Ylatunniste2 

Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

LANDSKAPSDIREKTÖRSKANDIDATER INTERVJUAS AV EN GRUPP, DÄR ALLA PARTIER REPRESENTERAS
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Juho Savo 0400 485 333

Landskapsdirektör Juho Savo avgår med pension vid årsskiftet. Den lediga tjänsten som landskapsdirektör har sökts av följande 16 personer:

Ledande forskare Toni Ahlqvist, Tarvasjoki
Office Manager Teijo Alakahri, Åbo
Forskare Faris Alsuhail, Helsingfors
Affärsverksamhetsdirektör Jyri Arponen, Åbo
Överdirektör Kari Häkämies, Masku
Enhetschef Tero Jokilehto, Tammerfors
Förvaltningsdirektör Hannu Kallio, Åbo
Kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte, Reso
Specialforskare Eija Koskivaara, Åbo
Stadsutvecklingschef Mika Mannervesi, Salo
Lantbruksföretagare, eMBA Pekka Myllymäki, Virmo
Förvaltningsdirektör Jukka Mäkilä, Björneborg
Ekon.mag. pol.mag. Riikka Pakarinen, Esbo
Yrkesstartlärare Tiina Perho, Loimaa
Direktör för teknik och markanvändning Juha Prittinen, Tavastehus
Utvecklingschef Janne Virtanen, Pemar

Landskapsstyrelsen beslöt hur man gör framöver när tjänsten ska fyllas. Styrelsen grundade en intervjugrupp, dit hör ordf. Mika Maaskola (sdp), Pauliina Haijanen (saml) och Jani Kurvinen (c). Dessutom kallade man till gruppen en representant för varje styrelseparti, de är: Juhani Pilpola (sannf), Mari Saario (grön), Stefan Wallin (sfp) och Nina Söderlund (vf).
Intervjuerna kan inledas redan nu, men en lista på de personer man valt att intervjua förs till landskapsstyrelsens möte 20.10. Styrelsen kan då föreslå fler personer att intervjua. Efter det görs lämplighetstester. Målet är att landskapsstyrelsen föreslår den nya landskapsdirektören för fullmäktige på styrelsemötet 17.11. Landskapsfullmäktige fattar det slutliga valet 8.12.2014.

EGENTLIGA FINLANDS TRAFIKSTRATEGI VISAR TRAFIKSYSTEMENS UTVECKLINGSBEHOV
Tilläggsuppgifter: trafikplanerare Laura Leppänen 040 767 4364

Egentliga Finlands trafikstrategi godkändes i landskapsstyrelsen. Strategin har beretts av Egentliga Finlands förbund, Trafikverket, trafik- och kommunikationsministeriet och Egentliga Finlands NTM-central i samarbete med landskapets kommuner. I strategin har man på landskapsnivå fastställt ett utvecklingsprogram för trafiksystemen, baserat på aktörernas gemensamma vilja. Programmet visar de centrala utvecklingsbehoven i följande teman:

• EGENTLIGA FINLAND SOM EN DEL AV EUROPA OCH PORT TILL SKANDINAVIEN
o Konkurrenskraftiga förbindelser till havs och i luften:
- intressebevakning för att trygga konkurrenskraften för landskapets hamnar och flygförbindelser
- goda flygförbindelser som tjänar näringslivet till närområdena och vidare ut i världen
- hamnar och flygfält som en del av TEN-stamnätskorridoren och den nordiska tillväxtzonen

• EFFEKTIVA FÖRBINDELSER VID KUSTEN OCH INLANDET – UTVECKLING AV TRAFIKENS HUVUDRIKTNINGAR
o Snabbare förbindelser till Helsingfors:
- stegvis utveckling av banförbindelser och tågtrafik, målet är snabbare förbindelser till huvudstadsregionen och en stark arbetsmarknadszon Åbo-Salo-Lojo-Helsingfors.
- trygga trafiken på Åbos ringväg (stamväg 40/E18) och hamntrafiken, båda är viktiga för näringslivet
- banlinjen och motorvägen är en del av TEN-stamnätskorridoren och den nordiska tillväxtzonen
o Stärka förbindelserna till inlandet:
- Toijalabanan och tågtrafiken utvecklas gradvis. Målet är att effektivera varutrafiken och stärka arbetszonen från Åbo via Loimaa till Tammerfors.
- stärka trafiksäkerheten på riksväg 9 och riksväg 10 vid Lundo
o Västkustens utvecklingszon:
- utveckling av riksväg 8 för att svara på metall- och marinklustrens arbetskrafts- och transportbehov i Åbo, Nystad, Raumo och Björneborg

• FUNGERANDE REGIONALA OCH LOKALA FÖRBINDELSER
o Höjning av statens anslag för underhåll av vägar och banlinjer
o Stark utveckling av kollektivtrafiken
o Reformera skärgårdstrafiken

• HÅLLBAR OCH TRYGG TRAFIK
o Gång och cykling prioriteras högst i stadsregioner och tätorter
o Egentliga Finland en föregångare i trafiksäkerhet

Åtgärderna främjas genom att man grundar ett partnerskapsforum för trafik. Egentliga Finlands förbund kallar in representanter för kommuner, Egentliga Finlands NTM-central samt vid behov Trafikverket och trafik- och kommunikationsministeriet.
Trafikstrategin hittas på finska:
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/liikennejaerjestelmaesuunnittelu

ÅUCS TOPPEXPERTIS PÅ NATIONELL NIVÅ BÖR TRYGGAS I VÅRDREFORMEN
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör: Lauri Palmunen 0400 864 604

Social- och hälsovårdsministeriet ber om Egentliga Finlands utlåtande om social- och hälsovårdslagen.
Förbundet anser att reformen är nödvändig för att trygga service åt invånarna under kommande årtionden. Oberoende av modell måste invånarna tryggas flexibel närservice, fungerande vårdkedjor och förebyggande tjänster.

Det social- och hälsovårdsområde som utgörs av Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt borde enligt Egentliga Finlands förbund heta Västkustens social- och hälsovårdsområde.

Livsviktigt är att främja och trygga Åbo universitetssjukhus toppexpertis och trygga den medicinska utbildningen. Det kommande vårdområdet bör definiera de medicinska branscher där ÅUCS vill vara nationell spetsenhet och vilkas funktioner nationellt ska centraliseras till ÅUCS. Lagreformen behandlar i nuläget inte alls centralsjukhusets position i vårdområdet. Därför bör lagen kompletteras.

Det så kallade sote-kommunsamfundets fullmäktige föreslås väljas på samma sätt som landskapsförbundens fullmäktige i dag. Medlemmarna bör vara fullmäktigeledamöter i sina hemkommuner och gruppernas röstandelar motsvarar resultaten i senaste kommunalval. Varje kommun bör ha minst en representant.
Att välja fullmäktige enligt dessa kriterier blir mycket svårt, påpekar landskapsstyrelsen. Valet av fullmäktige bör lösgöras från lagberedningen och lösas separat.
Landskapsstyrelsen diskuterade det kommande stora sjukvårdsfullmäktiges demokratiska utmaningar och tillade i sitt utlåtande, på förslag av Nina Söderlund (vf), att det kommande fullmäktige kunde väljas med direkta folkval.

 alatunniste