Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser är framlagd offentligt och anmärkning om planmaterialet kan lämnas under tiden 3.9.-2.10.2020.

Planen behandlar naturvärden, rekreation, turism samt naturresurser. De officiella planmaterialen finns i högra spalten på denna sida i pdf-filer. Vi rekommenderar att man bekantar sig med det digitala planmaterialet:

Etapplandskapsplanens digitala material
Materialet innehåller plankartan, kartbilagorna, den gällande helhetslandskapsplanen, den etapplandskapsplan som är under behandling och referenskartan för den gällande landskapsplanen.

På plankartan har etapplandskapsplanens beteckningar angetts.
I planbeskrivningen beskrivs grunderna och utgångspunkterna för planarbetet och dess beteckningar.
I plankorten och i häftet med planbeteckningarna och -bestämmelserna finns angivna förklaringarna för de enskilda beteckningarna och beskrivningarna av beteckningarnas konsekvens.
I kartbilagorna har skilt för sig angetts beteckningarna för de olika karttemana.

Uppgifterna som utgör grunden för kartbeteckningarna och vilka stigit fram i bakgrundsutredningarna kan granskas i planens bakgrundsmaterial:

Etapplandskapsplanens digitala bakgrundsmaterial

Uppdelningen av skyddsbeteckningarna i olika skyddsklasser kan granskas och frågor om deras detaljerade uppgifter kan ställas om denna karta:
Temakartan som åskådliggör skyddsbeteckningar

Man kan även komma och bekanta sig med kartmaterialet hos Egentliga Finlands förbund (Bangårdsgatan 36, Åbo) endast med tidsbokning på grund av det nuvarande Covid-19 -läget (Aleksis Klap, tfn 040 721 3137).

Anmärkningar om etapplandskapsplanen ska skickas elektroniskt (i word -format) på adressen:
kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi
eller per post till adressen: Egentliga Finlands förbund, PB 273, 20101 Åbo

 

Frågor för mera information om planen besvaras av:

Teman som hänför sig till naturresurserna:
Aleksis Klap
specialplanerare, cirkulär ekonomi och energi
tfn 040 7213 137


Teman som hänför sig till naturskydd och naturvärden:
Timo Juvonen
specialplanerare, miljö och havsplanering
tfn 040 8295 543


Teman som hänför sig till rekreation och turism:
Lasse Nurmi
specialplanerare, rekreation och forskning
tfn 040 5435 473


Teman som hänför sig till kartmaterialet:
Satu Kottonen
planerare för geografisk information
tfn 040 3509 096


förnamn.tillnamn(at)varsinais-suomi.fi

Planprocessens etapper och behandling hittills

 • landskapsstyrelsen 24.8.2020 / framläggandet av förslaget
 • Markanvändningssektionen 20.4.2020 / 1:a förslaget
 • myndighetsrådslag 7.4.2020 / 1:a förslaget
 • 1:a förslaget på remiss 5.2.-6.3.2020
 • landskapsstyrelsen 20.1.2020 / 1:a förslaget på remiss
 • landskapsstyrelsen 13.1.2020 / 1:a förslaget, aftonskola
 • markanvändningssektionen 2.12.2019 / 1:a förslaget
 • markanvändningssektionen 4.3.2019 / planförslagets beredningsskede
 • landskapsstyrelsen 24.9.2018 / bemötanden av de utlåtanden och åsikter som erhållits vid beredningsskedets hörande
 • markanvändningssektionen 20.8.2018 / bemötandena av de utlåtanden och åsikter som erhållits vid beredningsskedets hörande
 • markanvändningssektionen 18.6.2018 / utlåtanden och åsikter som erhållits om beredningsmaterialet
 • beredningsmaterialet framlagt 26.3.-27.4.2018
 • landskapsstyrelsen 19.3.2018 / framläggandet av beredningsmaterialet
 • landskapsstyrelsen 28.2.2018 / beredningsmaterialet, aftonskola
 • markanvändningssektionen 6.2.2018 / beredningsmaterialet
 • myndighetsrådslag 21.6.2016 / inledningsskede
 • markanvändningssektionen 18.4.2016 / PDB
 • landskapsfullmäktige 7.12.2015 / inledningsbeslut

Etapplandskapsplanens material

De officiella materialen för framläggandet av planförslaget i pdf-datafiler:

 

Landskapsplanens utredningar (på finska):

 

Materialen för etapplandskapsplanens remisskede

Den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena

Viehkot taajamat oli Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon maakuntien selvitys- ja kokeiluhanke, joka toteutettiin yhteistyössä pilottialueen kuntien kanssa 2018-2019 välisenä aikana. Hankkeen rahoitti ympäristöministeriö.

