Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen rahoitus                               26.4.2021

Varsinais-Suomessa vuonna 2021 rahoitetut hankkeet                                                                    

Ennakoinnin palvelualusta
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 79 683 €
Kokonaiskustannusarvio: 113 832 €
Toteutusaika: 01.08.2021- 31.7.2022

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tueksi tarvitaan riskienhallintaa ja resilienssiä laajasti mittaava malli, joka pitää sisällään resilienssi- ja riski-indikaattoritietoa sekä selainpohjaisen ennakointityökalun. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa elinkeinoelämää ja julkista sektoria palveleva laajeneva ja päivittyvä resilienssi- ja riski-indikaattoritietokanta sekä ennakoinnin käytännön työkalu.

Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn kasvattajina
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus: 59 556 €
Kokonaiskustannusarvio: 85 080 €
Toteutusaika: 1.4.2021-30.4.2022

Vuoden 2021 aikana hakuun auenneet ja aukeavat koronakriisistä selviämiseen tähtäävät erilaiset rahoitusmahdollisuudet tarjoavat oikein käytettynä ja kohdennettuna laajoja yhteistyömahdollisuuksia Varsinais-Suomen alueen korkeakouluille ja yrityksille.

Tavoitteena on:
1. Perustaa Varsinais-Suomen alueelle TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiskehittämisen ympäristöiksi.
2. Varmistaa, että alueellinen elvytysrahoitus tukee laaja-alaisesti Varsinais-Suomen alueelle perustettavia TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiskehittämisen ympäristöiksi.
3. Varmistaa, että myöhemmin kansallisesti hakuun aukeavasta RRF-rahoituksesta saadaan merkittävä osuus Varsinais-Suomeen.
4. Huolehtia, että valmisteltavissa laajoissa kokonaisuuksissa on mukana kaikki tarvittava alueellinen asiantuntemus ja osaaminen niin korkeakouluista kuin yrityksistäkin.
5. Varmistaa eri osapuolten sitoutuminen

Kuntien digiyhteiskunta- ja post-COVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa
Hakija: Turun yliopiston Brahea-keskus
Myönnetty rahoitus: 39 618 €
Kokonaiskustannusarvio: 56 597 €
Toteutusaika: 1.4.2021- 30.4.2022

Hankkeen tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista varmistamalla kuntakentän digiyhteiskuntavalmius. Samalla saadaan tuntumaa COVID19 - ajan jälkeisestä valmiudesta aluetalouden elpymisen ja muutosjoustavuuden kannalta keskeisiin toimiin. Hankkeen taustatyönä muodostettiin kokonaiskuva kuntien digivalmiuteen ja tämän ensivaikutelman todenmukaisuutta lähdetään nyt tarkentamaan. Samalla nostetaan keskusteluun asioita, joita ei ole vielä ehditty, osattu tai ymmärretty edistää tai ottaa huomioon. Osaamisen edistäminen ja tuen tarve mukaan lukien. Lisäksi tunnistetaan hyviä esimerkkejä, kehittämisen ja kokeilun paikkoja, piileviä ideoita ja innovatiivisuutta sekä kipupisteitä ja pullonkauloja

Tarpeista Tuotteiksi, TarTu
Hakija: Turun yliopiston Brahea-keskus
Myönnetty rahoitus: 34 867 €
Kokonaiskustannusarvio: 49 810 €
Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2022

Hanke keskittyy elvyttämään maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana ja sen jälkeen omalla panoksellaan. Hanke pyrkii nimensä mukaan löytämään uusia kumppanuuksia ja syventämään suoraa, keskustelevaa yhteistyötä tarvelähtöisen tuotekehityksen avulla. Kohderyhmänä ovat maakunnassa toimivat erikokoiset yksityiset ja julkiset ravintolat sekä paikalliset elintarvikeyritykset

Vetoa ja voimaa – Turun kaupallisen keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen
Hakija: Turun Ydinkeskustayhdistys ry
Myönnetty rahoitus: 9 891 €
Kokonaiskustannusarvio: 14 130 €
Toteutusaika: 4.3.-31.12.2021

Ydinkeskustojen perinteinen vahvuus eli erikoiskauppa on ollut haasteiden edessä jo pidempään, Turussa erityisesti keskustan remonttien vuoksi. Lähtökohtana on tukea keskustayrittäjien liiketoimintaa ja vahvistaa keskustan vetovoimaa. Tarkoituksena on lanseerata Turun kaupallisen keskusten yhteisen brändin uusi verkkosivusto ja ottaa käyttöön oma mobiilikortti. Näiden työkalujen lisäksi tarjotaan myös verkostoitumista ja mahdollisuus hyvien käytänteiden jakamiseen. Yhteisellä viestinnällä vahvistetaan keskustan vetovoimaa

Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus: 50 904 €
Kokonaiskustannusarvio: 72 720 €
Toteutusaika: 1.4.2021-30.4.2022

Varsinais-Suomessa on eri toimialoilla tunnistettu tarve hyödyntää ja ottaa käyttöön uudenlaista virtuaalitekniikkaa, joka mahdollistaa nopeamman ja kilpailukykyisemmän tuotekehityksen, palvelee kansainvälisesti toimivia vientiyrityksiä, koulutusta ja tutkimusta, sekä tarjoaa tapahtuma-, viihde- ja elokuvatuotannoille kansainväliset vaatimukset täyttävän kokonaisuuden mm. kuvausten toteuttamiseen ja visuaalisten efektien tuottamiseen. Virtuaalistudio -hanke vastaa suoraan näihin tarpeisiin virtuaalisen studion kokonaisuudella. Hankkeen tuloksena syntyy laaja hankesuunnitelma virtuaalistudion perustamiseksi.

