Ylatunniste2
 

ÅBOTRAKTENS POSITION I EU:S TRAFIKNÄTVERK BÖR LYFTAS FRAM I MINISTERIETS TRAFIKPLANERING
Tilläggsuppgifter: trafikplanerare Laura Leppänen 040 767 4364

Miljöministeriet har bett om Egentliga Finlands förbunds kommentarer till ett utkast som rör trafiksystemens och regionstrukturens utvecklingsutsikter (dokumentet "Uudistumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva").
I den lyfter man fram globalisationens och klimatförändringens utmaningar samt den nordiska dimensionens, digitaliseringens och bioekonomins betydelse. Också landskapsförbundens roll och det gränsöverskridande samarbetet nämns.

Östersjön är en viktig rutt för regionens inre marknad och som landsväg till havs. Östersjöns roll stärks ytterligare i och med att EU:s och Rysslands relation i framtiden är osäker. I Östersjöregionen är utvecklingen starkast i den s.k. nordiska tillväxtkorridoren från Oslo och Stockholm via södra Finland till S:t Petersburg. Ministeriets utkast ger ändå inte tillräcklig tyngd åt den nordiska tillväxtkorridoren eller till Åboregionens centrala position vid havsrutten till Sverige och Norden, påpekar landskapsstyrelsen.

I utkastet har man erkänt förbindelsen Helsingfors - Åbo som en del av södra Finlands enhetliga stadsregioners tillväxtzon. Det är klart att persontrafiken på denna sträcka i framtiden måste basera sig på hållbara trafikformer dvs. utvecklandet av en snabb banförbindelse. I utkastet erkänner man södra Finlands centrala betydelse i Finlands regionstruktur. Södra Finland kommer även framöver att utgöra basen för Finlands framgång.

Enligt landskapsstyrelsen bör man i trafikutkastet klart uttala att Finland förbinder sig till EU:s TEN-T -trafiknät och beslut som rör det. TEN-T stamnätskorridorerna (Skandinavien-Medelhavet och Nordsjön-Östersjön) korsar varandra i Finland, i huvudstadsregionen. Dessa korridorer utgör en tidsmässig helhet där de tjänar varandra och stärker EU:s inre marknad, sysselsättning och Europas konkurrenskraft på den globala marknaden.
- En timmes tåg är inget trafikprojekt utan ett regionstrukturprojekt, påpekar planeringsdirektör Heikki Saarento.

Egentliga Finlands förbund betonar att man också bör trygga direkta internationella flygförbindelser från södra Finlands tillväxtregioner. De är det enda sättet att garantera eftersträvade internationella flygresor, som kan göras under en arbetsdag.

Egentliga Finlands förbund har i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central, Trafikverket samt trafik- och kommunikationsministeriet varit med i planeringsarbetet, via pilotering och utvecklingsprojekt. Landskapet är villigt att även framöver fortsätta detta samarbete.

EGENTLIGA FINLANDS UTKAST TILL KULTURSTRATEGI PÅ UTLÅTANDERUNDA TILL KOMMUNERNA
Tilläggsuppgifter: specialsakkunnig Hannele Hartikainen 040 720 2163

Landskapsstyrelsen beslöt att be om utlåtanden från Egentliga Finlands kommuner gällande Egentliga Finlands kulturstrategi. Kulturstrategin omfattar åren 2015 - 2025 och många instanser har deltagit i strategiprocessen i form av verkstäder. Det konkreta arbetet kring kulturens kulturforum och evenemang kring aktuella teman fortsätter när strategin verkställs åren 2015 - 2025. Strategins fyra teman är:
• Ansvarsfullhet: Kultur skapar välstånd genom livet
• Samarbetsfärdigheter: Kulturgärningar tillsammans
• Nåbarhet: Kulturen tillhör alla
• Resurssmarthet: Fart på den kreativa ekonomin

Landskapsstyrelsen diskuterade bl.a. kulturens betydelse för hälsan, kulturens resurssmarthet t.ex. ur formgivningens synvinkel, koordinering av lokala och regionala evenemang samt barns och ungas betydelse som framtida kulturkonsumenter.

INFOTJÄNSTEN EUROPE DIRECT SATSAR PÅ EVENEMANG OCH SYNLIGHET I SOCIALA MEDIER
Tilläggsuppgifter: EU-informatör Kirsi Stjernberg 040 5513 120

Europe Direct Egentliga Finland har fungerat inom Egentliga Finlands förbund under EU-informatör Kirsi Stjernbergs ledning sedan 1.1.2013.
Infotjänsten har lämnat in en ansökan om projektbidrag till Europeiska kommissionens finländska representation, gällande år 2015. Totalt ansöker man om 25 000 euro, beslut i frågan väntas å det snaraste. Dessutom har infotjänsten beviljats landskapets utvecklingsmedel även för år 2015.
År 2015 poängterar man i verksamheten fortfarande mångsidiga evenemang och stark synlighet i sociala medier. Under våren planeras bl.a. ett Europadags-evenemang för skolelever i S:t Karins. Också ett evenemang kring det europeiska temaåret om utvecklingssamarbete ordnas, i samarbete med Röda Korsets distrikt i Egentliga Finland, och vid behov finansieringsinfon. Också Finland 20 år i EU uppmärksammas i Europe Directs verksamhet.

alatunniste