Kehyksen hankkeelle antoivat kaksi rinnakkaista muutosta: maakunta- ja SOTE-uudistus sekä maaseutukeskusten elinvoimaisuus kaupungistumiskehityksessä. Aluehallintouudistuksen valmistelu tarjosi mahdollisuuden ja haasteen kehittää uusia yhteistyön ja palvelujen toimintamalleja. Kaupungistuminen puolestaan kuntia etsimään ratkaisuja kestävään uudistumiseen, joka parhaimmillaan tukeutuu vahvasti paikalliseen identiteettiin ja vetovoimaan.

Hankkeessa tärkeää oli vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen asukkaiden kanssa ja viranomaisten kesken sekä erilaisten, muuallakin käyttöönotettavien yhteistyömuotojen ja -menetelmien kehittäminen. Työn aikana kerättyä ja tuotettua tietoa voidaan käyttää sekä kuntien että maakunnan suunnittelussa.

Etelä-Savossa pääpaino hankkeessa oli taajamien julkisessa rakennuskannassa ja sen kestävässä uusiokäytössä. Hankkeessa tarkasteltiin julkisen rakennuskannan arvoihin, kuntoon ja uusiokäyttömahdollisuuksiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. www.esavo.fi/taajamahanke

Varsinais-Suomessa tarkasteltiin pilottikuntien Mynämäen ja Auran keskustaajamien rakennettua ympäristöä, sen toiminnallisuutta ja ominaispiirteitä, sekä niihin liitettäviä arvoja. Samalla etsittiin välineitä elinvoimaisuuden edistämiseen ja uusiutumiseen kestävällä tavalla.

Taajamien elinvoimaisuus koostuu monista asioista ja voi näyttäytyä erilaisena katsojasta ja toimijasta riippuen. Hankkeessa kartoitettiin keskustojen historiallinen luonne ja nykytila sekä selvitettiin mitkä elementit, ominaispiirteet ja olosuhteet taajamissa ovat sellaisia, joilla on ollut sekä historiallisesti että nykyaikana erityistä merkitystä yhteiskunnan ja yhteisön kannalta. Tietoa kerättiin arkistoaineistojen lisäksi maastossa valokuvaten ja asukkaita haastatellen.

 

Maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, Varsinais-Suomen liitto, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tutkija Paula Saarento, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arkkitehti Anna-Liisa Nisu, Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Auran identiteettitarina

Mynämäen identiteettitarina

Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen-LOPPURAPORTTI (pdf)

Hankkeen esittelydiat (pdf)

V-S päätöstilaisuus, menetelmä ja yleiset johtopäätökset 21.8.2019

V-S päätöstilaisuuden avaus ja taustat 21.8.2019

ESAVO Modernin rakennusperinnön arvottaminen ja uusiokäyttö –
arvo-käyttö-kunto 21.8.2019

V-S päätöstilaisuus 21.8.2019 ohjelma

V-S päätöstilaisuus 21.8.2019 kutsu ja ilmoittautumislinkki

Tiedote Etelä-Savon tulosseminaari, Kangasniemi 24.5.2019

Taajamahanke -esitys 24.5.2019

Tiedote ja ohjelma Aura 3.4.2019

Tiedote ja ohjelma Mynämäki 4.4.2019

Tiedote 17.10.2018

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik vid sitt möte 11.6.2018. Över beslutet om godkännandet anfördes två st. besvär, vilka kommer att behandlas hos Åbo förvaltningsdomstol som är besvärsinstans.

I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter besvärstidens utgång förordna att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft. Beslutet ska utan dröjsmål delges de ministerier, vilka saken gäller samt andra i 95 § av förordningen nämnda myndigheter. Besvärsinstansen kan förbjuda att beslutet verkställs.

I Etapplandskapsplanen för markanvändning, service och trafik i Egentliga Finlands tätorter har man koncentrerat sig på frågor för tätorternas markanvändning samt för handelns servicenät och trafikfrågor, vilka hänför sig till tätorterna.