Yksinäisyydestä osallisuuteen
Hakija: Tukenasi ry
Myönnetty rahoitus: 20 713 €
Kokonaiskustannusarvio: 29 760 €
Toteutusaika: 1.4.2021- 28.2.2022

Hankkeen tarkoituksena on edistää eri ikäisille, yksinäisyyttä kokeville henkilöille mahdollisuuksia saada sosiaalisia, vuorovaikutusta edistäviä kontakteja sekä osallisuuden kokemuksia.

Tavoitteet:

 1. Vähentää yksinäisyyttä lisäämällä kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen sekä rohkaisemalla yksittäisiä kuntalaisia ja organisaatioita toteuttamaan omien resurssiensa puitteissa konkreettisia yksinäisyyttä vähentäviä tekoja.
 2. Edistää aitoa, konkreettisia yksinäisyyden ehkäisykeinoja tuottavia yhteistyön muotoja eri organisaatioiden välillä.
 3. Tukea kuntia yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävässä työssä esittelemällä jo kehitettyjä toimivia malleja sekä tarjoamalla esimerkkejä siitä, miten vastaavaa toimintaa voi lähteä kehittämään omassa kunnassaan yhteistyössä poikkisektorillisesti eri toimijoiden kanssa.

Co working –tila Ukin Solmu
Hakija: Ukipolis Oy
Myönnetty rahoitus: 78 695 €
Kokonaiskustannusarvio: 112 421 €
Toteutusaika: 1.4.2021-30.9.2022

Vakka-Suomen alueelta puuttuvat mahdollisuudet ja ratkaisut etätöiden tai yksinyrittäjien tarpeisiin työskennellä yhteisöllisessä ympäristössä. Hankkeen avulla kartoitetaan seudun eri yrityspalveluiden (TE-palvelut, ELY, Vero jne.), elinkeinoelämän sidosryhmien, yritysten, yksinyrittäjien ja yrittäjäksi suunnittelevien tarpeita. Hankkeessa suunnitellaan eri toimintoja sekä niiden vaatimia tilakonsepteja, kehitetään palvelutarjontaa, tapahtumia ja toimintoja yhteistyössä neuvontaorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Hankkeessa kehitettyjä palveluita suunnitellaan vastaamaan kysyntää hyödyntäen palvelumuotoilua. Hankkeessa rakennetaan eri konsepteille ansaintamallit, jotta toiminnalle saadaan kannattava pohja edelleen kehittämiselle ja pysyvälle toiminnalle.

Opiskelijasta omistajaksi
Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Myönnetty rahoitus: 43 106 €
Kokonaiskustannusarvio: 61 580 €
Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2022

81 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä arvioi luopuvansa yrityksensä vetovastuusta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeen tavoitteena on, että jo olemassa olevan yrityksen ostaminen on varteenotettava vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle. Yhdeksi ratkaisuksi haasteeseen esitetään toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteyteen muodostettavia Jatkajakouluja, joissa luopuva yrittäjä ja potentiaalinen jatkaja voisivat kohdata ja joissa voitaisiin tarjota erityisosaamista omistajanvaihdoksiin liittyen. Opiskelijaa kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa.

World Trade Centre International Scaler
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 68 684 €
Kokonaiskustannusarvio: 98 120 €
Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2022

Hankkeen tavoitteena on auttaa alueen vientiyritysten uusien kansainvälisten asiakkaiden hankintaa pilotoimalla jo aikaisemmin toimivaksi todistettuun ”vientirengas” -malliin pohjautuvaa uudentyyppistä International Scaler -toimintamallia. Mallilla identifioidaan maakunnan kärkialojen yritysten ryhmiä, jotka ovat valmiita lähtemään yhteiseen vientiponnisteluun. Yritysryhmiä valmistetaan yhteiseen vientihankkeeseen tarjoamalla PreScaler-ohjelma, missä yritysten edustajat tutustuvat toisiinsa ja tekevät vientihankkeen toteutussuunnitelman. Tavoitteena on myös kehittää maakunnan kansainvälistymispalveluja tarjoavien toimijoiden ja yritysten yhteistyötä entistä tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi. Hankkeen tuloksena WTC Turku International Scaler -toimintamalli ja Pre Scaler -ohjelma on pilotoitu ja dokumentoitu vakiinnutettavaksi WTC Turun toimintaan.

Terveysturvallinen meriklusteri
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 67 955 €
Kokonaiskustannusarvio: 97 079 €
Toteutusaika: 01.04.2021 - 31.03.2022

Varsinais-Suomessa meriklusterin yritysten toiminta on vaikeutunut COVID-19 -pandemian seurauksena. Vastaaviin tilanteisiin ja olosuhteisiin on varauduttava myös jatkossa, ja tästä syystä on tärkeää kehittää yrityksille toimintatapoja, jotka edesauttavat selviämistä tämänkaltaisista markkinahäiriötilanteista. Hankkeen tavoitteena on Varsinais-Suomen meriklusterin yritysten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyössä löytää innovatiivisia ja liiketoimintakelpoisia terveysturvallisia toimintatapoja, mukaan lukien tila- ja materiaaliratkaisut. Niillä autetaan kohdeyrityksiä selviämään nykyisestä ja mahdollisesti tulevista pandemian kaltaisista markkinahäiriöstä.

