Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen poliittinen seurantaryhmä seuraa Varsinais-Suomen näkökulmasta sote- ja pelastustoimen uudistuksen valmistelua. Seurantaryhmä toimii maakuntahallituksen alaisuudessa ja on väliaikainen.

 

  Varsinaiset jäsenet varajäsenet
Kok Ilkka Kanerva, pj, Turku  Pauliina Haijanen, Laitila
  Ville Valkonen, Turku  Juhani Nummentalo,Salo
  Tiina Perho, Loimaa Sari Täckman, Lieto
     
Sdp Toni Eklund, Turku Pirjo Maja, Naantali
  Kirsi-Maria Jokinen, Salo Niina Alho, Kaarina
  Janne Sjölund, Uusikaupunki Miro Simola, Loimaa
     
Kesk  Satu Simelius, vpj., Sauvo       Riitta Karjalainen, Turku
  Jani Kurvinen, Somero            Teija Ek-Marjamäki, Loimaa
  Ulla Huittinen, Salo                  Päivi Maisila, Mynämäki
     
Vas Liisa Norontaus, Turku             Leena Rautiola, Mynämäki
  Eero Hynynen, Rusko              Matti Kapanen, Kaarina
     
KD  Reima Anolin, Somero Mika Ratilainen, Naantali
     
Rkp Kjell Wennström, Turku Mikael Holmberg, Parainen
  Inger Wretdal, Kemiönsaari Märta Marjamäki, Naantali
     
Vihreät   Janina Andersson, Turku Tuija Ollikkala, Turku
  Sofia Virta, Kaarina Jukka Lampikoski, Kaarina
     
PS Lauri Heikkilä, Marttila Juhani Pilpola, Lieto
  Pirjo Lampi, Turku Sinikka Makkonen, Salo

 

Järjestöjaoston tehtävänä on:

1. edistää Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan toteutumista, päivittää tiekartan säännöllisesti osallistavalla prosessilla ja seuraa tiekarttatyön vaikuttavuutta.
2. järjestää vuosittain Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -tapahtuman.
3. varmistaa toiminnan tasot maantieteellisesti ja toimijatyyppisesti läpäisevän keskustelun ja kuulemisen Varsinais-Suomen järjestökentällä Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -verkoston ja paikalliskontaktien avulla.
4. toteuttaa aktiivista yhteistyötä virkamiesvalmistelun kanssa järjestökenttää koskevissa viestintä -ja yh-teistyökysymyksissä.
5. edistää poikkisektoraalista järjestö-kunta-maakunta -yhteistyötä kyselyin, tapahtumin, työpajoin, koulu-tuksin, asiantuntijavaihdoin, yhdistysesittelyin ynnä muin keinoin.
• huolehtii järjestökentän edunvalvonnasta tuomalla yhdistysten ja järjestöjen asiantuntijuuden esiin sekä järjestökentän sisällä että sen ulkopuolella (kunnat, rahoittajat, media) esimerkiksi lausumalla tai tekemällä kannanottoja ja aloitteita.
• toimii järjestöjen kollektiivisena, yhteisenä äänenä alueellisissa, lainsäädäntöön ja järjestöspesifeihin ongelmiin liittyvissä tilanteissa sekä ”ihmisten äänen” tulkkina näissä esimerkiksi lausumalla.
• edistää hyvää vuorovaikutusta ja toimijoiden rakentavaa kohtaamista.
• panostaa järjestökentän viestintään tiedon avoimuuden ja tiedon välittämisen kautta, hyödyntäen www.järjestöfoorumi.fi -sivua ja järjestöjen asiantuntemusta, tavoitteena erityisesti yhteistyötä ja rahoi-tuksen saamista edistävän tiedon lisääminen sekä järjestötoiminnan brändäys.

 

Puheenjohtaja (valitsee keskuudestaan)
Sihteeri (Varsinais-Suomen liitto)
 
Osallistuva taho
Sosiaali -ja terveysjärjestöt
1. Salon SYTY ry 
2. Turun Kaupunkilähetys ry
3. Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry
4. Folkhälsans Förbund rf. 
5. Auralan Nuoret Ry / Turun tyttöjen talo
Vapaa-aika -ja harrastusjärjestöt
6. Lounais-Suomen Partiopiiri ry 
7. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
Kylä -ja asukasjärjestöt
8. Varsinais-Suomen Kylät ry 
Neuvontajärjestöt
9. ProAgria Länsi-Suomi/LS MKN 
10. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Kultuurijärjestöt
11. Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry  
12.Uuden Muotoilun Yhdistys 
Palvelujärjestöt
13. SPR Varsinais-Suomen piiri 
Eläkeläis -ja veteraanijärjestöt
14. Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry
Nuoriso -ja opiskelijajärjestöt
15.Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta -TUO
Kehitys-, ystävyys- ja etniset järjestöt
16.DaisyLadies ry
Ympäristöjärjestöt
17. Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry 
18. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry 
Viranomaiset
19. Lounais-Suomen aluehallintovirasto
20. Varsinais-Suomen liitto

Egentliga Finlads förbunds bindningsregister

Enligt kommunallagen 410/2015 en förtroendevald vid samkommunen och tjänsteinnehavare som avses i 2 mom. ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller landskapsstyrelsens ledamöter, ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och vice ordförande i fullmäktige, landskapsdirektören och nämnder samt föredragande i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Samkommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

Ilmastovastuujaoston tehtävänä on:

1. valmistella ja kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa
2. aktivoida eri alojen toimijoita osallistumaan ilmastopositiivisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämi-seen ja käyttöön ottoon
3. edistää maakuntaohjelman toteuttamista ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa
4. seurata ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, tutkimusta ja erityisesti päätöksentekoa sekä tehdä ehdotuksia Varsinais-Suomeen sopivista    
    toimintapolitiikoista
5. edistää elinkeinoelämän, julkisen hallinnon sekä ilmastonmuutokseen liittyvän koulutus- ja tutkimustoi-minnan välistä vuorovaikutusta
6. sovittaa yhteen ja koordinoida aihekokonaisuuteen liittyvää hanketoimintaa

 

Puheenjohtaja Varsinais-Suomen ELY -keskus
Sihteeri Varsinais-Suomen liitto
 
Osallistuva taho
Vakka-Suomen Voima 
Turun kauppakamari 
Uusikaupunki
Gasum Oy
Turku Energia 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry. (SKAL) 
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (VASO)
Turun seudun joukkoliikenne FÖLI
Laitilan kaupunki
Loimaan kaupunki
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Maskun kunta
Metsäkeskus – Läntinen palvelualue  
MTK – Varsinais-Suomi  
Pro Agria Länsi Suomi
Qvidja Kraft Ab
Salon kaupunki   
Teknologiateollisuus 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
Turun ammattikorkeakoulu  
Turun yliopiston ylioppilaskunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Varsinais-Suomen liitto 
Varsinais-Suomen liitto 
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Yrityssalo Oy – Yrittäjyyden palvelukeskus  
 
Asiantuntijajäsenet
Valonia
Ely-keskus