Utlysning av projektfinansiering 

Ansökningstid:

Under perioden 3.7.2020–31.8.2020 ordnas en riktad utlysning av finansiering för regionala organisationer inom turismen och motsvarande regionala aktörer som aktivt utvecklar turistnäringen. 

Innehåll:

Coronapandemin har haft betydande konsekvenser för turistnäringen. Turistnäringens återhämtning efter coronakrisen ska främjas i regionerna genom utvecklingsprojekt som stöder regionernas möjligheter att utveckla turismen i regionen, stärker ledarskapet inom och samordningen av turismutvecklingen i regionen samt effektiviserar samarbetet vid åtgärder på nationell nivå. Projektfinansieringen kan inte användas som verksamhetsstöd (för att upprätthålla den normala verksamheten). Finansiering kan inte beviljas till enskilda företag. 

Temana för projekten motsvarar huvudtemana i Finlands turismstrategi:

1. Hållbarhet som konkurrensfördel för turismen i Finland

2. Digitalisering av turistbranschen

3. Tillgänglighet som stöder turisttjänsternas tillväxt

4. Säkerställande av en verksamhetsmiljö som stöder konkurrenskraften.

Mer information om Finlands turismstrategi https://tem.fi/sv/finlands-turismstrategi

Mål och genomförare

Det huvudsakliga målet för projekten ska vara att främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna. Finansieringen riktas i första hand till utvecklingsprojekt, men projekten kan vid behov innefatta mindre investeringar inom ramen för det projektvisa maximala stödet. 

Den som i huvudsak genomför projektet ska vara en regional organisation inom turismen eller en motsvarande aktör som aktivt utvecklar turistnäringen. Även andra aktörer och partners kan delta i genomförandet av projektet, om det är motiverat och om de är relevanta för projektet. 

Det finns många olika slags regionala organisationer inom turistnäringen. De kan vara enheter som styrs av kommunalförvaltningen, aktiebolag som ägs till 100 % av kommunen, aktiebolag som ägs av offentliga och privata aktörer gemensamt, aktiebolag som ägs av företag, föreningar som drivs av företag eller av offentliga och privata aktörer eller organisationer som består av kommunmedlemmar.

De regionala turismorganisationerna är viktiga för utvecklandet av den regionala turismen, och de samarbetar aktivt med företagen i den egna regionen. Deras viktigaste uppgifter är bland annat att

 • verka som ett samarbetsforum för aktörerna inom regionens turistnäring och som informationsförmedlare och turistrådgivare i regionen
 • samordna och samla information om regionens turistnäring i samarbete med företagen så att utbudet kan utvecklas till en försäljningsduglig produkthelhet
 • organisera gemensam marknadsföring av turismen i regionen och säkerställa en oavbruten servicekedja
 • samordna och vid behov leda det övergripande utvecklandet av turistnäringen i regionen
 • verka som en länk mellan nationella aktörer (t.ex. Visit Finland) och företagen.

Verksamhetens geografiska täckning varierar mellan de olika regionala turismorganisationerna.  Med region avses aktörens geografiska verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde kan till exempel vara ett turistmål eller en kommun som är viktig för turistnäringen. 

Finansiering:

I statens fjärde tilläggsbudget för 2020 har det reserverats sammanlagt 4 miljoner euro för dessa projekt (Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna). Finansieringen förutsätter beslut av statsrådet om hur anslaget ska fördelas regionalt till de myndigheter som fungerar som finansierande myndigheter, dvs. Egentliga Finlands förbund och Södra Savolax landskapsförbund. 

Finansiering kan sökas av en offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person. Stöd kan också beviljas till flera sökande gemensamt. Det krävs en självfinansiering på minst 20 procent för projektet. Av grundad anledning kan även sådana arbetsinsatser som förutsätter bokföring av antalet arbetstimmar räknas som självfinansiering. Per projekt får stödet uppgå till högst 200 000 euro. Om projektet är gemensamt för flera aktörer, kan stödet av grundad anledning vara större. 

Vid finansieringen och förvaltningen av projekten iakttas lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014). 

Finland har ansökt hos Europeiska kommissionen om att stödet för främjandet av turistnäringens återhämtning ska fogas till Finlands temporära covid-19-ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995). Det maximala beloppet av ett stöd som beviljas med stöd av ramstödsprogrammet är 800 000 euro per företag. Det stöd som beviljas enligt ramstödsprogrammet kan kombineras med ett de-minimis-stöd, bägge stöden kan med andra ord beviljas till samma företag.

Tiden för genomförandet av projektet:

Projekten ska vara avslutade senast den 31 december 2021.

Utbetalning och rapportering:

På ansökan om utbetalning kan projektfinansiering betalas ut 1-2 gånger under projekttiden. Utöver detta kan det betalas förskott (högst 30 %). Resten av finansieringen betalas ut efter godkännandet av slutrapporten.  