Ruissalo – The First Island
Hakija: Sylvi Salonen Oy
Myönnetty rahoitus: 27 832 €
Kokonaiskustannusarvio: 39 760 €
Toteutusaika: 1.4.-30.9.2021

Alueen esiin tuomiseksi ja yritysten tukemiseksi Turun kaupunki on lähtenyt rahoittamaan kesälle 2021 mainoskampanjaa ”100 syytä matkailla Suomessa” yhteistyössä alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Kampanjassa on mukana kaikki Ruissalon toimijat. Hankkeen tavoite on sitouttaa kaikki Ruissalon toimijat yhteistyömalliin, joka mahdollistaa yhteistyön jatkon myös kampanjan jälkeen. Malliin on tarkoitus sisään rakentaa rahoitusmalli, joka pystyy ylläpitämään yhteistoimintaa. Hankkeessa rakennetaan Ruissalo-nettisivusto, joka jää elämään ympärivuotisesti ja kehittymään Ruissalon yleisesitteenä.

Digikohtaus - kansainvälisten yritysten kohtaamisia digitaalisesti
Hakija: SHIFT Ry
Myönnetty rahoitus: 29 792 €
Kokonaiskustannusarvio: 42 560 €
Toteutusaika: 1.4.–30.9.2021

Matkustusrajoitusten vuoksi fyysiset kohtaamiset hoidetaan yhä useammin digitaalisesti. Erityisesti messut ja erilaiset yritystapahtumat ovat kokeneet valtavan murroksen viimeisen puolentoistavuoden aikana. Kansainväliset yritystapahtumat ovat etenkin startup- ja kasvuvaiheen yrityksille olleet tehokas kanava tavata potentiaalisia rahoittajia ja asiakkaita. Hankkeen tavoitteena on löytää tehokkaampia toteuttamistapoja houkutella kansainvälisiä vieraita digitaaliseen tapahtumaan ja lisätä alueen yritysten kansainvälisiä kohtaamisia. Yhteistyötä tehdään Viron Tartossa järjestettävän Startup Day-tapahtuman kanssa.

WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa
Hakija: Loimaan kaupunki
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Toteutusaika: 1.5.2021-31.12.2022

Hanke selvittää ratkaisuja, jossa seudulle sijoittuva yritys voi hyödyntää paikallista moniulotteista osaamista yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on mallintaa pilotoitu toimintatapa, joka on monistettavissa oleva konsepti pienempien kaupunkien hyödynnettäväksi paikallistalouden edistämiseksi. Tämän kokeilu- ja kehittämishankkeen tulosten pohjalta voi syntyä tarve rakentaa räätälöity digitaalinen ja laatuvarmistettu verkostokonsepti, joka on skaalattavissa suurempiin sijoittumisympäristöihin ja myös eri toimialoille.

Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus osa 1
Hakija: Talous ja Nuoret TAT ry
Myönnetty rahoitus: 69 541 €
Kokonaiskustannusarvio: 99 344 €
Toteutusaika: 1.5.2021-28.2.2022

Hankkeen innovaatio pureutuu erityisesti COVID-19-pandemian aiheuttamista vaikutuksista johtuvaan nuorisotyöttömyyteen, joka tuplaantui vuonna 2020 sekä heikentyneestä työllistymistilanteesta selviytymiseen että palautumiseen. Suunnitelma sisältää nopean vaikutuksen toimenpiteitä pitkäkestoisia toimenpiteitä ja uuden toimintamallin pilotointia, käynnistämistä ja jalkauttamista. Lisäksi hanke tuottaa konkreettisia työkaluja, edistää nuorten parempaa työllistymistä ja vastaa sitä kautta alueen nuorten työllistymisen kohtaanto-ongelmaan. Rakennetaan nuorten tehokas työllistämistä tukeva valmennuskokonaisuus Duunikoutsi-sovelluksen ympärille.

Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta
Hakija: Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus
Myönnetty rahoitus: 37 836 €
Kokonaiskustannusarvio: 54 052 €
Toteutusaika: 1.4.2021- 28.2.2022

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa yritysten varautumista merilogistiikan häiriöihin (erityisesti Turku/Naantali -reiteillä). Parempi varautuminen tukee yritysten toiminnan jatkuvuutta logistiikan disruptiotilanteissa. Toissijaisesti tavoitteena on parantaa viranomaistoimijoiden valmiuksia tukea Varsinais-Suomen kärkitoimialojen resilienssiä logistiikkahäiriöissä. Samalla Saaristomeren meriväylien merkitys Varsinais-Suomen kärkitoimialoihin selvitetään/arvioidaan ja nostetaan esiin ne väylänosat, joiden osalta tilannekuvaa ja varautumista tulee kehittää.

Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon
Hakija: Paraisten kaupunki
Myönnetty rahoitus: 66 290 €
Kokonaiskustannusarvio: 94 701 €
Toteutusaika: 1.7.2021-30.6.2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää, vastuullista ja terveysturvallista matkailua Turunmaan seudulla, Paraisilla ja Kemiönsaarella. Kestävää ja vastuullista matkailua kehitetään valtakunnallisesti Visit Finlandin toimesta Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman avulla. Sekä Paraisilla että Kemiönsaaressa on yrityksiä, jotka voivat kouluttautumisen ja kehittämistyön kautta saavuttaa kestävän matkailun sertifikaatin ja päästä tulevaisuudessa osaksi STF-ohjelmaa. Ohjelmassa on myös destinaatiotaso, joka tarkoittaa, että kuntien ja kaupunkien matkailuorganisaatiot tai -yksilöt ovat mukana ohjelmassa.

Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 66 500 €
Kokonaiskustannusarvio: 95 000 €
Toteutusaika: 1.6.2021-31.5.2023

Tutkimusten mukaan vesistöjen tilaa voidaan pysyvästi parantaa ruovikoiden säännöllisillä korjuuleikkauksilla. Hankkeen tavoitteena on poistaa pullonkauloja kannattavan ruokoliiketoiminnan edistämiseksi, jotta ruovikot tulisivat säännöllisen ja laajamittaisen korjuun piiriin ja biomassa saataisiin pois vesistöstä hyötykäyttöön. Yksi pullonkaula on luvansaanti riittävän suurten yhtenäisten leikkuualueiden hyödyntämiseen. Rannikkoseutujen yrittäjien mahdollisuuksia käynnistää ruovikoiden kaupallinen hyödyntäminen parannetaan selvittämällä käytettävissä olevia biomassoja sekä maa- ja vesialueiden omistusoikeuksia. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan kaukokartoitusta ja maastohavaintoja yhdistävää menetelmää, jolla voidaan luotettavasti arvioida järviruo’on biomassojen määrää isoilla alueilla.

RekrySalo 2021-2023
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 78 400 €
Kokonaiskustannusarvio: 112 000 €
Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2022

Rekrytoinnin digitalisoituminen on ollut nopeaa ja digitaalisten kanavien ja työkalujen merkitys on edelleen kasvussa. Hankkeessa keskitytään mikro- ja pienyritysten rekrytointiosaamisen kasvattamiseen, laaja-alaiseen neuvontaan rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa sekä kannustetaan digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi hankkeessa keskitytään työnantajamielikuvan rakentamisen erilaisiin keinoihin, koska työnantajamielikuvan merkitys on entistä merkityksellisempi rekrytoinneissa.

Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen rahoitus                               11.5.2020

Varsinais-Suomessa vuonna 2020 rahoitetut hankkeet                                                                    

Åboland på hösten - Turunmaan syksy
Hakija: Paraisten kaupunki
Myönnetty rahoitus: 21 812 €
Kokonaiskustannusarvio: 31 160 €
Toteutusaika: 1.5.2020 – 31.1.2021

Hankkeen tavoitteena on edistää Turunmaan seudulla sijaitsevien matkailusektorin yritysten mahdollisuuksia toipua koronapandemiasta. Tavoitteena on hyödyntää lyhyeksi jäävä matkailusesonki panostamalla erityisesti syyskauden pidentämiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Yrityksille järjestetään tuotteistamistyöpajoja sekä tarjotaan sparrausta uusien matkailutuotteiden kehittämiseen. Syksyn matkailijavirtoja kasvatetaan syksyn ja talven olemassa olevia tapahtumia hyödyntäen. Yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa suunnitellen tapahtumiin nivotaan monipuolisesti erilaisia oheistuotteita ja palveluita, jotta saadaan houkuteltua tapahtumakävijöitä samalla tutustumaan muuhun seudun tarjontaan. Hankkeessa haetaan ja toteutetaan myös muita konkreettisia toimia syyssesongin pidentämiseksi. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla matkailun syyssesonkia saadaan pidennettyä pysyvästi.

ERIKORONA
Hakija: Tanssiteatteri ERIn kannatusyhdistys ry
Myönnetty rahoitus: 21 672 €
Kokonaiskustannusarvio: 30 962 €
Toteutusaika: 20.4. - 31.12.2020

Hankkeessa käynnistetään Tanssiteatteri ERIn näkyminen sosiaalisessa mediassa sekä markkinointiviestinnän että saavutettavuuden sektoreilla pandemiassa ja siitä toipumisen aikana. Samalla tullaan korjaamaan muilla resursseilla teatteritila, jotta katsoja kokee esityksen olevan turvallisessa ympäristössä. Hankkeella vastataan uusiin epidemian aiheuttamiin muuttuneisiin toimintaolosuhteisiin ja pyritään varmistamaan tulevien tapahtumien, hankkeiden ja projektien toteutuminen.


KohTalo D - kohtaamisen taide loikkaa digitaaliseen maailmaan
Hakija: Läntinen tanssin aluekeskus.
Myönnetty rahoitus: 42 298 €
Kokonaiskustannusarvio: 60 425 €
Toteutusaika: 9.4.2020 - 30.4.2021

Hankkeen tavoitteena on tukea vapaan kentän taitelijoiden työskentelyedellytykset poikkeusolosuhteissa digitalisoimalla taiteilijoiden luovaa työtä. Samalla selvitetään, tarkastellaan ja kartoitetaan, millä tavoin digitaaliset ja tekniset elementit voivat tukea ja tuoda lisäarvoa sekä uusi vivahteita taiteen tekemiseen ja kokemiseen Varsinais-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tällöin syntyy konkreettisen hetkellisen esittävän taiteen lisäksi visuaalista liikkuvaa tai still kuvaa, videota ja uusia teknisiä ratkaisuja, joka taas tukee uuden aallon taiteen tekemisen mahdollisuuksia ja alueen tanssi- ja muun taiteen vapaa vapaan kentän kansainvälistymistä ja arvontuottoa. Hankkeessa luodaan konsepteja, joita jaetaan alueen taiteen vapaalle kentälle.

