Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto laativat merialuesuunnitelman Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueelle. Alueellisen suunnittelun aloitusseminaari järjestettiin osana Meremme tähden -tapahtumaa Raumalla 29.5.2018.
Alla tilaisuuden ohjelma ja esitykset:


OHJELMA


MERIALUESUUNNITTELU - SAARISTOMERI JA SELKÄMEREN ETELÄOSA
Heikki Saarento | suunnittelujohtaja, Varsinais-Suomen liitto
Päivi Liuska-Kankaanpää | alueiden käytön johtaja, Satakuntaliitto


SUOMEN ITÄMEREN ALUEEN STRATEGIA
Erja Tikka | Suomen Itämeri-suurlähettiläs, ulkoministeriö


SINISEN BIOTALOUDEN MAHDOLLISUUDET SAARISTO- JA SELKÄMERELLÄ
Timo Halonen | neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö


SAARISTOMEREN JA SELKÄMEREN TILA
Janne Suomela | johtava asiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus


VEDENALAISEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN INVENTOINTIOHJELMA
Markku Viitasalo | tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus


MERIALUESUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS
Pekka Salminen | merialuesuunnittelun yhteistyön koordinaattori
Mari Saario | Liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting Oy

 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik vid sitt möte 11.6.2018. Över beslutet om godkännandet anfördes två st. besvär, vilka kommer att behandlas hos Åbo förvaltningsdomstol som är besvärsinstans.

I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter besvärstidens utgång förordna att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft. Beslutet ska utan dröjsmål delges de ministerier, vilka saken gäller samt andra i 95 § av förordningen nämnda myndigheter. Besvärsinstansen kan förbjuda att beslutet verkställs.

I Etapplandskapsplanen för markanvändning, service och trafik i Egentliga Finlands tätorter har man koncentrerat sig på frågor för tätorternas markanvändning samt för handelns servicenät och trafikfrågor, vilka hänför sig till tätorterna.

Planens mål är att utveckla landskapsplanläggningen att vara mer strategisk än tidigare och att framhålla betydelsen av lösningarna för markanvändningen och trafiknätet för landskapets attraktivitet och regionutvecklingen. Det strategiska målet är att inrikta tätorternas tillväxt till de nuvarande områdena för landskapsplanens aktiva markanvändning samt till de viktiga områdena speciellt med attraktionsfaktorer som ska utvecklas. Genom lösningen främjas samhällsstrukturen att bli mera enhetlig, möjliggörs en hållbar utveckling av trafiksystemet och förbättras en mångsidig tillgänglighet för servicen.En god och mångsidig tillgänglighet samt miljöns kvalitet utgör planeringskriterierna även då man utvecklar de centruminriktade områdena för handeln utanför centrumen. I etapplandskapsplanen har dessutom specialfrågor för markanvändningen och trafiken blivit lösta samt beteckningar och bestämmelser för trafik och markanvändning gjorts enhetligare.

Genom landskapsplanen uppnås visionen i Egentliga Finlands landskapsstrategi:”I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs med samarbete och partnerskap”. De centrala utgångspunkterna för planen utgörs av Strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035, landskapets centrumnätsanalys samt markanvändnings- och bygglagens särskilda innehållskrav.

Etapplandskapsprocessen inleddes genom landskapsfullmäktiges beslut 10.6.2013. Planutkastet var framlagt offentligt på sommaren 2015. Markanvändnings- och bygglagen förändrades under beredningen två gånger. Planförslaget var på remiss för utlåtanden på våren 2017 och framlagt på vintern 2018. Planen har utarbetats i landskapsstrategins partnerskapsanda i samarbete med intressentgrupperna. Under processens gång har det anordnats flera planeringsforum som förfjupat temana.

 

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Behandlingsetapperna för etapplandskapsplanen hittills:

• Landskapsfullmäktige 11.6.2018 / landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplanen
• Landskapsstyrelsen 23.4.2018 / landskapsstyrelsen föreslår för landskapsstyrelsen ett godkännande av planen
• Planförslaget framlagt 15.12.2017-26.1.2018
• Markanvändningssektionen 12.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Landskapsstyrelsen 19.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och godkännande av de utarbetade bemötandena av dem
• Landskapsstyrelsen 20.11.2017 / framläggande av planförslaget
• Landskapsstyrelsens aftonskola / 7.11.2017
• Markanvändningssektionen 28.8.2017 / den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Myndighetsrådslag under förslagsetappen 17.8.2017
• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Kungörelse

