Ylatunniste2
 

UTVÄRDERING AV TRAFIKSYSTEMPLANER: KLIMATFÖRÄNDRINGEN MÅSTE I HÖGRE GRAD ÄN TIDIGARE BEAKTAS I ALLA MÅLSÄTTNINGAR

Tilläggsinformation: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056
Specialplanerare Mari Sinn, tfn 045 807 8969

Att sakta ner klimatförändringen och anpassa sig till den ska beaktas i högre grad, både vid uppdatering av spetsåtgärderna i den nuvarande planen och i fortsättningen vid arbetet med att förnya hela trafiksystemplanen. Att trygga tillgången på kompetent arbetskraft och ansluta Egentliga Finland till södra Finlands stadsnätverk genom att utveckla trafikförbindelserna är något som betonas kraftigt redan i den nuvarande planen, men de senaste årens strukturomvandling och arbetskraftsbrist har medfört att utvecklingsbehovet nu är större än tidigare.

Detta konstateras i en utvärdering genomförd av Linea Konsultit Oy och MDI Oy, där aktualiteten hos Egentliga Finlands år 2014 godkända trafikstrategi samt trafiksystemplanen för Åbo stadsregion har utvärderats i förhållande till förändringsfaktorer i verksamhetsmiljön. Utvärderingen innehåller en uppdatering av de närmaste årens spetsåtgärder samt en definition av utgångspunkterna för processen att uppdatera trafiksystemplanen. Utvärderingsresultaten kommer att användas i samarbetet med intressentgrupper för den nationella trafiksystemplaneringen samt under det kommande året i processen med att uppdatera trafiksystemplanen för Egentliga Finland.

Att tillgodose näringslivets transportbehov samt främja hållbar rörlighet är fortfarande viktiga mål som behöver betonas när spetsåtgärderna uppdateras. En ny faktor som bör beaktas är att tågtrafiken öppnas upp för konkurrens och de nya möjligheter som detta skapar.

De mål i Egentliga Finlands trafikstrategi där man gjort störst framsteg är att genomföra olika projekt för att göra näringslivets och hamnarnas transporter i landskapet smidigare samt att förbättra planeringsberedskapen. Man har närmat sig målet att utveckla de centrala trafiklederna för fjärrtrafik vad gäller utvecklingen av riksväg 8 samt planeringsberedskap i fråga om väg- och baneprojekt. På landsbygden och i skärgården har det lägre vägnätets basservicenivå inte uppnåtts, fastän finansieringsnivån höjts under innevarande regeringsperiod. Nu bekymrar man sig över att finansieringsnivån sjunker på nytt. Målet att öka populariteten för hållbara sätt att färdas inom stadsområdena, i tätorterna och fjärrtrafiken är det mål där minst framsteg gjorts. Enligt den rikstäckande persontrafikundersökningen och persontrafikundersökningen för Åboregionen 2016 har personbilsresornas andel av landskapets och Åboregionens invånares resor snarare ökat i jämförelse med år 2008. Egentliga Finland borde i fortsättningen finna starkare gemensamma visioner, förutom med Satakunta också med Nyland och Birkaland (tillväxttriangeln), för regionstrukturens och trafikens framtid och målsättningar.

Spetsåtgärderna i planerna för Egentliga Finlands trafiksystem för de närmaste åren är följande:


• Entimmeståget
• Utveckling av E18 Åbo ringväg som en del av TEN-T-stomnätskorridoren
• Utveckling av gång, cykling och kollektivtrafik i stadsregionerna
• Införande av lokal järnvägstrafik

• Utveckling av riksväg 8
• Utveckling av Toijalabanan
• Utveckling av riksväg 9

• Utveckling av regionala förbindelser

o Skötsel och underhåll av trafiknätet
o Pargasleden
o Salo östra omfartsväg
o Utveckling av skärgårdstrafiken och cykelled i skärgården

Utvärderingsmaterialet finns i sin helhet (på finska):
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/77-tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/1914-
liikennejarjestelmasuunnitelmien-arviointi-2018

 

PROJEKTET GREENSAM STRÄVAR EFTER ATT MINSKA PERSONBILSTRAFIKEN
BLAND AKTIVA ÄLDRE
Tilläggsinformation: sektorchef Riikka Leskinen, tfn 044 907 5995

Valonia/Egentliga Finlands förbund deltar i projektet Green Silver Age Mobility (GreenSAM), som
beviljats finansiering från programmet Interreg Baltic Sea Region. Projektet främjar övergången från fossildriven personbilstrafik till mer utsläppssnåla alternativ, genom särskild hänsyn till den äldre befolkningens speciella behov i anknytning till rörlighet. Projektet är inriktat på att minska personbilstrafiken bland den aktiva äldre befolkningen, främja äldres delaktighet samt öka andelen hållbara trafiklösningar. Valonias roll i projektet är att utveckla en kampanj som ska främja den aktiva äldre befolkningens användning av kollektivtrafik. I kampanjen ska unga fungera som coacher och vägleda de äldre i användning av olika digitala rörlighetstjänster. Kampanjen är en kommunikativ helhet, med fokus på att samla in de äldres användarupplevelser, främja möten över generationsgränserna samt utveckla tjänsterna för att tillgodose behoven hos denna växande befolkningsgrupp.

Huvudpartner i projektet är Hamburg stad. Övriga projektpartner är Tartu, Gdansk och Århus städer, Vilnius kollektivtrafik, Institute of Baltic Studies samt Åbo yrkeshögskola. Projektet genomförs under perioden 1.1.2019–30.9.2021. Projektets helhetsbudget uppgår till 1 984 000 euro, varav Valonias andel är 191 370 euro.