Saaristosapuska ja Fine Dining - luodaan yhdessä uusi Ruokaisa Naantali
Hakija: Naantalin kaupunki
Myönnetty rahoitus: 13 650   €
Kokonaiskustannusarvio: 19 500 €
Toteutusaika: 1.5.2020 - 31.5.2021

Hankkeen tarkoitus on rakentaa alueen vahvuuksiin nojaava Ruokaisa Naantali-konsepti. Tavoitteena on Naantalin nousu Suomen merkittävimmäksi Ruokamatkailukaupungiksi. Hankkeella vastataan Naantalin yrittäjien toiveeseen ja käynnistetään todellinen eri osapuolia (alkutuottajat, kahvilat, ravintolat, kaupat, paikallinen väestö) hyödyttävä yhteistyö ja voimien yhdistäminen.

Koronaepidemian jälkeen jaetaan matkailun markkinat uudelleen, mikä voidaan nähdä myös uutena mahdollisuutena.  Nyt tartutaan aidosti toimeen yrittäjien tukemiseksi ja yhteisen tekemisen käynnistämiseksi; nykyisessä tilanteessa tarvitaan tiivistä yhteistä ja interaktiivista tekemistä, joka ruokkii luovaa, innovoivaa ja positiivista ajattelua ja uudelleen suuntautumista. Näin rakennetaan tulevaisuuden Naantalin matkailu- ja ruokapalveluja ja se on ainoa keino auttaa yrityksiä.

Kolmannen sektorin verkkotuotanto-osaamisen vahvistaminen
Hakija: Turun kaupunki
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Toteutusaika: 27.4. – 31.12.2020

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen järjestöjen, yhdistysten, seurojen sekä kulttuurin vapaan kentän toimijoiden (jatkossa kolmannen sektorin toimijat) osaamista uusien ja laadukkaiden verkkosisältöjen tuottamiseksi siten, että niistä tulee heille vahva ja pysyvä toimintatapa.

Toimijoiden osaamisen vahvistamisen tavoitteena on varmistaa, että verkkopalvelut ovat saavutettavia monipuolisille, myös haastaville, kohderyhmille. Tuotanto-osaamisen lisäksi projekti mahdollistaa kolmannen sektorin toimijoiden ja toiminnan sisältöjen esittelyn.  Näin tuetaan toimijoiden elinvoimaisuutta, uusien yleisöjen ja harrastajien tavoittamista sekä toimijoiden työllistymistä.

Etänä toteuttava digitaalinen tuki nuorille aikuisille ja yli 60v. maakunnan asukkaille, joilla haasteellinen tai vaikea elämäntilanne
Hakija: Turun Kaupunkilähetys ry
Myönnetty rahoitus: 16 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 23 000 €
Toteutusaika: 1.5. - 31.10.2020

Hankkeessa tavoitteena on uusien toimintojen eli maksuttomien etänä toteuttavien digitaalisten tukimuotojen käynnistämisen suunnittelu ja jatkokehittäminen, tiedottaminen ja markkinointi sekä koordinointi. Lisäksi kartoitetaan näiden uusien, asiakkaalle maksuttomien palvelujen juurruttamiseen tarvittavia rahoitusvaihtoehtoja sekä laaditaan rahoitushakemuksia, jotta kehitetyt palvelut ovat poikkeustilanteen jälkeenkin maksuttomasti saatavilla osana yhdistyksen toimintaa.

Toiminnan tavoitteet nuorilla aikuisilla:
1. Tarjota maksutonta ratkaisukeskeistä valmentavaa tukea nuorille, joiden opiskelut ovat vaarassa keskeytyä tai kohtuuttomasti viivästyä ja jotka ovat riskissä jäädä syrjään työelämästä ja yhteiskunnasta.

Toiminnan tavoitteet senioreilla:
1. Vahvistaa yli 60-vuotiaiden psyykkistä hyvinvointia vaikeaksi tai haasteelliseksi koetussa elämäntilanteessa sekä tarjota heille konkreettista tukea koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.
2. Edistää yli 60-vuotiaiden elämän mielekkyyttä sekä heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää digitaalisia palveluita ja yhteydenpitovälineitä.
3. Vähentää yli 60-vuotiaiden sosiaalista yksinäisyyttä.
4. Vahvistaa yli 60 -vuotiaiden arjessa pärjäämistä ja turvallisuuden tunnetta.

Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen ekosysteemin kehittäminen
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 54 411 €
Kokonaiskustannusarvio: 83 730 €
Toteutusaika: 15.5. - 31.12.2020

Hankkeen tavoitteena on 1) luoda Varsinais-Suomen matkailutoimijoiden digitaalinen ekosysteemi ja 2) koota ajantasainen matkailutieto yhteen paikkaan matkailutoimijoiden ja yritysten toiminnan tueksi sekä 3) tehdä yrityksiä ketterästi osallistavia, nopeita kokeiluja yritysten liiketoiminnan elpymisen ja työllistämisen edistämiseksi. Hankkeessa tullaan tekemään nopeita kokeiluja, tuotekehitystä ja uusien palveluiden testauksia, jotta yritykset ovat valmiina COVID-19 aiheuttamien rajoitusten vähennyttyä elpyvään kysyntään.

