Ylatunniste2 

Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN: REFORMEN AV STATSANDELARNA ÄR ORIMLIG FÖR EGENTLIGA FINLAND

Landskapsstyrelsen diskuterade reformen av kommunernas statsandelar och konstaterade enhälligt att den är orimlig för Egentliga Finland. Kommunerna skulle lida mycket p.g.a. ett stort antal äldre invånare. Åldersstrukturens inverkan på statsandelarnas storlek måste också framöver vara stor, betonar styrelsen.

Egentliga Finland lider av landets största strukturomvandling. Därför är det heller inte rätt att straffa områdets kommuner via reformen av statsandelar.
Kommunerna tar nästa år ställning till det föreslagna systemet. I utlåtandena är det skäl att föra fram hur åldersstrukturen gör kommunernas sits ojämlik.

LANDSKAPSSTYRELSEN KRÄVER ÄNDRINGAR I SKÄRGÅRDSTRAFIKENS KONKURRENSUTSÄTTNING
Tilläggsuppgifter: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, 0400 413 704

Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommission är oroad över skärgårdstrafikens förbindelsetrafik och dess utveckling och planerar skicka ett brev om ärendet till Egentliga Finlands NTM-central och Trafik- och kommunikationsministeriet.

Skärgårdsrutternas konkurrensutsättning med korta avtal har lett till att fartygen på många linjer inte passar för skärgårdstrafik. Fartygen kan ha problem med vintertrafikering eller deras förmåga att transportera fordon är bristfällig. Med brevet vill man fästa myndigheternas uppmärksamhet på konkurrensutsättningens kriterier och avtalstider. I framtiden borde de ruttvisa avtalen vara 10 – 12 år och i konkurrensutsättningen måste man beakta fartygens utrustning, isegenskaper och ålder. Man uppmanar myndigheterna att övergå till ett system där staten fungerar som fartygens ägare och byggare.

Landskapsstyrelsen nämner även Örö, som befrias från försvarsmakten till turismbruk och vars potential för skärgårdens dragningskraft är stor. Trafiken till Örö bör beaktas i framtida planer.

Trafiken som förr fungerade med specialbyggda fartyg, byggda för att lämpa sig för skärgårdsförhållanden och vintertrafik, ersätts nu med gamla fartyg som köps billigt från utlandet, konstaterar landskapsstyrelsen i sitt ställningstagande. Exempel hittas på Nagu södra rutt, Pargas södra skärgård och Rimitorutten. Om denna utveckling fortsätter har vi om 10 – 15 år bara förbindelsefartyg som inte klarar av att trafikera p.g.a. ålder och slitage.

För att vända utvecklingen borde NTM-centralen tillsammans med det ansvariga ministeriet gå igenom kriterierna som rör anskaffningen av förbindelsebåttrafikservice. Inte bara ekonomiska kriterier bör beaktas, utan även fartygens tekniska egenskaper, utrustning, isegenskaper och ålder. För att få nyare fartyg bör avtalstiden vara minst 10 – 12 år.

Landskapsstyrelsens ställningstagande skickas till Egentliga Finlands NTM-central, Trafik- och kommunikationsministeriet och till kännedom till Skärgårdsdelegationen.

LANDSKAPSSTYRELSEN STÖDER NÅDENDALS STRÄVAN ATT FÅ SKÄRGÅRDSSTATUS
Tilläggsuppgifter: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, 0400 413 704

Nådendals stadsstyrelse har beslutit att anhålla om skärgårdsstatus för staden och staden ber om ett utlåtande från Egentliga Finlands förbund.
Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommission och landskapsstyrelsen stöder Nådendals stads strävan att beviljas skärgårdsstatus från början av år 2014. Ekonomiskt skulle det vara av stor betydelse, staden håller på att förlora statsandelar totalt ca 6 miljoner euro fram till år 2018. Via skärgårdsstatus skulle Nådendal få ca 2 miljoner extra per år. Med medlen kunde man trygga att skärgårdsområdena hålls bebodda och levande. Om skärgårdsandelarna sjunker som befarat leder det till att servicenivån sjunker. Service som skolor, bibliotek, infotjänster, skärgårdsinvesteringar, kollektivtrafik och social- och hälsovård i Nådendals skärgårdsdelar skulle vara hotade, konstaterar landskapsstyrelsen.
Nådendal vill höja sin profil som skärgårdsstad, största delen av Åbos finska skärgårds finns inom Nådendals stads område. I Egentliga Finland finns nu följande skärgårdskommuner: Kimitoön, Pargas, och Gustavs. Landskapets skärgårdsdel-kommuner är S:t Karins, Masku, Nådendal, Salo, Tövsala och Nystad.

LAURI KATTELUS ERSÄTTER AKI LEHTONEN I LANDSKAPSSTYRELSEN
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Aki Lehtonen (saml) har lämnat sina förtroendeuppdrag i Egentliga Finlands förbund på grund av flytt till annan ort. Aki Lehtonens efterföljare i landskapsstyrelsen är Lauri Kattelus, som hans suppleant fungerar Niko Aaltonen.
Ny ordförande i projektfinansieringskommittén efter Lehtonen är Tiina Perho (saml).

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND DELTAR I ARBETET MED TRAFIKSYSTEM
Tilläggsuppgifter: trafikplanerare Laura Leppänen 040 767 4364

I Egentliga Finland görs trafikplaneringsarbete på tre nivåer: i landskapet, strukturmodellregionen och Åbo stadsregion. Landskapsstyrelsen beslöt att landskapsförbundet deltar i kostnaderna för Åbo stadsregions trafiksystemarbete med 14 000 euro år 2014. Totalbudgeten för 2014 är 70 000 euro.

 alatunniste