Ansökningsvillkor och bedömningskriterier:

Ansökningsvillkor

I ansökan ska sökanden beskriva hur följande ansökningsvillkor för den huvudsakliga genomföraren uppfylls: 

 • aktörens soliditet
 • verksamheten är etablerad i utlandet och/eller i Finland inom turistnäringen
 • utvecklingsverksamheten är framtidsorienterad
 • verksamheten bygger på den nationella och regionala turismstrategin (eller en motsvarande strategi, t.ex. Den regionala näringsstrategin)
 • hållbarheten beaktas i verksamheten
 • självfinansieringsandelen uppgår till minst 20%

För att ansökan ska beaktas krävs att ansökningsvillkoren uppfylls. 

Bedömningskriterier

 • Projektets tema motsvarar ett eller flera av de teman som nämns ovan.
 • Projektet kan inledas och genomföras med en snabb tidtabell.
 • Projektet baserar sig på ett konstaterat behov inom turistnäringen.
 • Projektet inverkar i betydande grad på turistnäringens utvecklingsmöjligheter och gagnar flera aktörer.
 • Projektåtgärderna kompletterar och ger mervärde åt de riksomfattande och regionala utvecklingsåtgärder inom turism som redan inletts.
 • Resultaten av projektet är offentliga och tillgängliga för allmänheten. Det ska finnas sen plan för projektkommunikationen och delgivningen av resultaten med de övriga projekt som finansieras och de övriga nationella aktörer som utvecklar turismen.

Projektansökningarna bedöms av en bedömningsgrupp som består av representanter från de finansierande myndigheterna. Efter eventuella kompletteringar och korrigeringar beviljar den finansierande myndigheten de utvalda projekten en finansiering i enlighet med myndighetens finansieringsprocess.  

Indikatorer:
1) företag som bevarats genom projektet:                     st.

2) arbetsplatser som bevarats genom projektet:            st.

3) nya företag som tillkommit genom projektet:           st.

4) nya arbetsplatser som tillkommit genom projektet:  st.

5) utvecklingsprocesser som inletts genom projektet: st.

Redogör också för hur projektet har 1) främjat turistnäringens återhämtning i regionen efter coronapandemin, 2) stärkt samordningen och ledningen av turismen i regionen och 3) främjat verkställandet av Finlands turismstrategi. 

Ansökan:

Finansieringen söks med en blankett som publiceras den 3 juli 2020 på Södra Savolax landskapsförbunds webbplats: LÄNK och på Egentliga Finlands förbunds webbplats: LÄNK.

Den svenskspråkiga utlysningen och ansökningsblanketten publiceras så snart som möjligt. 

Den finansierande myndigheten för aktörer i landskapen i Östra och Norra Finland är Södra Savolax landskapsförbund. Den finansierande myndigheten för aktörer i landskapen i Södra och Västra Finland är Egentliga Finlands förbund.

I fråga om mer omfattande gemensamma projekt söks finansiering enligt den hemort som den huvudsakliga genomföraren av projektet uppgett för företags- och organisationsdatasystemet (FODS) antingen inom Östra och Norra Finlands område eller inom Södra och Västra Finlands område.

Till Östra och Norra Finlands landskap hör Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax.

Till Södra och Västra Finlands landskap hör Södra Karelen, Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland.  

Ansökan med underskrift och bilagor ska lämna sin senast den 31 augusti 2020 före kl. 16.15 till det förbund som är finansierande myndighet, antingen i pappersform eller via e-post till adressen 

Ansökan om finansiering
Gemensamma projekt - bakgrundsuppgifter

Egentliga Finlands förbund

Registratorskontoret

PB 273

20101 Åbo

eller

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Södra Savolax landskapsförbund

registratorskontoret

Mikonkatu 5

50100 S:t Michel

eller

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ytterligare information:

                      Södra och Västra Finland / Egentliga Finlands förbund

3.-10.7 och 3.-4.8.2020 Tarja Nuotio, regionutvecklingsdirektör Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 5 063 715

13.7.-17.7 och 5.-7.8.2020 Esa Högblom, specialplanerare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 776 0 310

20.-25.7.2020 Petteri Partanen, näringslivschef Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 776 0 630

27.7.31.7 och 5.-7.8.2020 Sami Heinonen, skärgårds- och landsbygdsombudsman Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0295 41 3 704

Från och med den 10 augusti finns alla sakkunniga på plats.

                      Östra och Norra Finland / Södra Savolax landskapsförbund:

3.-10.7.2020 Heli Gynther, utvecklingschef Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 773 7285

13.-31.7.2020 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (frågor besvaras inom en vecka)

3.-31.8.2020 Heli Gynther, utvecklingschef Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 773 7285 och Pirjo Paananen, programchef Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 542 6140