Ylatunniste2 

Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

FÖRBUNDET STÖDER INTE METROPOLFÖRVALTNING I HUVUDSTADSREGIONEN
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen 0400 864 604

Finansministeriet har bett om Egentliga Finlands utlåtande om en mellanrapport som gäller metropolförvaltningslagen.
Landskapsstyrelsen ser det inte som motiverat att man skapar två slags förvaltning i vårt land, en för Nyland och en annan för övriga Finland. Även i fortsättningen ska landskapsplanering och regionutvecklingsuppgifter tillhöra landskapsförbundet, där alla landskapets kommuner finns med.

Om metropolområdet förverkligas i sin omfattande form hamnar Nylands kranskommuner utanför gränsen. De västliga kommunerna såsom Hangö och Raseborg lämpar sig inte att flyttas över till Egentliga Finland, påpekar Egentliga Finlands förbund. Den nuvarande gränsen mellan Egentliga Finland och Nyland är tydlig och historisk. Kimitoön och Salo riktar sig till Åbo, Lojo, Raseborg och Hangö till huvudstadsregionen. Att flytta gränsen är på alla sätt en konstgjord lösning.

Om huvudstadsregionen behöver specialarrangemang kan de skapas inom huvudstadsregionens kärna, det forna samarbetsorganet YTV, dvs. de nuvarande organen för Helsingforsregionens trafik och miljötjänster, dit Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla hör. Nylands förbund bör alltså bibehållas och dess verksamhet vila på samma grund som övriga landskapsförbund.

Sdp:s representanter i landskapsstyrelsen föreslog att förbundet ska stöda huvudstadsregionens metropolförvaltning, men att Nylands västra kommuner inte flyttas över till Egentliga Finland. Förslaget förlorade i landskapsstyrelsens omröstning med rösterna 9 - 7.

OPLANERAD STRÖBEBYGGELSE NÄRA TÄTORTER ETT PROBLEM I ÅBOREGIONENS BOSTADS- OCH MARKPOLITISKA PROGRAM
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Heikki Saarento 040 720 3056

Åbo stadsregions arbetsgrupp har bett om Egentliga Finlands förbunds utlåtande om stadsregionens bostads- och markpolitiska program för åren 2014 - 2017. Dess viktigaste uppgift är att styra den önskade befolkningsökningen på 75 000 invånare på ett sätt som stöder en hållbar samhällsstruktur.
Det största problemet i stadsregioner är oplanerat ströboende i närheten av planerade tätorter. I utkastet till Åbo stadsregions bostadsprogram har man tacklat frågan genom att låta kommunerna själva avgränsa områdena.
I programmet har man inte definierat ströbyggande i hela Åbo stadsregion enligt enhetliga principer, påpekar Egentliga Finlands förbund. Mest problematisk är situationen vad gäller oplanerat ströbyggande i Pargas och Rusko, där tätorten i praktiken har spridit sig vidare än markplanerat område eller behovsplanerat område.

Definitionerna av ströbebyggelse har i programmet gjorts ur den egna kommunens synvinkel, trots att verkningarna i stadsregionen är mera omfattande. När områdena definieras borde man anvisa områden som har ett tillväxttryck. Det är ohållbart att i programmet anvisa områden för ströbebyggelse, trots att de i praktiken redan tillhör tätorten.
Denna problematik behandlas i det kommande utkastet till etapplandskapsplan.
Centerns Esko Kiviranta föreslog att styrelsen i sitt utlåtande ska påpeka att kommunernas planeringsmakt inte får inskränkas och markägarnas rättigheter inte röras. Förslaget förlorade omröstningen med 10 - 6.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL TILL KULTURMILJÖKUNSKAP I PARGAS OCH TEIJO NATIONALPARK
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786

Yrityssalo beviljas 36 000 euro i landskapets utvecklingsmedel till ett projekt, vars mål är att förbättra företagens förutsättningar att verka i Teijo, när Teijo nationalpark grundas vid årsskiftet. Företagen måste beakta hållbar turism samt naturvärden och kulturarv i sin affärsverksamhet. Man vill även utveckla samarbetet mellan Skärgårdshavets nationalpark och Teijo nationalpark.

Åbo museicentral får 25 500 euro för ett projekt som sprider kulturmiljökunskap i Pargas. Målet är att förbättra Pargas dragningskraft genom att museets infodata kan utnyttjas av olika aktörer. Man söker företagspartners och föder idéer hur materialet kan utnyttjas när regionen och dess turism marknadsförs.

Egentliga Finlands förbund beviljas 45 850 euro för att skapa Sydvästra Finlands regioninfotjänst. Den kommer att bilda basen för partnerskapsforumet, som har valts till det färska landskapsprogrammets viktigaste åtgärd. Forumet förenar människor och information och ger ramarna för en medborgarportal. Den planerade servicen och applikationerna utnyttjar olika organisationers och nätverks offentliga data. För att kunna utnyttja infodata och skapa nyttig service för myndigheter, kommuner, medborgare och företag behövs tydligare system och spelregler.

Egentliga Finlands förbunds EU-infotjänst Europe Direct beviljas 75 000 euro. Den har fungerat inom förbundet sedan början av år 2013 och tillhör det europeiska nätverket av infotjänster, som upprätthålls av Europeiska kommissionen. Förbundet tog över tjänsten när utrikesministeriet avslutade sina regionala Europainformations-kontor. Europe Directs viktigaste uppgifter är att informera medborgarna om aktuella EU-frågor, ordna evenemang i samarbete med andra aktörer och svara på medborgarnas frågor om EU.

EU-FINANSIERING TILL BÄTTRE TRAFIKSÄKERHET I TYLLI FÖRETAGSOMRÅDE I TARVASJOKI
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 7760 630

Tarvasjoki kommun beviljas 5 280 euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för at utveckla trafiksäkerheten och logistiken vid företagsområdet Tylli.


 

 alatunniste