yltunniste 

EGENTLIGA FINLANDS VIKTIGASTE TRAFIKPROJEKT LISTADES FÖR FINLANDS REGERING
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056

Landskapsstyrelsen godkände i september Egentliga Finlands trafikstrategi 2035+. Som grund för ett partnerskapsforum för trafik har man även gjort en förverkligandeplan för trafikstrategin. Den visar vilka åtgärder som är nödvändiga i en nära framtid.
På basis av regionens aktörers viljetillstånd har Egentliga Finlands förbund i samarbete med NTM-centralen sammanställt ett förslag för Finlands regeringsprogram och trafikpolitiska redogörelse. Här har man samlat de projekt som borde främjas under nästa regeringsperiod. De viktigaste utvecklingsprojekten finns under följande teman:

I. Egentliga Finland som en del av Europa och port till Skandinavien
- Konkurrenskraftiga förbindelser till havs och i luften

II. Effektiva förbindelser vid kusten och i inlandet – utveckla trafikens huvudriktningar
- Snabbare förbindelser till Helsingfors
- Stärka inlandsförbindelserna
- Västkustens utvecklingszon

III. Fungerande regionala och lokala förbindelser
- Höjning av statens finansieringsnivå för bastrafikunderhåll och mera regional flexibilitet
- Stark utveckling av kollektivtrafiken
- Reformering av skärgårdstrafiken

IV. Hållbar och trygg trafik
- Gång och cykling lyfts högst upp i stadsområden och tätorter
- Egentliga Finland en föregångare inom trafiksäkerhet

I landskapsstyrelsen poängterade man att En timmes tåg är landskapets främsta projekt. Pauliina Haijanen (saml) föreslog att man i förverkligandeplanen för Trafikstrategin lägger till en fast förbindelse Pargas - Nagu. Planeringen skulle börja år 2016 och en bro skulle förverkligas på 2020-talet. Stefan Wallin (sfp) stödde Haijanens tankar och påminde att den nuvarande färjtrafiken kostar ca 6 milj. euro per år och i en snar framtid måste färjorna förnyas. Enligt Pekka Myllymäki (c) föds nya finansieringsmodeller såsom public - private och frågan bör beaktas i ett långt perspektiv, då skulle investeringen betala sig tillbaka. Landskapsplanen möjliggör en fast förbindelse via Haverö, med modellen två broar. År 2008 beräknade man att en bro mellan Pargas och Nagu skulle kosta 140 milj. euro.

CENTRET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING VALONIA ÖVERFÖRS TILL EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Landskapsstyrelsen godkände att Valonias (Egentliga Finlands service center för hållbar utveckling och energi) verksamhet flyttas till Egentliga Finlands förbund. Valonias medlemskommuner motsätter sig inte flytten.
Valonias verksamhet omfattar: 1. basverksamhet som bekostas av kommunerna 2. köpservice som säljs till kommuner, företag och intressegrupper 3. projektverksamhet

Största delen av arbetet sker inom projekt, 60 % av Valonias årliga budget går till projekt. Hösten 2014 arbetade 10 personer på viss tid inom projekten. Merparten av köpserviceavtalen och projekten fortsätter över årsskiftet 2014 – 2015, men deras finansiering klarnar slutligt först i början av år 2015.

ERUF-MEDEL TILL ÅBO AKADEMI FÖR GIVARE SOM VISAR HUR FÄRSKA LIVSMEDEL ÄR
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Ville Roslakka 050 592 0404

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja 118 275 euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden till Villmanstrands tekniska universitet för pilotprojektet Pakkaamo 2020. Finansieringen beviljas till Åbo Akademi, som utför en del av projektet. Projektets mål är att skapa en demonstrations- och pilotmiljö för packning av närmat och ekomat.

Målet är att i södra Finland skapa ett forsknings- och kompetenscenter, specialiserat på fiberbaserade biomaterial, förpackningar och teknologi för förpackningstillverkning för när- och ekomat.

Åbo Akademis delprojekt ska erbjuda lösningar för att visa hur färska livsmedel är, genom att tillverka ett tryckt givarsystem som upptäcker gaser som uppstår när livsmedel härsknar. Givarna ska integreras i förpackningen redan vid packningslinjen. ÅA:s projekt föder en demonstrator för givarsystem, där man observerar packningens närmiljö och gaser som frigörs när mat härsknar. Helheten kan avläsas på distans och fungera som en del av en större intelligent miljö.


 

 alatunniste