Ylatunniste2  
 

FINANSIERING FRÅN PROGRAMMET HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014–2020 TILL TRE
PROJEKT I EGENTLIGA FINLAND OCH TRE LANDSKAPSÖVERSKRIDANDE PROJEKT
Tilläggsinformation: specialplanerare Ville Roslakka, tel. 050 592 0404

 Landskapen i Södra Finland sökte finansiering från Europeiska regionutvecklingsfonden under perioden 22.2–31.3.2021. Följande huvudteman inom smart specialisering utgjorde särskilda prioriteringar för ansökan i Egentliga Finland: blå tillväxt och modernisering av industrin, innovativa livsmedelskedjor samt läkemedels- och hälsoteknologi. I ansökan ingick även det nya insatsområdet 8 inom ramen för React-EU som rör återhämtning efter coronakrisen, samt projekt som hänför sig till detta.
Det inkom sammanlagt fem ansökningar som rörde enbart Egentliga Finland. Därtill inkom fem landskapsöverskridande ansökningar där Egentliga Finland deltar.
Landskapsstyrelsen beslutar om Egentliga Finlands förbunds vägledande Eruf-ram för år 2021 (inkl. icke anslagna Eruf-medel från 2020 års ram) och React-EU-tilläggsfinansiering.

- Till Åbo unviersitet för projekt ”Food Hub -elämystori” 241 182 euro (ERUF)

- Till Åbo yrkeshögskola till projekt ”Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestä-välle kasvulle (4K)” 576 976 euro (REACT EU)

- Till Åbo yrkeshögskola till projekt ”Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lää-keteollisuudelle” 605 108 euroa och till projektets investeringsdelen 54 600 euroa. (REACT EU)

 

FINANSIERING TILL LANDSKAPSÖVERGRIPANDE PROJEKT:

• Till Helsingfors stad avsätts för projektet ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” (Ett hållbart uppsving för turismföretagen: Södra Finland) 240 000 euro för delgenomföraren Turku Science Park Oy (React-EU-finansiering)
• Till Laurea-ammattikorkeakoulu Oy avsätts för projektet ”Kokemusten talo – Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia” (Upplevelsens hus – hållbar affärs-verksamhet och välmående genom virtuella upplevelseutrymmen) 144 326 euro för att täcka kostnaderna för projektets delgenomförare Turun ammattikorkeakoulu Oy (React-EU-finansiering)
• Till Laurea-ammattikorkeakoulu Oy avsätts för projektet ”Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut” (Resurssmarta digitala social- och hälsovårdstjänster) 406 668 euro för att täcka kostnaderna för projektets delgenomförare Turun ammattikorkeakoulu Oy, Åbo universitet och Åbo Akademi (React-EU-finansiering)
• Till Turku Science Park Oy avsätts för projektet ”React EAKR: Keraaminen purkujäte kier-totaloudessa” (React Eruf: Keramiskt rivningsavfall i den cirkulära ekonomin) 549 448 euro för att täcka kostnaderna för de aktörer som genomför projektet (Turku Science Park Oy, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy och Finlands miljöcentral SYKE). Dessutom beviljas Eruf-finansiering och statlig finansiering högst 20 300 euro. (React-EU-finansiering)
• Till Lab-ammattikorkeakoulu Oy avsätts för projektet ”e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa nor-maalissa” (e-Hospitality – digital gästvänlighet och empati för digitala möten inom turism-tjänster i det nya normala) 171 222 euro för att täcka kostnaderna för projektets delgenom-förare Turun ammattikorkeakoulu Oy (React-EU-finansiering).

 

Finansiering från anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna:

Åbo stad beviljas finansiering från anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) för ekosystemavtalet mellan staten och Åbo stadsregion beviljas för projektet ”Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun seudulla” (Utveckling av regionala ekosystem i Åboregionen) 499 496 euro.

 

UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL FINANSIERINGSPLAN FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNINGAR FÖR ÅREN 2022–2025
Tilläggsinformation: specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tel. 040-721 3429

Enligt idrottslagen kan kommuner och andra sammanslutningar beviljas statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner årligen i samband med beredningen av statsbudgeten den landsomfattande finansieringsplanen gällande byggande av idrottsanläggningar för de kommande fyra åren.

I Egentliga Finland lades för åren 2022–2025 fram totalt åtta (8) förslag vars beräknade kostnad uppgår till sammanlagt 60,6 miljoner euro. I landskapet lades dessutom fram ett (1) rikstäckande projektförslag vars beräknade kostnad uppgår till 72 miljoner euro. Av projekten ska sex (6) genomföras år 2022, två (2) år 2023 och ett (1) år 2025. För åren 2022–2025 lades i Satakunta fram två (2) projektförslag vars beräknade kostnad uppgår till sammanlagt 23 miljoner euro. Alla projekt finns med i förslaget till finansieringsplan från Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk. Projekt som föreslås få stöd som rikstäckande projekt behandlas separat.

