Ylatunniste2

FULLMÄKTIGE GODKÄNDE EN 370 000 EUROS SATSNING PÅ LANDSKAPSREFORMENS BEREDNING
Tilläggsuppgifter: juridikdirektör Nina-Mari Turpela 0400 771 914

Landskapsfullmäktige godkände en ändring i Egentliga Finlands förbunds budget för år 2017, för att satsa på vård- och landskapsreformens beredning och den temporära förvaltningens verksamhet. Egentliga Finlands förbund satsar totalt 370 000 euro på att bereda reformen. Samtidigt sköts även alla förbundets normala, lagstadgade uppgifter.

Fullmäktige ökade förbundets budgetunderskott med 250 000 euro. Underskottet är efter förändringen 446 000 euro och det täcks med överskott från tidigare budgetår. Landskapsfullmäktige gav landskapsdirektören fullmakt att göra personarrangemang och övriga avtal som rör reformens beredning.

LANDSKAPETS TILLSTÅND: UTBILDNINGSUTBUDET AVGÖR TILLGÅNGEN PÅ KOMPETENT ARBETSKRAFT
Tilläggsuppgifter: chefen för infotjänster Antti Vasanen, 050 410 2294, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I sydvästra Finland pågår en positiv strukturomvandling. Regionens tillväxt förstärks och behovet av arbetskraft ökar märkbart under det kommande årtiondet. I landskapet behövs de närmaste åren minst 15 000 nya arbetstagare. Spe-ciellt behövs tekniskt kunnande och alldeles skriande är behovet av diplomingenjörer inom material- och maskinteknik.

Enligt den tvåspråkiga analysen Landskapets tillstånd, gjord av Egentliga Finlands förbund, bestämmer utbildningsutbudet tillgången på kompetent arbetskraft i regionen. Till exempel söker man sig betydligt mer sällan till diplomingenjörsutbildning i Egentliga Finland än i Birkaland eller Nyland. Därtill återvänder sällan de som flyttat annanstans för att studera.

– Med tiden snedvrider detta arbetskraftens kompetens. Det märks i att en betydligt mindre del av Egentliga Fin-lands arbetskraft består av diplomingenjörer, jämfört med läget i Birkaland, säger chefen för infotjänster Antti Vasanen vid Egentliga Finlands förbund.

Arbetskraftens rörlighet löser inte ensam obalansen inom kompetens, som beror på utbildningsutbudet. Människor strävar efter att undvika långa arbetsresor, därför löser pendling bara arbetskraftsbrist vid korta avstånd.

Migrationen kan svara på arbetskraftsbehov också då avstånden är längre. Bortsett från Åboregionen och Helsingfors-regionen lider de andra universitetsregionerna av flyttningsunderskott, när man bara granskar den högt utbildade ar-betskraftens flyttrörelse.

– Universitetsorterna förlorar högt utbildad arbetskraft speciellt till huvudstadsregionens arbetsmarknader, säger Vasanen.

Den positiva strukturomvandlingen syns speciellt i sysselsättningsutvecklingen. Egentliga Finlands sysselsättnings-grad har vuxit snabbt det senaste året och stigit högre än i övriga Finland. Om utvecklingen fortsätter såsom nu når Egentliga Finland sysselsättningsgränsen 72 % redan i slutet av detta år. Arbetslösheten har sjunkit klart, speciellt i Vakka-Suomi.

Denna information hittas i utredningen Landskapets tillstånd, gjord i Egentliga Finland förbund.

Rapportens bilder kan beställas via landskapsförbundets grafiska planerare (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).
Egentliga Finlands aktuella statistik (på finska) hittas här: http://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/

di koulutus aloittaneetasuinpaikka 1vdi tylliset

LANDSKAPSFULLMÄKTIGE BEHANDLADE INITIATIV OM JÄMLIKHET OCH TRAFIKNÄT
Tilläggsuppgifter: planerare Malla Rannikko-Laine 040 721 3429, trafikplanerare Mari Sinn 045 807 8969

Landskapsfullmäktige behandlade två fullmäktigemotioner. Samlingspartiets fullmäktigegrupps motion berörde främjandet av jämlikhet mellan könen i de nya landskapen. Kvinnoorganisationernas Centralförbund och dess 59 medlemsorganisationer förutsätter att kravet om att främja jämlikhet ska nedtecknas i landskapslagen. I landskapsreformen som förverkligas i början av år 2019 är det möjligt att trygga att jämlikheten mellan könen i landskapets hela verksamhet.

Sannfinländarnas motion behandlade trafiknätets utveckling som ett led i den positiva strukturomvandlingen. Gruppen uppmanar att satsa på att elektrifiera banlinjen till Nystad och på lokaltågtrafik. Sannfinländarna efter-lyser också en grundlig utredning om trafiklederna till Åbovarvet och den tunga trafikens hållbara utveckling i en föränderlig situation.

 alatunniste