Ylatunniste2 

Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN UTNÄMNDE MEDLEMMARNA I LANDSKAPETS SAMARBETSGRUPP
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Esa Högblom 040 7760 310

Landskapsstyrelsen tillsatte landskapets samarbetsgrupp (fi. MYR) och utnämnde medlemmarna för åren 2014 – 2017.
Gruppen sammanjämkar utvecklingsåtgärder i landskapet med strukturfondsprogram och verkar som ett partnerskapsorgan i landskapet. Medlemmarna utnämns kommunalvalsperiodvis. Under EU:s strukturfondsperiod 2014 - 2020 är kommunalvalsperioderna 2013 - 2016 och 2017 - 2020. Landskapsstyrelsen utnämnde 25.3.2013 kommunmedlemmarna och ordförande (Petteri Orpo) och första 1. viceordförande (Juho Savo) för denna kommunalvalsperiod.
I samarbetsgruppen finns förutom ordförande representerat tre grupper som deltar i beslutsfattandet:

• Kommunerna och landskapsförbundet (8 medlemmar)
• Statens myndigheter som finansierar program och övriga centrala organisationer i statsförvaltningen (6-7 medlemmar) så, att NTM-centralens direktör är egentlig medlem i MYR.
• Centrala instanser för regionens utveckling såsom arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer samt medborgarorganisationer (8 medlemmar).

Dessutom deltar representanter för expertinstanser utan beslutanderätt (20 medlemmar).
Landskapsstyrelsen utnämnde följande medlemmar till landskapets samarbetsgrupp åren 2014 – 2017.

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNNER INTE ATT FOLKOMRÖSTNINGAR FÅR AVGÖRA KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen 0400 864 604

Egentliga Finlands förbund ombes ge sitt utlåtande om en ändring av kommunstrukturlagen. I lagförslaget försöker man påskynda kommunsammanslagningar i stadsregioner med över 100 000 invånare. I Egentliga Finland gäller det Åbo stadsregion (Åbo, S:t Karins, Lundo, Masku, Nådendal, Reso och Rusko).

I kommunindelningsutredningen granskas speciellt hur markanvändning, boende och trafik utvecklas i regionen samt ekonomisk segregation. Om kommunens fullmäktige inte godkänner kommunutredarens möjliga förslag till ändring av kommunindelningen, kan enligt lagförslaget statsrådet bestämma att en kommunal folkomröstning ska hållas i regionen. Om kommunsammanslagningen får majoritetens stöd bland dem som deltagit i omröstningen, kan statsrådet besluta om en kommunsammanslagning. Folkomröstningen skulle förverkligas som en omröstning i hela regionen, det spelar ingen roll vilket stöd eller motstånd sammanslagningen får i olika kommuner. De nya kommunerna skulle grundas 1.1.2017.

Centerns Hanna Vuola föreslog i landskapsstyrelsen ett utlåtande som starkare tar ställning mot tvångssammanslagningar och stöder Åbos kranskommuner. Förslaget förlorade omröstningen med 13 - 5. Sdp:s Mika Maaskola föreslog att man i utlåtandet stryker textavsnittet, där Egentliga Finlands förbund ser det som motiverat att statsrådets befogenheter stärks i kommunstrukturfrågor. Maaskolas ändringsförslag godkändes enhälligt i landskapsstyrelsen.

Landskapsstyrelsen betonar att folkomröstningsmodellen som föreslås i lagändringen klart strider mot finländsk demokratiuppfattning och den kränker medborgarnas jämlikhet. Egentliga Finlands förbund anser att det inte är möjligt att godkänna lagförslaget i dess nuvarande form.

EN LANDSOMFATTANDE DATABAS SKULLE HJÄLPA FÖRETAG ATT ÅTERANVÄNDA RÅVAROR
Tilläggsuppgifter: naturresursplanerare Aleksis Klap 040 721 3137

Arbets- och näringslivsministeriet har bett om ett utlåtande om utkastet till uppdatering av statsrådets linjedragningar för naturresursanvändning.
I Egentliga Finland har man de senaste åren arbetat målmedvetet för att utveckla verksamheten som rör naturresurser, resurseffektivitet och återanvändning samt att definiera bioenergipotential. För att lyckas krävs starkt samarbete mellan aktörer inom teman som naturresursanvändning, energiproduktion och avfallshantering, konstaterar landskapsstyrelsen.

Naturresursforumet, som upprätthålls av Egentliga Finlands förbund, samlar olika aktörer och försöker konkret främja hållbar naturresursekonomi. Som naturresurser betraktar man jungfruliga råvaror, odlade råvaror samt återanvändningsmaterial.
I framtiden bör man på statsnivå styra arbetet inom naturresurskedjor, för att kunna bedöma helhetsinverkan. Staten borde koncentrera sig på öppen information och innehållets kvalitet. statsförvaltade forskningsinstitut borde i sitt arbete involvera landskapsnivån mera än i dag. Egentliga Finlands förbund efterlyser en enhetlig databas som täcker hela landet och ger info om vilka råvaror finns att få, varifrån och när. Bara på detta sätt kan företag utforma sin verksamhet så att de kan vara säkra på att tillgången till råvaror är säkrad.

 

 alatunniste