Planens mål är att utveckla landskapsplanläggningen att vara mer strategisk än tidigare och att framhålla betydelsen av lösningarna för markanvändningen och trafiknätet för landskapets attraktivitet och regionutvecklingen. Det strategiska målet är att inrikta tätorternas tillväxt till de nuvarande områdena för landskapsplanens aktiva markanvändning samt till de viktiga områdena speciellt med attraktionsfaktorer som ska utvecklas. Genom lösningen främjas samhällsstrukturen att bli mera enhetlig, möjliggörs en hållbar utveckling av trafiksystemet och förbättras en mångsidig tillgänglighet för servicen.En god och mångsidig tillgänglighet samt miljöns kvalitet utgör planeringskriterierna även då man utvecklar de centruminriktade områdena för handeln utanför centrumen. I etapplandskapsplanen har dessutom specialfrågor för markanvändningen och trafiken blivit lösta samt beteckningar och bestämmelser för trafik och markanvändning gjorts enhetligare.

Genom landskapsplanen uppnås visionen i Egentliga Finlands landskapsstrategi:”I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs med samarbete och partnerskap”. De centrala utgångspunkterna för planen utgörs av Strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035, landskapets centrumnätsanalys samt markanvändnings- och bygglagens särskilda innehållskrav.

Etapplandskapsprocessen inleddes genom landskapsfullmäktiges beslut 10.6.2013. Planutkastet var framlagt offentligt på sommaren 2015. Markanvändnings- och bygglagen förändrades under beredningen två gånger. Planförslaget var på remiss för utlåtanden på våren 2017 och framlagt på vintern 2018. Planen har utarbetats i landskapsstrategins partnerskapsanda i samarbete med intressentgrupperna. Under processens gång har det anordnats flera planeringsforum som förfjupat temana.

 

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Behandlingsetapperna för etapplandskapsplanen hittills:

• Landskapsfullmäktige 11.6.2018 / landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplanen
• Landskapsstyrelsen 23.4.2018 / landskapsstyrelsen föreslår för landskapsstyrelsen ett godkännande av planen
• Planförslaget framlagt 15.12.2017-26.1.2018
• Markanvändningssektionen 12.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Landskapsstyrelsen 19.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och godkännande av de utarbetade bemötandena av dem
• Landskapsstyrelsen 20.11.2017 / framläggande av planförslaget
• Landskapsstyrelsens aftonskola / 7.11.2017
• Markanvändningssektionen 28.8.2017 / den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Myndighetsrådslag under förslagsetappen 17.8.2017
• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Kungörelse

Plan för deltagande och bedömning

Protokollsutdrag, landskapsfullmäktige 11.6.2018

Protokollsutdrag, landskapsstyrelsen 27.8.2018

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta (på finska)

Liite 10c. Ehdotuksesta saadut muistutukset ja niihin laaditut vastineet (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):

 

Dokumentation av etapplandskapsplanens första förslag 24.4.2017

Dokumentation av planförslag 18.5.2015

 

 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för                                                     tätorternas markanvändning, service och trafik vid sitt möte 11.6.2018. Över beslutet                                      om godkännandet anfördes två st. besvär, vilka kommer att behandlas hos Åbo                                                förvaltningsdomstol som är besvärsinstans.

                                            I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter                                    besvärstidens utgång förordna att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har                                             vunnit            laga kraft. Beslutet ska utan dröjsmål delges de ministerier, vilka saken                                                        gäller samt andra i 95 § av förordningen nämnda myndigheter. Besvärsinstansen kan                               förbjuda att beslutet verkställs.

Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto laativat merialuesuunnitelman Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueelle. Alueellisen suunnittelun aloitusseminaari järjestettiin osana Meremme tähden -tapahtumaa Raumalla 29.5.2018.
Alla tilaisuuden ohjelma ja esitykset:


OHJELMA


MERIALUESUUNNITTELU - SAARISTOMERI JA SELKÄMEREN ETELÄOSA
Heikki Saarento | suunnittelujohtaja, Varsinais-Suomen liitto
Päivi Liuska-Kankaanpää | alueiden käytön johtaja, Satakuntaliitto


SUOMEN ITÄMEREN ALUEEN STRATEGIA
Erja Tikka | Suomen Itämeri-suurlähettiläs, ulkoministeriö


SINISEN BIOTALOUDEN MAHDOLLISUUDET SAARISTO- JA SELKÄMERELLÄ
Timo Halonen | neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö


SAARISTOMEREN JA SELKÄMEREN TILA
Janne Suomela | johtava asiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus


VEDENALAISEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN INVENTOINTIOHJELMA
Markku Viitasalo | tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus


MERIALUESUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS
Pekka Salminen | merialuesuunnittelun yhteistyön koordinaattori
Mari Saario | Liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting Oy

 

Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik, som godkändes av regionfullmäktige den 11 juni 2018, har nu vunnit laga kraft.

