Ylatunniste2
SNABB BANFÖRBINDELSE ÅBO – HELSINGFORS LIVSVIKTIG FÖR EU:S TRAFIKNÄT – PLANEN SKA HÄRNÄST GODKÄNNAS I FINLAND
Tilläggsuppgifter: utvecklingschef Janne Virtanen 040 583 6950

I december 2013 gavs ett EU-direktiv om riktlinjerna för allmäneuropeisk trafik, nätverket TEN -T. Arbetsplanerna har gjorts under EU -kommissionens ledning. Ur Finlands synvinkel är den intressantaste stamnätskorridoren den mellan Medelhavet och Skandinavien, som leder via Egentliga Finland. Kommissionen har utnämnt Pat Cox till koordinator för korridoren. Cox förslag till arbetsplan finns just nu i medlemsstaterna för att godkännas. Finland bör godkänna planen före slutet av februari.
I planen ger man rekommendationer för tyngdpunkter så att Medelhavet – Skandinavien stamnätskorridoren kan förverkligas som en del av trafiknätet TEN -T. Man konstaterar att banförbindelsen Åbo – Helsingfors är en flaskhals. Även Åboregionens vägförbindelser (hamnarnas inlandsförbindelser) har nämnts i planen. Vad gäller hamnarna i Åbo och Nådendal lyfter man fram isbrytning, LNG och svavelutsläppsgränsernas inverkan.
Egentliga Finlands förbund har deltagit i arbetet med planen bl.a. genom att föra fram landskapets behov och delta i forumets möten. Målet med intressebevakningen för En timmes tåg har varit att banförbindelsen Åbo - Helsingfors i planeringen ska erkännas som en flaskhals. Här har man lyckats i intressebevakningen. Framöver är det väldigt viktigt att Finland som EU -medlemsland förhåller sig positivt till arbetsplanen. Arbetsplanen ger direktiv för finansieringsverktyget Nätverkens Europa (CEF, Connecting Europe Facility) vad gäller TEN -T -stödens fördelning 2014-2020.

PROJEKT FÖR ÖPPNA DATA BYGGER SYDVÄSTRA FINLANDS KOMMANDE REGIONINFOTJÄNST
Tilläggsuppgifter: GI-samarbetskoordinator Sanna Jokela 040 766 4607

6Aika dvs öppen och intelligent service, är en strategi för hållbar stadsutveckling. De medverkande är Finlands största städer Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Målet är att förbättra städernas service och funktioner över kommungränser genom att öppna data, utveckla deltagande och öppna innovationsplattformer.
Egentliga Finlands förbund och Lounaispaikka är med i delprojektet Avoin Data vars totala finansiering är 8,1 miljoner euro. Delprojektet förverkligas 1.7.2014–31.6.2017. Man bygger upp en infrastruktur för att dela öppna data i sydvästra Finland. Samtidigt bygger man en bas för Sydvästra Finland regioninfotjänst, öppnar upp Åbo stads och andra organisationers data och utvecklar regioninfotjänstens organisation. Delprojektets budget är 411 344 euro. En tredjedel är egen finansiering, som består av landskapsförbundets anställdas arbetsinsatser.
Projektet 6Aikas totala budget är 80 miljoner euro och det förverkligas i sju år. Genom att delta i projektet kan man använda ERUF -finansiering menad för stora stadsregioner för att utveckla hela landskapet.

LANDSKAPENS SÄRDRAG OCH KOMMUNERNAS ROLL BÖR BEAKTAS I VARGSTAMMENS SKÖTSEL
Tilläggsuppgifter: miljöplanerare Timo Juvonen 040 8295 543

Jord- och skogsbruksministeriets utkast till skötselplan för vargstammen är på utlåtanderunda och behandlades i landskapsstyrelsen. Under ledning av Egentliga Finlands förbund har en kommission för storvilt samlats sedan år 2008, i samarbete med Finlands viltcentral. Kommissionen har mötts regelbundet för att diskutera speciellt frågor som rör vargar. Man har också hållit gemensamma möten med motsvarande organ i Satakunta. Speciellt har man lyft fram regionernas och landskapens särprägel vad gäller vargfrågan. Samma metoder fungerar inte i hela landet. Egentliga Finlands förbund säger i sitt utlåtande att den nationella skötselplanen för vargstammen ska utvecklas så att:

- man bättre känner igen skillnader mellan regioner och deras särdrag
- klargör samarbetsgruppernas verksamhet och viltcentralens koordinerande roll
- erkänner storviltskommissionernas roll som ett neutralt samarbetsorgan
- tryggar viltförvaltningens och Naturresursinstitutets resurser för att sköta de uppgifter man nämner i skötselplanen, såsom DNA -identifiering och samarbetsgrupper
- identifierar kommunernas roll som primärt ansvariga för invånarnas livsmiljö

TRAFIKSTYRNINGEN FÖRBÄTTRAS OCH VATTENDRAG RENAS VIA PROJEKT
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056, koordinator för hållbar trafik Paula Väisänen, 044 907 5986

Egentliga Finlands förbund / Valonia deltar i projektet Liikkumisen ohjaus i Egentliga Finland, där man i år satsar speciellt på att marknadsföra kollektivtrafikservice och utveckla den via trafikstyrning. Åtgärderna har valts för att svara på kollektivtrafikorganisationen FÖLI:s behov. I projektet ordnas också medborgarkampanjer som uppmuntrar till promenad, cykling och hållbara trafikformer samt uppdateras trafikstyrningens åtgärdsplan för åren 2016 – 2020. Projektets budget är 162 500 €, högst 3000 € täcks med kommunernas betalningsandelar till Valonia.

Ett projekt för att rena rinnande vattendrag påbörjas. Man vill förbättra Egentliga Finlands vattendrags ekologiska tillstånd och speciellt fiskens livsmiljöer, ge miljöfostran och aktivera medborgare till vattenskyddsarbete. I projektet renar man rinnande vattendrag, utreder vattendragens reningsbehov och gör fiskeutredningar samt ordnar evenemang kring temat.
Om all sökt finansiering beviljas är projektets budget 77 000 euro. Projektet förverkligas år 2015. Ur Valonias basfinansiering för vattenskydd reserveras 3000 euro.

LANDSKAPSSTYRELSEN STÖDER INTE METROPOLFÖRVALTNING, SOM SKAPAR TVÅ SLAGS REGIONFÖRVALTNING TILL FINLAND
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen 0400 864 604

Finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning ber om Egentliga Finlands förbunds utlåtande om lagförslaget gällande metropolförvaltningen.
Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse vill ogärna se att man via metropolförvaltning skapar två slag av regionförvaltning i vårt land. Enligt metropollagen skulle Nyland ha en egen förvaltning, vald i folkval, övriga Finland en annan. Också framöver bör landskapsplanering och regionutvecklingsuppgifter tillhöra landskapsförbunden, dit alla landskapets kommuner hör. I Nyland borde man utreda hur den planerade metropolförvaltningen kunde placeras inom Nylands förbund och hur man skulle ordna huvudstadsregionens kärnstruktur. Hur regionförvaltningen ska ordnas diskuteras för hela landets del efter följande riksdagsval. Det skulle enligt Egentliga Finlands förbund vara motiverat att flytta beslut om metropolförvaltning till efter valen.
Enligt förbundet är det bra att man i lagförslaget tydligt tar ställning för att västra Nylands kommuner i alla situationer tillhör Nyland.

 alatunniste