Plan för deltagande och bedömning

Protokollsutdrag, landskapsfullmäktige 11.6.2018

Protokollsutdrag, landskapsstyrelsen 27.8.2018

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta (på finska)

Liite 10c. Ehdotuksesta saadut muistutukset ja niihin laaditut vastineet (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):

 

Dokumentation av etapplandskapsplanens första förslag 24.4.2017

Dokumentation av planförslag 18.5.2015

 

 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för                                                     tätorternas markanvändning, service och trafik vid sitt möte 11.6.2018. Över beslutet                                      om godkännandet anfördes två st. besvär, vilka kommer att behandlas hos Åbo                                                förvaltningsdomstol som är besvärsinstans.

                                            I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter                                    besvärstidens utgång förordna att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har                                             vunnit            laga kraft. Beslutet ska utan dröjsmål delges de ministerier, vilka saken                                                        gäller samt andra i 95 § av förordningen nämnda myndigheter. Besvärsinstansen kan                               förbjuda att beslutet verkställs.

 

Generalplanen för etapplandskapsplanen var lagt till påseende under perioden 3.6 - 10.7.2015. Den presenterades för publiken vid fem olika tillställningar i Nystad, Loimaa, Salo, Pargas och i Åbo.

Generalplanen medförde 48 st. utlåtanden och 20 st. anmärkningar. Responsen består av svaromål samt svaromål på givna utlåtanden och anmärkningar. Svaromålet är strukturerat enligt temaområden och frågor som uppstod i samband med responsen. Svaromålen innehåller preliminära uttalanden om ändringar och inspektioner, som ska revideras under förhandlingsprocessen med de olika parterna. Svaromålen behandlades i markanvändningssektionen 12.2.2016 och vidare i landskapsstyrelsen 18.4.2016.

Riksdagen godkände förändringen av markanvändnings- och bygglagen och lagen trädde i kraft 1.2.2016. Den nya lagen slopar kravet på bestyrkning av landskapsplanen och har även en inverkan planläggningsprocessen.

På grundval av responsen på förslaget till generalplanen förbereder man ett planläggningsförslag tillsammans med kommunerna och de övriga parterna. Sedan följer ett öppet samrådsförfarande efter vilken förslaget läggs till allmänt påseende och de berörda parterna har rätt att yrka om planläggningsförslaget.

På grund av lagändringen kommer frågorna kring köpet att tas upp i genomgången av landskapsplanen. Landsskapstyrelsen och markanvändningssektionen kommer att behandla planförslaget efter årsskiftet, och uttalanden kan begäras efter att planändringen trätt i kraft. Förslaget granskas vid behov efter remissbehandlingarna vartefter förslaget blir offentligt. Planförslaget skickas sedan till landskapsstyrelsen och vidare till landskapsfullmäktige, som kan godkänna eller förkasta förslaget. Eventuella klagomål behandlas i förvaltningsdomstolen.

Tilläggsinformation:
planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Planprocessens skeden och behandlingar

• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016
• Markanvändningssektionen 12.2.2016
• Planförslaget offentligt under perioden 3.6 - 10.7.2015, begäran om utlåtande
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Landskapsplansforum 14.11.2014
• Workshop för områdesanvändningens samarbetsgrupp 9.5.2014
• Presentation av planarbetets utgångspunkter och mål (OAS) i alla kommuner på våren 2014
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Handelns servicenätsutredning, slutseminarium 29.10.2013
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Rapport om köpets servicenätverk, workshop 4.6.2013
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

Landskapsplaneutkast 18.5.2015

Länkar i pdf-format

 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik vid sitt möte 11.6.2018. Över beslutet om godkännandet anfördes två st. besvär, vilka kommer att behandlas hos Åbo förvaltningsdomstol som är besvärsinstans.

I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter besvärstidens utgång förordna att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft. Beslutet ska utan dröjsmål delges de ministerier, vilka saken gäller samt andra i 95 § av förordningen nämnda myndigheter. Besvärsinstansen kan förbjuda att beslutet verkställs.

I Etapplandskapsplanen för markanvändning, service och trafik i Egentliga Finlands tätorter har man koncentrerat sig på frågor för tätorternas markanvändning samt för handelns servicenät och trafikfrågor, vilka hänför sig till tätorterna.

