Ylatunniste2 

 

Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

INTRESSEBEVAKNINGENS TYNGDPUNKTER ÄR BL.A. RIKSVÄG 8, VARVET, EUROPEISKA TRAFIKNÄT OCH SKÄRGÅRDSTRAFIKEN
Tilläggsuppgifter: utvecklingschef Janne Virtanen, 040 5836 950

Landskapsstyrelsen godkände tyngdpunkterna för intressebevakningen år 2014. Med dem försöker man bl.a. påverka beredningen av statsbudjeten för 2015 och det kommande regeringsprogrammet.

Trygga investeringsbeslutet på 100 miljoner euro för riksväg 8
Att göra riksväg 8 fyrfilig mellan Reso och Masku verkar bli 20 miljoner euro billigare än beräknat då projektbeslutet gjordes. Trafikverket har förespråkat att man därför gör vägen fyrfilig ända till Nousis. Vägprojektet kan inte utvidgas utan ett budgetbeslut i riksdagen. Finansministeriet utgår från att den inbesparade delen inte riktas till riksväg 8. Enligt den ursprungliga fullmakten ska anslaget i sin helhet användas för riksåttan, så att man fortsätter bredda vägen fram till Nousis och resten av summan anslås för övriga objekt på riksväg 8.

Förbättra varvsindustrins konkurrenskraft
Åbovarvet och dess nätverk har kompetens i världsklass och den sysselsättande verkan är märkbar. För att trygga varvets verksamhet behövs omfattande samarbete mellan olika aktörer, så att finansieringen och ägandefrågorna kan lösas. Staten bör ha beredskap till delägande under en övergångsperiod.

Resurser att utveckla landskapet på egna villkor
Landskapets utvecklingsmedel har varit ett mångsidigt och smidigt finansieringsinstrument för att förverkliga landskapsstrategin. Det har kunnat användas för att sätta igång större helheter. I statens budget bör även i framtiden finnas utvecklingsmedel, då de uträknas bör man beakta att EU-medel främst beviljas till östra och norra Finland.

Förverkliga korridorer för europeiska trafiknät
I beslutet TEN-T som rör trafiknätverk på europeisk nivå är vår region en del av stamnätverks-korridoren Medelhavet - Skandinavien, dit den Norra utvecklingskorridoren hör. Hamnarna i Åbo och Nådendal samt Åbo flygfält har lyfts till den högsta klassen. Förbättringen av Åbo omfartsväg (stamväg 40) som en hamnförbindelse och en märkbar utveckling av banlinjen Åbo - Helsingfors (ESA-banan) som en del av TEN -T nätverket bör vara ett nationellt mål.

Nivåhöjning av basvägunderhållet

Trygga en tillräcklig servicenivå för skärgårdstrafiken
Sådana budgetmedel som tryggar en tillräcklig servicenivå för skärgårdstrafiken bör beviljas. På längre sikt bör skärgårdstrafiken förnyas. Man bör fördomsfritt se på effektivare anskaffning och konkurrensutsättning av landsvägsfärjor och smidigare sätt att ordna förbindelsebåtstrafiken.

Universitetens och högskolornas finansiering och tillgången till andra stadiets utbildning bör tryggas
Undervisnings- och kulturministeriet står år 2015 inför inbesparingar på 100 miljoner euro. Ständiga nedskärningar hotar Finlands enda sanna konkurrensfördel, nämligen grundvalarna för kunskap och kompetens.

Möjliggör äkta utbildningsexport
För studerande som kommer utanför EU borde man kunna samla in terminsavgifter i högskolornas utbildningsprogram.

Trygga stöden för strukturomvandling för att utveckla näringslivet

Reningen av Skärgårdshavet central fråga i skyddet av Östersjön
Statens delfinansiering för att bygga avloppssystem är avgörande och denna finansieringsmodell bör tryggas även framöver.

Mera resurser för att utveckla turismen på Örö

Reformen av regionförvaltningen ska stärka landskapets livskraft, konkurrenskraft och identitet
En strukturutredning om statens regionförvaltning pågår. Förvaltning på flera nivåer bör förenklas och mängden organisationer minskas, den medborgarbaserade styrningen på landskapsnivå bör stärkas.

Västkustens social- och hälsovårdsområde bör få stark nationell position
Åbo universitets centralsjukhus kompetens inom specialsjukvård bör betonas i arbetsfördelningen bland de fem vårdområdena.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL TILL ÅBOCENTRET I S:T PETERSBURG
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja landskapets utvecklingsmedel på 61 980 euro till Åbo stad för Åbocentret i S:t Petersburg.
Åbocentret främjar Egentliga Finlands näringslivs, högskolors och övriga aktörers målsättningar i S:t Petersburg och nordvästra Ryssland. Centret hjälper med service, lokaler, kommunikationer etc. Man sköter kontakter till stadsförvaltningen i S:t Petersburg och informerar sina intressegrupper om utvecklingen och nyheter i S:t Petersburg. Dessutom vill man öka kännedomen om Åbo och Egentliga Finland i S:t Petersburg.
Landskapsstyrelsen önskar regelbunden information om Åbocentrets verksamhet. Åbocentret är viktigt för Egentliga Finlands synlighet i S:t Petersburg och även mera omfattande i Ryssland, yttrar landskapsstyrelsen.

MAGISTRATENS SERVICE I PARGAS BÖR FORTSÄTTA SOM EN DEL AV NY SAMSERVICETJÄNST
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen, 0400 864 604

Finansministeriet ber om ett utlåtande till förslaget att stänga magistraten i Sydvästra Finlands enhet i Pargas. I Finland finns 11 magistrater. Magistraten i Sydvästra Finland har verksamhet i Åbo, Björneborg, Raumo, Salo och Pargas. En nationell arbetsgrupp föreslår att landets verksamhetsställen minskar från 41 till 25. I sydvästra Finland skulle Åbo och Björneborg bestå. Stängningarna skulle ske gradvis åren 2015 – 2019.

Magistraten i Sydvästra Finland föreslår att enheten i Pargas stängs. I Pargas öppnar i september en samservicetjänst som ett pilotprojekt, magistraten är en part i den.

Egentliga Finlands förbund ser det som nödvändigt att statens lokalförvaltning ger service utanför Åbo också i framtiden. För att trygga servicen bör man stöda utvecklingen av samservice. I samservice är kommunen, skatteförvaltningen, arbetskraftsförvaltningen, polisen, FPA och magistraten parter, ev. även någon annan offentlig aktör. Alla parter bör stöda samservicen för att de ska utvecklas i önskad riktning.

Egentliga Finlands förbund anser att man inte ska se omorganiseringen av magistratservicen i Pargas som en förening med enheten i Åbo, utan se att verksamheten flyttar till den nya samservicetjänsten, som inleds 1.9.2014.

 alatunniste