Ylatunniste2
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Juho Savo 0400 485 333

I LANDSKAPSSTRATEGINS VISION SKAPAS VÄLSTÅND MED ÖPPENHET OCH PARTNERSKAP
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 7203 056, regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio 040 5063 715


Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands landskapsstrategi, som förenar landskapsöversikten och –programmet. Dessa dokument styr landskapets utveckling.
Den färska landskapsstrategins vision fokuserar på nyckelfaktorerna bakom framgång och välstånd – öppenhet, samarbete och partnerskap. Landskapsstrategin förverkligas i Egentliga Finland med partnerskap, där målsättningarna ställs tillsammans, man förbinder sig till gemensamt arbete och hittar tillsammans sätten att nå målen. Partnerskap är ett förhållningssätt, där det gemensamma målet ses som viktigare än enskild nytta. I Egentliga Finland har varje region och aktör sin roll som en del av helheten. I slutändan är det viktigast att utveckla landskapets starka sidor - mentala eller geografiska gränser spelar mindre roll.


Egentliga Finlands landskapsstrategi kallas partnerskapsstrategi. De viktigaste temana representerar starkt partnerskapstanken:

1. Ansvarsfullhet – framtiden formas av valen nu
2. Samarbetsfärdigheter – tillsammans överskrids gränserna
3. Tillgänglighet – lättillgänglig port till Östersjön
4. Resurssmarthet – innovativt föregångarskap

Parterskapsforumet är landskapsprogrammets viktigaste åtgärd, människor och kunskap bildar basen för forumet. Detta forum samlar öppen information och dem som producerar den, vilket öppnar gränslösa möjligheter att utveckla landskapet. Partnerskapsforumet fungerar som innovationsbas för nya sätt att verka och samarbetsformer. En central del av forumet är regioninfotjänsten, som håller på att utvecklas till ett vardagligt instrument för olika aktörer i Egentliga Finland. Infotjänsten kommer att innehålla innehållssidor för olika nätverk, redskap för att förvalta och visualisera information samt möjlighet att öppna information och göra den tillgänglig för alla. Landskapsförbundet fungerar som sparrare i partnerskapsforumet och leder utvecklingsarbetet.


I landskapsfullmäktige föll partnerskapstanken i god jord, förutsatt att partnerskap inte skapas med tvång, exempelvis genom kommunsammanslagningar. Samarbetet med Satakunta är viktigt, men samarbetet med huvudstadsregionen kunde poängteras mer, konstaterade Ulla-Maija Vierimaa (saml). Strategitexten bör vara kortfattad och konkret, så att budskapet går fram, påminde fullmäktigeledamöterna. Vilhelm Junnila (sannf.) föreslog att ordet "mångkulturell" stryks ur strategins värden, förslaget förlorade omröstningen med 62 – 10. Markku Orell (saml) ville, understödd av Christer Friis (sfp), lägga till en text om Skärgårdsvägen tillstånd och sårbarhet, behovet av att reparera Rävsundsbron och en fast vägförbindelse mellan Nagu och Pargas. Förslaget förlorade i landskapsfullmäktiges omröstning med 39 – 34. Man konstaterade i fullmäktige att dylika frågor behandlas i landskapets trafikstrategi, som är under arbete.

Landskapets planering baserar sig på markanvändnings- och byggnadslagen och regionutvecklingslagen. Landskapsöversikten är en strategisk, långsiktig plan, som bör beaktas när man gör upp landskapsplanen och -programmet. Landskapsprogrammet innehåller de närmaste årens utvecklingsmål, de centrala projekten och åtgärderna för att nå målen och en plan för att finansiera programmet. Landskapsprogrammet görs i samarbete med statliga myndigheter, kommuner och andra instanser för fyra år i taget.
I Egentliga Finland görs landskapsöversikten och -programmet som ett dokument, som utgör Egentliga Finlands landskapsstrategi. Landskapsöversikten är för åren 2035+ och landskapsprogrammet för åren 2014 – 2017. Dokumentet har gjorts upp i ett omfattande samarbete. Strategiutkastet var på utlåtanderunda under våren, man fick in 69 utlåtanden.

LANDSKAPETS TILLSTÅND: SYSSELSÄTTNINGSSITUATIONEN LJUSARE OCH HAMNTRAFIKEN VÄXER
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Antti Vasanen 050 410 2294

En tvåspråkig översikt över den senaste utvecklingen i landskapet har gjorts i Egentliga Finlands förbund. Översikten "Landskapets tillstånd" innehåller de centrala utvecklingstrenderna som gäller sysselsättning, befolkning samt flyg- och sjötrafik. Dessutom presenteras de viktigaste resultaten i centralnätsanalysen, som görs för landskapsplanläggningens behov.


Arbetslöshetens tillväxttakt har minskat i Egentliga Finland under våren 2014. Speciellt i Vakka-Suomi har arbetslösheten minskat snabbt, men även i Saloregionen har den sjunkit. Utvecklingen märks även i godstrafiken i landskapets hamnar, den har vuxit speciellt i Nystads och Åbos hamnar. Tillväxten förklaras framför allt med att exporten ökat. Också passagerarmängden vid Åbo flygfält har under våren vuxit en aning. Egentliga Finlands befolkningstillväxt har på senare tid varit stabil, men de senaste åren har invandring varit en viktig orsak till befolkningstillväxten. Merparten av inflyttare från utlandet till Egentliga Finland kom från Europa.

 http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tietopankki/tilastot/maakunnan-tila


 alatunniste