TILLÄGGSUPPGIFTER: landskapsdirektör Juho Savo, tel. 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE GENMÄLEN TILL BESVÄR MOT LANDSKAPSPLANERNA
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056

Miljöministeriet har bett Egentliga Finlands förbund om genmälen till de besvär, som har gjorts med anledning av att landskapsfullmäktige 13.12.2010 godkände landskapsplanerna för Loimaaregionen, Åbos kranskommuner, Åboland och Vakka-Suomi.
Totalt har godkännandet av landskapsplanerna föranlett 19 besvär riktade till miljöministeriet. Med tanke på hur omfattande planerna är kan mängden besvär ses som måttlig. Alla frågor som lyfts fram har behandlats tidigare och de berörda har fått svar på sina anmärkningar.
De flesta anmärkningar rör försvarsmaktens bullerområde i Reila i Vakka-Suomi. Den informativa märkningen i landskapsplanen visar att skjutningar och militära övningar i området belastar miljön. Märkningen som begränsar byggandet innebär att nytt boende ogärna ska anvisas till ett område som utsätts för allvarlig miljöbelastning.
Besvären mot landskapsplanerna berör även bl.a. Örö-farleden och märkningen för en tunnel mellan Pargas och Nagu, Maskus arbetsplatsområde, grundvattenområdet Puntari i Vakka-Suomi och vindkraft på ön Kirsta i Vakka-Suomi.

FÄRSKT KULTURMILJÖPROGRAM VILL TRYGGA VÅR EXCEPTIONELLT RIKA KULTURMILJÖ
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento, 040 7203 056, landskapsarkitekt Heidi Saaristo, 050 546 2936

Egentliga Finlands kulturmiljöprogram 2010-2015 har blivit färdigt. Målet är att trygga Egentliga Finlands exceptionellt rika kulturmiljö och dess värden när landskapet utvecklas.

Programmets målsättningar är samlade under följande teman:

• Medvetenheten om kulturmiljön höjs.
• Kulturmiljö som en del av människors vardag.
• Regionalt samarbete utökas och förstärks.

Programmet innehåller målsättningar och åtgärder, huvudaktörerna vad gäller utförandet har namngetts. I pro-grammet finns även skrivelser om kulturmiljö.
Kulturmiljöprogrammet har gjorts som en uppdatering till ett äldre program i en separat arbetsgrupp. I arbetsgruppen medverkar från Egentliga Finlands förbund planeringsdirektör Heikki Saarento och landskapsarkitekt Heidi Saaristo, utnämnda av miljöministeriet. Programarbetet har koordinerats av Egentliga Finlands NTM-central.

UTLÅTANDE: KRAFTVERKET I PANSIO SKA BASERA SIG PÅ FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
Tilläggsuppgifter: miljöplanerare Timo Juvonen 040 8295 543

Lösningarna för energiförsörjningen i Åbotrakten ska göras regionalt och basera sig på hållbara trafiklösningar och existerande markanvändnings- och infrastruktur.
Det konstateras i Egentliga Finlands förbunds utlåtande till Egentliga Finlands NTM-central, angående kraftverksprojektet i Pansio och dess kraftverkets miljökonsekvensbedömning.
Landskapsstyrelsen poängterar att energiförsörjningen bör vara möjligast mångsidig och basera sig på i huvudsak förnybara energikällor (biobränsle). Det bör också vara möjligt att använda avfall och biogas i kraftverket.