I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen förordnade landskapsstyrelsen den 27. august 2018 efter besvärstidens utgång att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft. Över beslutet om godkännandet anfördes två st. besvär, som avslogs av Åbo förvaltningsdomstol genom beslut av den 1 oktober 2019. Genom beslut av den 6 juli 2020 avslog Högsta förvaltningsdomstolen begäran om prövningstillstånd.

Planens mål är att utveckla landskapsplanläggningen att vara mer strategisk än tidigare och att framhålla betydelsen av lösningarna för markanvändningen och trafiknätet för landskapets attraktivitet och regionutvecklingen. Det strategiska målet är att inrikta tätorternas tillväxt till de nuvarande områdena för landskapsplanens aktiva markanvändning samt till de viktiga områdena speciellt med attraktionsfaktorer som ska utvecklas. Genom lösningen främjas samhällsstrukturen att bli mera enhetlig, möjliggörs en hållbar utveckling av trafiksystemet och förbättras en mångsidig tillgänglighet för servicen.En god och mångsidig tillgänglighet samt miljöns kvalitet utgör planeringskriterierna även då man utvecklar de centruminriktade områdena för handeln utanför centrumen. I etapplandskapsplanen har dessutom specialfrågor för markanvändningen och trafiken blivit lösta samt beteckningar och bestämmelser för trafik och markanvändning gjorts enhetligare.

Genom landskapsplanen uppnås visionen i Egentliga Finlands landskapsstrategi:”I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs med samarbete och partnerskap”. De centrala utgångspunkterna för planen utgörs av Strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035, landskapets centrumnätsanalys samt markanvändnings- och bygglagens särskilda innehållskrav.

Etapplandskapsprocessen inleddes genom landskapsfullmäktiges beslut 10.6.2013. Planutkastet var framlagt offentligt på sommaren 2015. Markanvändnings- och bygglagen förändrades under beredningen två gånger. Planförslaget var på remiss för utlåtanden på våren 2017 och framlagt på vintern 2018. Planen har utarbetats i landskapsstrategins partnerskapsanda i samarbete med intressentgrupperna. Under processens gång har det anordnats flera planeringsforum som förfjupat temana.

 

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Behandlingsetapperna för etapplandskapsplanen hittills:

• Högsta förvaltningsdomstols beslut 6.7.2020 / inget prövningstillstånd
• Åbo förvaltningsdomstols beslut 1.10.2019 / besvären avslogs (en ansökan om prövningstillstånd vidare till Högsta förvaltningsdomstol)
• Landskapsstyrelsen 27.8.2018 / landskapsplanen ska träda i kraft (MBL 201 §)
• Landskapsfullmäktige 11.6.2018 / landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplanen (två besvär till Åbo förvaltningsdomstol)
• Landskapsfullmäktige 11.6.2018 / landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplanen
• Landskapsstyrelsen 23.4.2018 / landskapsstyrelsen föreslår för landskapsstyrelsen ett godkännande av planen
• Planförslaget framlagt 15.12.2017-26.1.2018
• Markanvändningssektionen 12.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Landskapsstyrelsen 19.2.2018 / anmärkningarna som erhållits om planförslaget och godkännande av de utarbetade bemötandena av dem
• Landskapsstyrelsen 20.11.2017 / framläggande av planförslaget
• Landskapsstyrelsens aftonskola / 7.11.2017
• Markanvändningssektionen 28.8.2017 / den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena
• Myndighetsrådslag under förslagsetappen 17.8.2017
• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Högsta förvaltningsdomstols beslut (på finska)

Kungörelse

Plan för deltagande och bedömning

Protokollsutdrag, landskapsfullmäktige 11.6.2018

Protokollsutdrag, landskapsstyrelsen 27.8.2018

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta (på finska)

Liite 10c. Ehdotuksesta saadut muistutukset ja niihin laaditut vastineet (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):

 

Dokumentation av etapplandskapsplanens första förslag 24.4.2017

Dokumentation av planförslag 18.5.2015

 

 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands etapplandskapsplan för                                                     tätorternas markanvändning, service och trafik vid sitt möte 11.6.2018. Över beslutet                                      om godkännandet anfördes två st. besvär, vilka kommer att behandlas hos Åbo                                                förvaltningsdomstol som är besvärsinstans.

                                            I enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter                                    besvärstidens utgång förordna att landskapsplanen ska träda i kraft innan den har                                             vunnit            laga kraft. Beslutet ska utan dröjsmål delges de ministerier, vilka saken                                                        gäller samt andra i 95 § av förordningen nämnda myndigheter. Besvärsinstansen kan                               förbjuda att beslutet verkställs.