Ylatunniste2

LANDSKAPSSTYRELSEN FÖRESLÅR KARI HÄKÄMIES SOM NY LANDSKAPSDIREKTÖR
Tilläggsuppgifter: förvaltningssekreterare Marja Karttunen 040 720 3061

Egentliga Finlands förbunds landskapsdirektör Juho Savo avgår med pension vid årsskiftet.
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att man till tjänsten som landskapsdirektör väljer vicehäradshövding Kari Häkämies och som reserv FM Jyri Arponen.
16 personer sökte tjänsten som landskapsdirektör. Landskapsstyrelsen grundade i september en intervjugrupp, dit hörde Pauliina Haijanen, Jani Kurvinen och Mika Maaskola. Landskapsstyrelsen gav fullmakt åt intervjugruppen att välja och intervjua de sökande som valts för intervju. I intervjuerna deltog som representanter för sina grupper även Juhani Pilpola, Nina Söderlund, Mari Saario och Stefan Wallin. Intervjugruppens ordförande var Mika Maaskola.
Landskapsfullmäktige väljer ny landskapsdirektör 8.12.2014.

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS BUDGET FÖR 2015 ÖKAR INTE KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Landskapsstyrelsen behandlade Egentliga Finlands förbunds budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015–2017.
På basis av medlemskommunernas förslag ändrade man budgetförslaget för 2015 så att kommunernas betalningsandelar inte växer. Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner Egentliga Finlands förbunds budget för 2015 och ekonomiplan så att medlemskommuneras betalningsandelar inte växer från årets nivå (3 799 900 euro).
I budgetförslaget för 2015 hade man öronmärkt ett anslag på 30 000 euro för förbundets delfinansiering för Åbos och Egentliga Finlands intressebevakningskontor i S:t Petersburg. Finansieringen på 30 000 euro skulle ha ökat kommunernas betalningsandelar med 0,8 %. Landskapsstyrelsen bestyrker senare förbundets plan för driftsekonomin 2015.

EU-FINANSIERING FÖR ATT UTNYTTJA SOLENERGI OCH ÖKA SMÅFÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Ville Roslakka 050 592 0404

Landskapsstyrelsen beviljar finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden till följande projekt:

Åbo yrkeshögskola för projektet "SOLARLEAP Varsinais-Suomi" 293 786 euro. SolarLeap -projektets mål är att utveckla kunnandet inom cleantech och lära sig beakta solenergins särdrag på sydvästra Finlands kust. Under projektet förverkligas fortbildning i att utveckla solenergisystem, den tekniska dokumenteringen och monteringskunnandet utvecklas och man gör pilotförsök.

Åbo universitet beviljas 313 939 euro för projektet "SparkUp Portti". Målet är att stärka nya och redan fungerande små- och medelstora företags konkurrenskraft, tillväxt och internationalisering. Inom projektet förstärks Åboregionens företagartjänster och företagsutvecklingsmiljön Ahjo, som är under planering. Hit hör bl.a. studentteam som representerar olika branscher.

DEMOKRATISK LANDSKAPSFÖRVALTNING BÖR STÄRKAS NÄR REGIONFÖRVALTNINGEN REFORMERAS
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen 0400 864 604

Landskapsförbundens styrelseordförande och landskapsdirektörerna har bett landskapsförbunden ge sitt utlåtande om ett gemensamt ställningstagande från 9.9.2014, gällande landskapens framtid. Ställningstagandet är menat för beredningen av följande regeringsprogram.
Enligt utkastet borde regionförvaltningen betraktas som en helhet. Man konstaterar att Finland förutom kommunalt självstyre även behöver en tydlig demokratisk regionförvaltning på landskapsnivå.

Regionförvaltningen utreds som bäst inom finansministeriets projekt VIRSU. Enligt Egentliga Finlands förbund borde man i landskapsförbundens ställningstagande också nämna VIRSU. Landskapsförbunden stöder alternativ fem (E) i VIRSU, dvs. att landskapsförbundens ställning ska stärkas i förhållande till statens regionförvaltning.

Egentliga Finlands förbund konstaterar att landet inte i olika förvaltningssektorer får splittras i olika områden. Regionstrukturen bör basera sig på funktionella helheter. Landskapen bör ha en tillräcklig befolkningsbas och ekonomisk grund, så att de kan svara på utökade uppgifter. Landskapens antal och gränser ska motsvara valkretsarna i riksdagsvalen.

I ställningstagandet bör man enligt Egentliga Finlands förbund förhålla sig positivt till att landskapsfullmäktige väljs i allmänna val, som ordnas i samband med kommunalvalen. En förutsättning för val är att landskapsförbundens position förstärks och att man utökar antalet frågor som behandlas i dem.

 alatunniste