Ylatunniste2
 UTKAST TILL LANDSKAPSPLAN FÖR TÄTORTERS MARKANVÄNDNING, SERVICE OCH TRAFIK LÄGGS TILL PÅSEENDE
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056, landskapsarkitekt Kaisa Äijö 044 0304071, trafikplanerare Laura Leppänen 040 767 4364

 

Landskapsfullmäktige beslöt i juni 2013 att inleda arbetet med en etapplandskapsplan för Egentliga Finlands tätorters markanvändning, service och trafik. I etapplandskapsplanen behandlas:

• markanvändning i stadscentra och tätorter, speciellt i Åbo stadsregion på basis av strukturmodellsarbetet
• dimensionering och placering för detaljhandelns stora enheter, enligt den granskade markanvändnings- och byggnadslagen
• trafiknätets utvecklingsbehov på basis av trafiksystem-arbetet

Ett centralt mål är att utveckla landskapsplaneringen till ett strategiskt verktyg och lyfta fram hur markanvändningen och trafiknätet påverkar landskapets dragningskraft.

I tätorter försöker man att motverka att samhällsstrukturen splittras, vilket varit trenden de senaste tre årtiondena. I landskapsplanen finns strategiska märkningar, vars innehåll varierar beroende på tätorternas särdrag. Tätorterna är centrala utvecklingsområden. På så sätt kan man främja en hel samhällsstruktur och möjliggöra hållbara trafiksystem och göra servicen tillgänglig.

En sund konkurrens mellan kommunerna är bra för landskapets utveckling. Bäst lyckas man om varje region har sin egen identitet som en del av helheten och vilja att utveckla sina starka sidor, enligt gemensamma spelregler.

Nya planmärkningar som gäller trafik är bl.a.
• Riksväg 10, en förbindelseväg norr om Lundo centrum till riksväg 9. Vägen skulle styra t.ex. hamntrafiken och den nationella trafiken via riksväg 9 till riksväg 10, den trafik som nu löper genom Lundo centrum. Denna lösning förutsätter att kollektivtrafiken från Lundo till Åbo utvecklas.
• Reservering för en bangård för farliga kemikalietransporter till Saramäki i Åbo. Den skulle innebära att farliga ämnen förflyttas bort från bangården i Åbo. Man vill i planutkastet lyfta fram frågan för att väcka diskussion och få utlåtanden av olika parter.

I planen bör man även lösa t.ex. Kaarinanties dragning och banreserveringar för banlinjen Åbo – Salo.

Landskapsstyrelsen godkände det preliminära planutkastet och beslöt att lägga planen och beredningsmaterialet till påseende i förbundets ämbetsverk 3.6.– 10.7.2015. Efter det bereder man det officiella planförslaget, som läggs till påseende då landskapsstyrelsen behandlat det i början av år 2016. Målet är att landskapsfullmäktige godkänner planen under år 2016.

Mera information
Plankartan (på finska)

VALONIAS ARBETE FÖR ATT FRÄMJA VATTENSKYDD OCH AVFALLSVATTENHANTERING FORTSÄTTER I FÖRBUNDETS REGI
Tilläggsuppgifter: ledande energi-expert Anne Ahtiainen 050 5590 123

Valonia har i över tio år verkat i samarbete med kommuner och företag för att främja vattenskydd och avfallsvattenhantering i glesbygden. De kommuner och företag som är med finansierar skyddsarbetet, som hör till Valonias basverksamhet. Valonia erbjuder opartisk rådgivning i avfallsvattenfrågor. Med företag samarbetar man bl.a. i frågor som rör rengöringsteknik. Valonias vattenvårdspersonal säljer också experttjänster som gäller vattenskydd.
Landskapsstyrelsen godkände att denna verksamhet fortsätter också sedan Valonia överförts till Egentliga Finlands förbund.

 alatunniste