Vuosii Kunta Sija Hanke Kust.arvio Avustus

2022
Kaarinan kaupunki 1. sija Uimahallin peruskorjaus 5 M€ 800 000€
Uudenkaupungin kaupunki 2. sija Uima- ja sisäliikuntahallin rakentaminen 28 M€ 1 000 000€
Someron kaupunki 3. sija Keskusurheilukentän peruskorjaus ja laajennus 1,025 M€ 307 500 €
Paimion kaupunki 5. sija Uimahallin peruskorjaus 2,5 M€ 800 000 €
Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy 7.sija Paraisten liikuntahalli 2,4 M€ 705 600 €

2023
Salon kaupunki Jäähallin uudisrakennus 5,6 M€ 750 000 €
Raision kaupunki Vaisaaren koulun liikuntasali 3,1 M€ 750 000 €

2024 Ei esityksiä

2025
Raision kaupunki Uintikeskuksen perusparannus 13,00 M€ 800 000 €
Valtakunnalliset hankkeet

2022
Turun Ratapihan Kehitys Oy Turun Ratapiha 72 M€ erikseen

Landskapsstyrelsen beslutar att avge följande utlåtande:

De motiveringar som Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk använt vid uppgörande av förslaget till finansieringsplan för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar är godtagbara. Understöden inriktas särskilt på idrottsanläggningar som tjänar breda användargrupper. Understöd beviljas i första hand kommuner, men kan även beviljas enskilda projekt som kompletterar kommunernas utbud.

I motiveringarna i förslaget till finansieringsplan uppmärksammas särskilt hur realistiska projekten är samt i vilken utsträckning de är ekonomiskt och tekniskt genomförbara. Landskapsstyrelsen anser att utgångspunkten är riktig. Projekt som efter godkännandet av föregående plan blivit fördröjda på grund av eventuella besvär eller andra omständigheter ska också beaktas i förslaget till finansieringsplan. Frågor som rör tidsplanen avseende projektreserveringarna ska utvärderas i utlåtandematerialet, och projekt som överförs från tidigare år ska inte dras av från det totala antalet nya projekt som ska få understöd.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade år 2021 statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar för tre projekt i Sydvästra Finland: Jämijärvi kommuns gymnastiksal, grundlig renovering och utbyggnad av Kankaanpää bollhall, samt utbyggnad av Impivaara Tenniscentrum i Åbo. År 2020 beviljades understöd till byggande av Raumo simhall och idrottshall. På grund av de senaste årens tilldelning av understöd är det befogat att understöden för år 2022 beviljas till ett flertal projekt i Egentliga Finland.

De statsunderstöd som beviljats inom Sydvästra Finlands regionförvaltningsverks område är betydligt mindre i förhållande till nivån i andra regionförvaltningsverks områden. För år 2021 beviljade undervisnings- och kulturministeriet 2,1 miljoner euro i statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar i Sydvästra Finland. För projekt i Västra Finland och i inlandet beviljades 7,2 miljoner euro, och för projekt i Södra Finland 6,1 miljoner euro. Det investeringsunderskott som uppstått avseende Sydvästra Finland ska kompenseras i kommande finansieringsbeslut.

För Egentliga Finlands del ingår fem projekt i finansieringsplanen för år 2022. Två av dessa projekt ingår på grund av tidigare års avslagsbeslut. Landskapsstyrelsen anser det vara befogat att alla fem projekt i Egentliga Finland får understöd år 2022: S:t Karins simhall, sim- och idrottshallen i Nystad, Pemar simhall, Pargas idrottshall, samt grundlig renovering och utbyggnad av centralidrottsplanen i Somero. I mån av möjlighet ska projekt som överförts från år 2021 ges understöd redan ur ministeriets anslag ur tilläggsbudgeten för år 2021.

Landskapsstyrelsen har i sitt tidigare utlåtande om det riktgivande dokumentet för byggande av idrottsanläggningar konstaterat att den landsomfattande finansieringsplanen spänner över en för lång period. Tidsspannet måste kortas ned från fyra till tre år. Gränsen för delegering av beslutanderätten mellan regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet måste också höjas från nuvarande gräns på 700 000 euro, för att undvika att uppenbart lokala projekt blir föremål för nationellt beslutsfattande.

Landskapsstyrelsen stöder i sitt utlåtande Södra Finlands regionförvaltningsverks förslag till finansieringsplan för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar för åren 2022–2025.