På den här webbsidan har vi samlat ihop närmare information om personuppgifter som har koppling till vissa uppgifter. Uppgifterna ska komplettera allmän information angående Egentliga Finlands förbunds dataskydd och information om den registrerades rättigheter. Uppgifterna kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Om det fortfarande finns något som du behöver mer information om, kontakta Egentliga Finlands förbund på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 02 2100 900.

Ärendehanteringssystem

I vår verksamhet behöver vi information om pågående och redan lösta ärenden. Med hjälp av ärendehanteringssystemet och diariet följer vi hanteringen av ärenden som ska beredas och ger information om ärendets framskridande, hanteringsskeden och beslut. Vi följer bland annat arkivlagen samt offentlighetslagen och -förordningen i vår verksamhet. I enlighet med kommunlagen måste vi lägga ut överklagbara beslut på vår webbplats. Förvaringstider för handlingar och deras registeruppgifter styrs av arkivbildningsplanen, vars förvaringstider baseras på flera lagar, Riksarkivets bestämmelser om handlingar som förvaras varaktigt och Kommunförbundets rekommendationer för handlingar som förvaras under en bestämd tid.

 

Enkäter

Vi genomför tidvis enkäter för att utveckla vår verksamhet och sköta våra lagstadgade uppgifter och projekt som vi administrerar, samt för att involvera berörda parter, samarbetspartner och kommuninvånare. Vi hanterar uppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för att fullgöra den personuppgiftsansvariges offentliga makt. Svaren granskas alltid på gruppnivå och svararna identifieras inte. Om vi samlar in svararnas kontaktuppgifter exempelvis för utlottningar eller priser, hanterar vi kontaktuppgifterna separat från annat enkätmaterial.

Utbetalning av löner och ersättningar

När du blir vald till ett förtroendeuppdrag eller ska genomföra ett uppdrag eller annan arbetsprestation på avtalsgrund, ber vi dig om person- och bankkontouppgifter för att kunna betala ersättning. Uppgifterna samlas in för att kunna sköta de uppgifter som behövs för betalning. Dina personuppgifter kan överlämnas till andra i enlighet med exempelvis offentlighetslagen. Dina uppgifter överlämnas bland annat till skattemyndigheten, till partikansliet för partiavgift och vid behov även till pensionsförsäkringsbolag och olycksfallsförsäkringsbolag. Dina uppgifter hanteras även för att producera rapporter och statistik.

Rekrytering

I samband med rekrytering samlar vi in personidentifierande uppgifter, uppgifter om utbildning, språkkunskaper och arbetslivserfarenhet, uppgifter om kompetens inom olika områden samt personens egen presentation. Vi uppmuntrar till att i den egna presentationen bara uppge information som är nödvändig för arbetssökandet och inte ange känsliga uppgifter som berör exempelvis hälsotillstånd. Dina personuppgifter hanteras av ansökningens registrator, de rekryterande cheferna och experter som biträder dem. Dina ansökningshandlingar är i princip en offentlig handling. Information om att du har sökt tjänsten eller befattningen ska offentliggöras genast när ansökan registreras. Vi kan överlämna personuppgifter på särskild begäran till exempelvis andra parter som är kopplade till rekryteringen. Då täcker vi sådana uppgifter som de inte har rättigheter till. Vi förvarar ansökningar i två år och sökandesammandrag i tio år enligt Kommunförbundets rekommendationer. Om du blir vald till uppdraget, förvarar vi din ansökan permanent och publicerar valbeslutet på vår webbplats i 21 dagar i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

Deltagarregister för evenemang

Vi använder deltagarregister för evenemang vid administrationen av anmälningar till tillställningar och möten. Insamlade uppgifter om kost levereras till tredje part utan personernas namn. Du kan välja att inte få fler inbjudningar i fortsättningen genom att följa anvisningarna i inbjudan.

Nyhetsbrev, sändlistor

Vi använder sändlistor för att informera dig om aktuella ärenden gällande verksamhet, tillställningar och möten inom Egentliga Finlands förbund eller program och projekt som förbundet administrerar. Om du vill tas bort från sändlistan, ber vi dig meddela om detta enligt anvisningarna i nyhetsbrevet, till avsändaren av meddelat eller till Egentliga Finlands förbunds registratorskontor. Det är frivilligt att vara med på Egentliga Finlands förbunds e-postlistor.