

Nylands förbund har bett om utlåtande om utkastet till Nylands landskapsprogram.

Egentliga Finlands förbund betonar den Nordiska tillväxtkorridorens betydelse och anser att det är positivt att frågan mångsidigt har lyfts fram i programutkastet.
I Nylands programutkast betonas projekt för smidig trafik och rörlighet, som en åtgärd har man nämnt stödet för de mest brådskande banlinjerna. En synlig brist är att man inte nämner banlinjen Esbo-Lojo-Salo och insett dess centrala betydelse för den Nordiska tillväxtkorridoren och ett smidigt trafiknät västerut, säger landskapsförbundet i sitt utlåtande.

Programutkastet står inte, förutom vad gäller avsaknaden av banlinjen Esbo-Lojo-Salo, i strid med Egentliga Finlands egna utvecklingsmål.

 alatunniste