Planens mål är att utveckla landskapsplanläggningen att vara mer strategisk än tidigare och att framhålla betydelsen av lösningarna för markanvändningen och trafiknätet för landskapets attraktivitet och regionutvecklingen. Det strategiska målet är att inrikta tätorternas tillväxt till de nuvarande områdena för landskapsplanens aktiva markanvändning samt till de viktiga områdena speciellt med attraktionsfaktorer som ska utvecklas. Genom lösningen främjas samhällsstrukturen att bli mera enhetlig, möjliggörs en hållbar utveckling av trafiksystemet och förbättras en mångsidig tillgänglighet för servicen.En god och mångsidig tillgänglighet samt miljöns kvalitet utgör planeringskriterierna även då man utvecklar de centruminriktade områdena för handeln utanför centrumen. I etapplandskapsplanen har dessutom specialfrågor för markanvändningen och trafiken blivit lösta samt beteckningar och bestämmelser för trafik och markanvändning gjorts enhetligare.

Genom landskapsplanen uppnås visionen i Egentliga Finlands landskapsstrategi:”I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs med samarbete och partnerskap”. De centrala utgångspunkterna för planen utgörs av Strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035, landskapets centrumnätsanalys samt markanvändnings- och bygglagens särskilda innehållskrav.

Etapplandskapsprocessen inleddes genom landskapsfullmäktiges beslut 10.6.2013. Planutkastet var framlagt offentligt på sommaren 2015. Markanvändnings- och bygglagen förändrades under beredningen två gånger. Planförslaget var på remiss för utlåtanden på våren 2017 och framlagt på vintern 2018. Planen har utarbetats i landskapsstrategins partnerskapsanda i samarbete med intressentgrupperna. Under processens gång har det anordnats flera planeringsforum som förfjupat temana.

 

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Behandlingsetapperna för etapplandskapsplanen hittills:

• Landskapsfullmäktige 11.6.2018 / landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplanen
• Landskapsstyrelsen 23.4.2018 / landskapsstyrelsen föreslår för landskapsstyrelsen ett godkännande av planen
• Planförslaget framlagt 15.12.2017-26.1.2018
• Markanvändningssektionen 12.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Landskapsstyrelsen 19.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och godkännande av de utarbetade bemötandena av dem
• Landskapsstyrelsen 20.11.2017 / framläggande av planförslaget
• Landskapsstyrelsens aftonskola / 7.11.2017
• Markanvändningssektionen 28.8.2017 / den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Myndighetsrådslag under förslagsetappen 17.8.2017
• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Kungörelse

Plan för deltagande och bedömning

Protokollsutdrag, landskapsfullmäktige 11.6.2018

Protokollsutdrag, landskapsstyrelsen 27.8.2018

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta (på finska)

Liite 10c. Ehdotuksesta saadut muistutukset ja niihin laaditut vastineet (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):

 

Dokumentation av etapplandskapsplanens första förslag 24.4.2017

Dokumentation av planförslag 18.5.2015

 

 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för                                                     tätorternas markanvändning, service och trafik vid sitt möte 11.6.2018. Över beslutet                                      om godkännandet anfördes två st. besvär, vilka kommer att behandlas hos Åbo                                                förvaltningsdomstol som är besvärsinstans.

                                            I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter                                    besvärstidens utgång förordna att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har                                             vunnit            laga kraft. Beslutet ska utan dröjsmål delges de ministerier, vilka saken                                                        gäller samt andra i 95 § av förordningen nämnda myndigheter. Besvärsinstansen kan                               förbjuda att beslutet verkställs.

VTT järjesti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa kaksi työpajaa maaseudun liikkumispalveluista Turussa 28.10.2016 ja 12.12.2016. Työpajat olivat osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa uusia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotka mahdollistavat liikkumis- ja kuljetuspalveluiden tarjoamisen ja järjestämisen harvaan asutuilla alueilla kustannustehokkaasti. Hanke huomioi liikkujaryhminä niin alueen asukkaat kuin matkailijat. Lisäksi yhteiskunnan korvaamat ja tukemat kuljetukset ovat tarkastelun kohteena.

 

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

MaaseutuMaaS, hanke-esittely

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Varsinais-Suomen liikennestrategia ja maaseutualueiden liikennepalvelut, Mari Sinn

VTTn alustus Maaseutujen liikennepalvelut nykytilanteessa, Jenni Eckhardt

Työpaja-aineistot:

MaaseutuMaaS 1 työpaja 2016

MaaseutuMaaS 1 työpaja yhteenvedot 2016

MaaseutuMaaS 2 työpaja Turku 2016