Matkailutoimijoiden digitaalinen ekosysteemi tarkoittaa hankkeessa käyttöön otettavaa lisensoitua teknistä alustaa, johon kaikilla yrityksillä ja matkailutoimijoilla on sisäänpääsy. Alustalle koottu ajantasainen matkailutieto ja -tutkimus pyritään muokkaamaan ja analysoimaan siten, että se on yrityksille helposti hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämisen tueksi


Yritysten talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla 2020
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 36 652 €
Kokonaiskustannusarvio: 52 360 €
Toteutusaika: 1.5. - 31.12.2020

Hankkeen lähtökohtana on tervehdyttää koronavirusepidemian seurauksena maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja palauttaa ne toimintakuntoisiksi saneerausmenettelyn avulla, vaikka niiden taloustilanne vaikuttaisikin heikolta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla elinkelpoisia yrityksiä ohjataan saneerausmenettelyyn. Toimintamallia noudattaen velallisen yrityksen on tarkoitus saada taloudellinen tilanteensa korjattua.

Etäkuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke
Hakija: Raision kaupunki
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Toteutusaika: 20.4. - 31.12.2020

Raision kaupunki käynnistää etäkuntouttavan työtoiminnan kehittämisen yhteistyössä kuntouttavaan työtoimintaan erikoistuneiden kumppaneiden kanssa. Kumppaneita ovat Valo-valmennus, SPR sekä Otesäätiö.

Tarkoituksena on kehittää malli ja välineet, jolla kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin tehdä etänä. Erityisen tärkeä tämä on juuri korona-aikana, jolloin kuntouttava työtoiminta on ajettu alas. Etänä toteutettu toiminta edellyttää verkkoyhteyksien lisäksi sovellusta, jossa verkkovalmennus, etäkonsultaatiot ja etäohjaus, uraohjaus, yksilötehtävät ja yksilöohjeistus ovat mahdollisia.

Luontoliikunnalla kestävyyttä
Hakija: Paimion Rasti ry
Myönnetty rahoitus: 5 740 €
Kokonaiskustannusarvio: 8 200 €
Toteutusaika: 1.6. - 30.9.2020

Hankkeen tavoitteena on psyykkisen ja fyysisen terveyden, hyvinvoinnin ja kestävyyden edistäminen luonnossa liikkumalla ja suunnistamalla, suunnistuksen ja luontoliikunnan edellytysten kehittäminen, suunnistustaitojen opettaminen ja näin aloituskynnyksen madaltaminen, suunnistukseen liittyvän sosiaalisuuden ylläpitäminen mahdollisuuksien mukaan poikkeustilanteessa käytettävillä olevilla välineillä sekä lasten, nuorten ja perheiden terveellisen luontoliikunnan ja suunnistusharrastuksen edistäminen.

Lasten henkisen jaksamisen ja koulunkäynnin edistäminen Turussa
Hakija: Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
Myönnetty rahoitus: 20 650 €
Kokonaiskustannusarvio: 29 500 €
Toteutusaika: 1.8.2020 - 31.5.2021

Hankkeen tavoitteet:

 • Tukea alueen lasten ja perheiden arjessa jaksamista koronaviruksen aiheuttamien haittavaikutusten (mm. sosiaalinen eristäytyminen) voittamisessa
 • Tukea alueen lasten henkistä jaksamista kodin muuttuneissa tilanteissa (mm. työttömyys, tulojen väheneminen, huoltajien mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen) ja uudentyyppisessä koulunkäynnissä (etäopetus ja sen tuomat haasteet)
 • Kehittää uudenlaista avunmuotoa lapsille verkkoon lasten toiveita ja palautteita kuullen
 • Lisätä kriisitilanteessa ja sen jälkeen lasten mahdollisuutta tulla kuulluksi ja nähdyksi
 • Tukea lasten ja nuorten koulukäyntiä tilanteessa, jossa koulun arki on muuttunut ja vastuu tehtävien hoitamisesta on siirtynyt entistä enemmän perheille itselleen.
 • Tukea lasten huoltajien vanhemmuuden taitoja ja erityisesti kykyä kuunnella ja tukea lapsiaan kriisiin nostamien huolien ja murheiden käsittelemisessä
 • Hakea toiminnalle jatkoa yhteistyökumppaneiden, kuten Turun tyttöjen talon tai MLL:n kanssa

Tavoitteena on tukea yhteensä 80 lapsen jaksamista syksystä 2020 kevääseen 2021 mennessä tarjoamalla luotettavan aikuisen läsnäoloa sekä konkreettista keskustelu- ja läksyapua

Kriisistä uudistumispolulle - rohkeutta ja muutosvalmiuksia yrittäjille Varsinais-Suomeen
Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Myönnetty rahoitus: 38 416 €
Kokonaiskustannusarvio: 54 880 €
Toteutusaika: 1.5.2020 - 30.4.2021

Kriisin jälkeen moni yrittäjä ja yritys on ajautunut konkurssiin, osa lopettanut yrityksen, osa ajautunut pahoihin maksuvaikeuksiin ja moni on vähentänyt henkilöstöään. Yritysten neuvonta-, kasvu- ja kehittämispalveluiden on mukauduttava palvelemaan tätä uutta aikaa ja yrittäjää ja yritystä, joka on kohdannut kovia, mutta haluaa ottaa uuden alun yrittäjänä.

Hankkeen lähtökohtana on ensivaiheessa tavoittaa mahdollisimman laajasti varsinaissuomalaiset pienyrittäjät olemassa olevia palveluita hyödyntäen. Tarkoituksena on tarjota nopeita ja konkreettisia toimia kriisissä oleville yrittäjille akuutin avun saamiseksi kehittämällä olemassa olevia palveluita mm. toimijoita verkottamalla. Hankkeessa käynnistetään maakunnallinen pk-yritysten uudistamispolku, joka auttaa pk-yrittäjiä kartoittamaan koronakriisin luomat mahdollisuudet liiketoiminnan uudistamiselle ja käynnistämään jälleenrakennus tai uuden liiketoiminnan luominen uudistamispolun tiekartan avulla.

Hankkeessa syntyvän virtuaaliyhteisön kautta kokeillaan rohkeasti uusia malleja ja työkaluja, yhteisössä jaetaan hyviä käytäntöjä, verkostoidutaan, vertaisopitaan, vahvistetaan viestintää sekä synnytetään kunta- ja toimialakohtaisia sekä läpileikkaavia kehittämistiimejä.

Sähköisen liikkumisen ekosysteemi 2019 – 2020
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 30 464 €
Kokonaiskustannusarvio: 43 520 €
Toteutusaika: 16.8.2019 - 15.3.2020
Hankkeen lähtökohtana on luoda edellytykset pitkäaikaiselle sähköisen liikkumisen yritysekosysteemin visiolle ja kasvustrategialle Varsinais-Suomessa ja laajemmin Lounaisessa Suomessa, mikä luo pohjan alueen vahvuuksien tuomiseen esille kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Hankkeessa tehdään sellaisia tavoitteellisia kokeiluja, joiden tuloksena voidaan jatkokehittää sähköisen liikkumisen ekosysteemiä ja mahdollistaa em. vision toteutuminen alueella.

Rahoitusta haettavana pe 17.9.2021 klo 15 mennessä

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön päätösten mukaisesti koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin sekä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen.

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompiahankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

 • perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja
 • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
 • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, seudulliset kehittämisyhtiöt ja järjestöt. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Rahoitus on pääsääntöisesti pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Vuonna 2021 rahoitetut hankkeet
Vuonna 2020 rahoitetut hankkeet

Hakuohje ja rahoituksen ehdot
Hakulomake
Taustalomake

Vuonna 2020 rahoitettujen hankkeiden maksatus:
Maksatushakemus
Hankkeiden kustannusarvio ja maksatusten toteutuminen
Pääkirjan avain
Tuntikirjanpito
Hankkeen toteuttaminen
Loppuarviointi

Vuonna 2021 rahoitettujen hankkeiden maksatus:
Maksatushakemus liitteineen 
Loppuarviointi

Rahoituksen yhteyshenkilöt:
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
p. 040 776 0630
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
p. 040 506 3715
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Maksatuksen yhteyshenkilö:
Kirsi Nurmi
p. 040 584 0213
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Muotoilun välitystoiminnan digitaalisen alustan kehittämishanke 2018-2019
Hakija: Uuden Muotoilun Yhdistys ry
Myönnetty rahoitus: 49 560 €
Kokonaiskustannusarvio: 70 800 €
Toteutusaika: 1.5.2018 - 28.2.2019
Hankkeen tavoitteena on synnyttää innovatiivinen muotoilun välitystoiminnan digitaalinen alusta, joka toimii muotoilupalveluiden välittäjänä Varsinais-Suomen elinkeinoelämälle yhdistämällä muotoilijat, tietotaidon ja yritykset. Mallin pilotointi tapahtuu sähköisessä ympäristössä ja hankkeen jälkeisessä seuraavassa vaiheessa konseptin pohjalta lähdetään luomaan Turkuun fyysistä tilaa Uuden Muotoilun Keskukselle (työnimi).

Varsinais-Suomesta poistotekstiilin jalostuksen veturi
Hakija: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Myönnetty rahoitus: 51 100 €
Kokonaiskustannusarvio: 73 000 €
Toteutusaika: 1.5.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Varsinais-Suomen edellytyksiä olla Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilin jalostuslaitoksen toteuttaja. Hankkeessa tehtävän markkinatutkimuksen tavoitteena on selvittää poistotekstiilin jatkojalosteiden markkinat euroopanlaajuisesti. Tutkimuksen pohjalta selvitetään poistotekstiilin jalostuslaitokseen tarvittavaa laitekantaa ja laitoksen kannattavuutta. Toteutetaan kokeilu, jossa kehitetään poistotekstiilien lajittelua.

Talent Boost Turku – kasvua kansainvälisistä osaajista
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 170 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 340 000 €
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.3.2019
Hankkeen tavoitteena on, että Lounais-Suomi tarjoaa kansainvälisesti vetovoimaisia työ- ja uramahdollisuuksia etabloituneilla erityisasiantuntijoille. Alue on osa globaalien osaajavirtojen verkostoa. Toimenpiteillä tuetaan osaamisintensiivisiä kansainvälisiä rekrytointeja tekeviä yrityksiä vahvistamalla alueen positiivisen rakennemuutoksen keskittymien globaalia tunnettuutta alan osaajien keskuudessa ja houkuttelemalla alueelle kansainvälisiä erityisasiantuntijoita.

Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 71 400 €
Toteutusaika: 15.5.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on saada Varsinais-Suomen ja Turun seudun matkailutuotteita paremmin kansainvälisten matkailijoiden saataville kehittämällä digitaalisia ja fyysisiä palveluketjuja. Hanke vahvistaa Varsinais-Suomen kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä matkailuyritysten ristiin myyntiä, luomalla uusia kumppanuuksia sekä parantamalla matkailuyritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista uudenlaisten jakelu-, varaus- ja myyntikanavaratkaisujen käyttöönotossa.

Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto)
Hakija: Varsinais-Suomen liitto
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Toteutusaika: 1.5. – 28.2.2019
Hankkeessa toteutetaan positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva- ja seurantapalvelu. Palvelu toteutetaan osaksi Lounais-Suomen aluetietopalvelua (Lounaistieto.fi) siten, että sen tietosisällöt ovat upotettavissa myös muille alueellisille tietoalustoille (kuten Satamittari.fi). Palveluun kootaan eri lähteistä keskeinen tietopohja alueen kehitystrendeistä, yritysten osaamistarpeista, koulutuksen järjestämisestä ja siltasopimuksen toimenpiteiden edistymisestä. Tietopohjan luomisen lisäksi kehitetään uusia menetelmiä analysoida yritysten osaamistarpeita työnhakuilmoitusdataa louhimalla.

Made in Salo 2018 – 2019
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 40 712 €
Kokonaiskustannusarvio: 58 160 €
Toteutusaika: 15.8.2018 – 31.3.2019
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on koota Salossa oleva ainutlaatuinen älykkään teknologian erikoisosaaminen, uudet innovaatiot, uniikit tuotteet ja tulevaisuuden visiot yhteen paikkaan. Osaaminen esittäytyy (vrt. näyteikkuna) hyödyntäen uutta teknologiaa (esim. virtuaalimaailma) ja tarinallistamisen keinoja ilman toimialarajoja ja muita rajapintoja. Salossa oleva startup -yhteisö koostuu n. 50 startupistä, joilla lähes kaikilla on korkean teknologian tausta ja jokin liittymäkohta langattomaan, älykkääseen tiedonsiirtoon.

Hankinta- ja ostolaskudatan hyödyntäminen markkinoilla
Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Myönnetty rahoitus: 55 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 81 000 €
Toteutusaika: 1.6.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on löytää ne keinot, joilla kunnat saadaan julkaisemaan ostolaskudatansa mahdollisimman laajalti yhtenäisessä formaatissa ja miten julkaistua dataa voisi käyttää entistä tehokkaammin apuna kuntien toiminnan kehittämisessä niin toiminnallisesti kuin taloushallinnon näkökulmasta. Edelleen hankkeessa luodaan julkisten hankintojen ja ostolaskudatan yhdistävä tietokanta ja sen sisältämän tiedon vertailuun soveltuvat toimintamallit, työkalut ja raportointipohjat

Innopeda Training Center Europe
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu oy          
Myönnetty rahoitus: 37 010 €
Kokonaiskustannusarvio: 52 872 €
Toteutusaika: 1.7.2018 – 31.12.2018
Päätavoitteena on saada Turun AMK:lle kannattavaa liiketoimintaa Indonesiaan kohdistuvalle koulutusviennille. Tämä päätavoite sisältää alatavoitteet varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän vientimahdollisuuksien avaamisesta Indonesiaan sekä Innopeda Training Center Europen perustamisesta yhteistyössä eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Muovin kiertotalouskeskittymä Vakka-Suomeen
Hakija: Ukipolis Oy
Myönnetty rahoitus: 46 824 €
Kokonaiskustannusarvio: 66 891 €
Toteutusaika: 1.6.2018 – 30.4.2019
Päätavoite on löytää ratkaisuja muovin keruuseen, kierrätettävyyteen ja uusiokäyttöön. Kartoitetaan teollisuusyritysten ja maatalouden muovijätteen määriä ja tuotetaan toimintamalleja valmistavan teollisuuden materiaalikiertojen tehostamiseksi uusimman tiedon, kokemusten ja kokeilujen avulla. Hankkeessa testataan eri keruumenetelmiä, tehdään kokeiluja ja ketteriä pilotointeja valmistavan teollisuuden tuotantoketjuissa.

Kokeile työtaitokurssia ja saa todistus!
Hakija: Mynämäen kunta
Myönnetty rahoitus: 40 040 €
Kokonaiskustannusarvio: 57 200 €
Toteutusaika: 15.10.2018- 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on puuttua kasvavaan nuorisotyöttömyyteen, kokeilemalla saadaanko opettajien ja opiskelijoiden yrittäjämäisyyttä ja asennetta työelämään parannettua alueellisella yhteistyöllä työtaitokurssin ja siihen liittyvän todistuksen avulla sekä onko konseptista hyötyä työnhaussa. Hankkeessa luodaan kokeilukurssit SKILLOON-ympäristöön, jotka edistävät työtaitoja sekä yrittäjämäistä toimintaa sekä opiskelija-, opettaja-, yrittäjä-/työnantajayhteistyössä todistuspohja, jonka hyödyntämistä kokeillaan oppilaitosverkostossa. Kurssin ja todistuksen avulla on tarkoitus kokeilla, miten tämän tyyppinen ratkaisu tukee siirtymistä korkeakouluista työelämään.